عفو خاصيت رياضت زندان و خلع منطق جنگجویان و مسیریست درست ! | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

عفو خاصيت رياضت زندان و خلع منطق جنگجویان و مسیریست درست !

شهادت

2018-01-13

از رهایی زندانيان سياسي حزب اسلامي افغانستان،عده ازرهبران احزاب سياسي وتنظيمهاي جهادي وجامعه مدني و....كه به نحوي شريك سفره حكومت وحدت ملي درين دودهه بودندوياهنوزهم ازحواشي اين سفره تغذيه ميشوند،سخت درهراس وترس اند،اينطورمعلوم ميشودكه ازگزشته تاريك خويش ميترسندنه ازرهايی اين زندانيان،اين گروهاويااشخاص فرصت شناس كه به شكل درزنداني شدن انهاوياهم رديفهاي انهادخيل بودندويا ذهنا افكارعامه رانسبت به زنداني بودن انهاوياامثال انهااغفال كردند،مطمين باشندكه اين ازادگان سياسي قبل ازاينكه بااين پروسه صلح ازادشوندهمه مخالفين خودرااگرريشه دررقابتهاي محيط زيست ويامحل كار ويادرقوم وسمت وزبان وياتعلقات فكري داشت عفوخواهندكرد،اين خاصيت رياضت زندان است،يقين داشته باشيدكه اين ازادگان بعدازاين زندگي جديدسياسي پسازندان شان رابا رويكردها واكنشهاومصلحتهاي مناسب مدني واجتماعي مطابق شرايط وظروف به ميان امده سياسي وفرهنگي واجتماعي درچوكات مصالح ملي ومنافع علياي كشوروباملاحظه خط فكري مرسوم حزب اسلامي بطورعادي درمابين مردم محيط سالم واجتماعيكه بان مربوط ميشوندادامه خواهندداد.

همه ابرمردان بزرگ سياسي تاريخ عفو،مهرباني،گذشت وشجاعت بخشيدن ديگران راازرياضت زندان اموختند،اگرمبالغه نكرده باشم حدودبين شصت وهفتادفيصدكدرهاي تنظيمهاي جهادي  كه امروز عده زيادشان خودراشريك درنظام ميدانند،درروزهاي پسين كودتاي هفت ثوردرمحابس افغانستان به خصوص زندان پلچرخي زنداني بودند  , پس خلاصي همه  باوجوديكه بهترين فرزندان اين وطن درين زندانها كشته شدند وزنده بگورگرديدند،از زندانهاي رژيم حزب وطن وقت خيانت بود ؟

بايدقبول كردكه قاعده سياست دركشورهاي عقب مانده بااحزاب حاكم فاقد دانش سياسي وعملكردمتحجرانه قرون وسطايي بابرخورد با رقباي سياسي شان مثل افغانستان همينطوربوده،اغاياني ازخيانت رهایی زندانيان سياسي هموطن خويش حرف ميزنندكه براي يك ثانيه هم زجرزندان رافكرنكردند،وتكليف جهادراكه ازبركت ان سياست ميكنندونان ميخورندبراي يك لحظه نكشيدند،همه قدرت وثروت باصطلاح جهادي را از پدران ويا برادران شان بارث بردن د،اينها حق دارند رهایی زندانيان وسايركارهاي خيررابه حساب خيانت برسي كنند،زيرا اينان ارامي خودرا درشكنجه دادن ديگران يافتند.

بناء ؛ حكومت وحدت ملي با رهایی  زندانيان خيانت نه، بلكه وجيبه ملي ودين وطني خودرامنحيث انسانهاي مسول انجام دادند،ادامه اين پروسه مسيرحكومت وحدت ملي رابه مسيردرست ميبرد .

پس عفو زندانيان نه خيانت است ونه هم معامله! بلکه رسالت ایمانی و جواب در مقابل ملت و آرمان شهدا و فامیل   های مظلوم هموطنان با شهامت و مومن !!!

کاش این عمل وقت تر و  و همزمان با امضای توافقنامه صلح به اتمام میرسید و به اتمام برسد.....؟'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019