حز ب اسلامی نه فیصله مشارکت درحکومت وحدت ملی را کرده ونه مطالبه آن را ! | شهادت 

25th May, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

حز ب اسلامی نه فیصله مشارکت درحکومت وحدت ملی را کرده ونه مطالبه آن را !

شهادت

2017-04-11

معاهده صلح میان حزب اسلامی ودولت بخاطر اشتراک درقدرت نبوده بلکه به هدف نجات ملت ازاین جنگ ویرانگر ونا امنی های گسترده موجود صورت گرفته است. حزب اسلامی افغانستان ترجیح میدهد بجای اشتراک دریک حکومت ناکام ، از راه های دیگری برای ملت خویش خدمت نماید. حزب اسلامی افغنستان تنها درصورتی به اشتراک درنظام موافقت میکندکه این مشارکت رابرای خود لازم وضروری بداند، واین مشارکت به نفع ملت وکشور باشد،عزتمند وقدرتمند باشد که بتواند ازاین طریق به نفع مردم وکشور خود کارهای موثری انجام دهد. براین این مشارکت نه برای کسی دامن پهن میکند ونه عریضه ودرخواستی ارائیه میکند، درمورد اشتراک عزتمند و موأثر میتواند فکر کند اما مشارکت با اهانت وتحقیرآمیزرا هرگز نمی پزیرد، همرای کسی در بدنامی شریک نمیشود، برای انجام کار های نیک ومنافع ملت با هر کسی برای همکاری آماده است، تصمیم نهائی برای مشارکت ویا عدم مشارکت درحزب اسلامی با توجه به حالات ووضیعت موجود ابتدا دراداره مربوط وپس ازآن مطابق به معاهده درکمیسون مشترک اجرائی گرفته میشود. تا اکنون حزب اسلامی نه کدام فیصله نموده است ونه درکمیسون اجرائی دراین زمینه مباحث لازم صورت گرفته است. ممکن است بعضی ها مضطرب ودست پاچه شده باشند که مشارکت حزب اسلامی درنظام شاید ازسهم آنهابکاهد، آنها تقسیم آقای جان کری رامقدس وتغیر ناپزیر می پندارند، اما ازنظر ما عامل وعلت مهم اکثر بد بختی ها، ناکامی ها، وعدم توفیق دولت درجلو گیری از فساد، مهار نمودن ناامنی ها واز میان برداشتن مشکلات همین تقسیم منفور میباشد. این حکومت با همین ترکیب کنونی، تقسیم نحس قدرت، وخط مشی وپالیسی نادرست سیاسی ونظامی خود نه وضیعت رامهار کرده میتواند، ونه میتواند حمایت مردم رابدست آرد ونه درآینده کدام کار موأثری ازآن توقع میرودکه قناعت ملت ازآن فراهم گردد. کسیکه درجواب مطالبات همکار سابق خود گفت: به هیچ کس این حق رانمیدهیم که از سهم مادردولت چیزی رابه کسی بدهد!!! که به همین دلیل دوستی سابقه این دو به پایان رسیده است. حزب اسلامی چگونه با وجود چنین وضیعتی به مشارکت توافق نماید؟!! این کرسی به کسانی مبارک باشدکه دوستی ودشمنی شان بخاطر کرسی است. ملت بخون می غلطد وآنها بخاطر این کرسی بی ارزش درگیر منازعه وکشمکش میباشند!! همین چهره هادرتطبیق معاهده موانع ایجاد میکنند، عاملین آزاد نشدن اسیران حزب اسلامی درمدت دوماه، برای اسکان 20 هزار مهاجرامکانات وتسهیلات لازم را فراهم نکردن،حذف نشدن لیست سیاه امریکا ودیگران،وتطبیق نشدن دیگر مواد توافقنامه همین ها هستند. به ملت خود اطمینان میدهیم که مابرای خدمت میآئیم، نه بخاطر بدست آوردن کرسی، دیروز به نشستن درسنگر ضرورت بود افراد حزب اسلامی از هرکس پیشتربودند وسینه های خودرادربرابر مرمی های دشمنان داخلی وخارجی سپر کرده بودند، امروز که ضرورت مصالحه احساس شده وجنگ شکلی را بخود گرفته که درآن تنها افغانهاکشته میشوند، خانه وکشور افغانها ویران میشود، دراین صورت حزب درمیدان صلح پیشگام شد. این درحالیکه بعضی ها هنوز هم به ادامه این جنگ نامقدس تأکید میکنند، تنها مخالفین نه بلکه حلقات نیرومند درحکومت به تداوم جنگ اصرار میورزند، همان کسانیکه دوام اقتدار خودرا میخواهند اگرچه این اقتدار هرروزعامل کشته وزخمی شدن صد ها افغان مظلوم میباشد . مادرچنین حالت وحکومتی از همکاری وهمراهی باکسانیکه از حمایت مردم محروم بوده واتکا به بیانگان دارند عارداریم، از تأمین وکنترول امورعاجز، اکثر مسئولین تاحلق درفساد غرق، سرنوشتش بدست بیگانه وکرسی های آنرا اجنبی تقسیم میکند، مخالفت با اشخاص اهل وصالح جزء خصایل واسلوب شان. ما مهمان کسانی نمیشویم که باآمدن ما جبین شان ترش شود، وباکسانیکه همراهی ما خوش شان نیایدواز ما ترس داشته باشندهرگز دریک راه نمیرویم. بعد از امضای معاهده تعداد زیادی از اعضای حزب اسلامی درشهر های بزرگ تحت تصرف دولت مانند کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، مزارو بغلان مورد حمله قرارگرفته و به شهادت رسیده اند، گرچه دربعضی موارد طالبان مسئولیت بعضی ازاین ترورهارا باکمال بیشرمی به عهده گرفته اند، اما ما وتمام افغانان هوشیارمیدانیم که دراین ترورهاکدام حلقات داخلی وخارجی دست داشته اند. کسانیکه درسنگرمصئون بودندامادرشهر های بزرگ مورد حمله قرار گرفتند، فقط تنها یک توجیه دارد: دردولت حلقه قدرتمند وبد بختی وجود داردکه مخالف صلح است ورقبای خودرابایونیفورم ، سلاح ومجوز دولتی وبا استفاده از موتر های دولت با بسیار بی مروتی ترور میکنند، جنایت را آنها میکنند ودست سرخ وآلوده بخون خودرادردامن سیاه طالبان پاک میکنند، همین اینها هستند که شهر ها پوسته هارا بدون مقاومت به طالبان تسلیم میکنند، سلاح ومهمات رایا مفت به آنها میدهندویابالایشان میفروشند. به آن مجاهدینی که با تهدیدات امنیتی مواجه هستندسفارش میکنیم که ازپائین شدن تازمانی خودداری کنندکه برای مصئونیت وامنیت آنهاتدابیرلازم و کامل گرفته شود.

'شهادت '   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

25th May, 2018