انعطاف پذیری حکومت و آزمایش طالبان | شهادت 

26th March, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

انعطاف پذیری حکومت و آزمایش طالبان

شهادت

2018-03-06

هفتهء گذشته کابل ميزبان گردهمايى دوم ((پروسهء کابل)) بود، درين گردهمايى به شمول  معاون رئيس جمهور اندونيزيا، نمايندگان سياسى ٢٨ کشور و چندين سازمان بين المللى علاقمند به قضيۀ افغانستان حضور بهمرسانيده بودند. در ساير گردهمايى هاى ازين نوع، دول اشتراک کننده اغلباً پيرامون کمک هاى اقتصادى و بازسازى افغانستان، بحث و مذاکره مى کردند و از ادامۀ روند کمک ها به دولت افغانستان اطمينان مى دادند؛ ولى در کنفرانس دوم ((پروسه کابل)) روال گفتگو ها به يکبارگى تغيير نمود و بجاى ادامه کمک ها، از تامين صلح و امنيت در افغانستان حرف به ميان آمد و جناب محمد اشرف غنى رئيس جمهور افغانستان، طرح جامع حکومت وحدت ملى را در رابطه به آتش بس، خاتمهء جنگ و آغاز دور جديد گفتگو هاى صلح اعلان نمود. اينکه انگيزۀ تغيير ناگهانى موقف حکومت که تا ديروز از تشديد جنگ و جستجوى صلح در ميدان نبرد سخن مى گفت از کجا نشأت گرفته، روى آن تبصره نمى نمائيم؛ ولى قدر مسلم اينست که مردم افغانستان  از جنگ به ستوه آمده و ديگر توان تحمل ادامه آن را ندارند و هر تلاشی را ولو کوچک و يا بزرگ که در جهت تأمين صلح و خاتمه جنگ صورت بگيرد، از دل و جان استقبال مى نمايند. شايعه پراگنى هاى مشت قليلى که هميشه بر طبل جنگ مى کوبند و حضور سياسى خويش را در ادامۀ جنگ نهفته مى دانند، هيچگاهى از اکثريت قاطع ملت نمايندگى ننموده و ایشان منبعد در میان مردم منزوی خواهند شد. 

طرح صلح  که در کنفرانس پروسۀ کابل رئيس جمهور به طالبان پيشکش نموده، به مقايسه طرح هاى گذشتۀ حکومت، کاملاً متفاوت بوده و نکات انعطافى قابل ملاحظه اى در آن به نظر مى رسد و به همين دليل، جانب طالبان پس از اين اعلان رئيس جمهور که توسط دول شرکت کننده و ساير طرف هاى ذيدخل در قضيه نيز مورد تائيد قرار گرفته است، تا اکنون عکس العمل منفى نشان نداده و شايد بخاطر اعلان موضع خويش مصروف رايزنى باشند. 
على رغم روابط متشنج کابل و اسلام آباد ، آمادگى دولت افغانستان براى گشايش باب تازۀ همکارى و گفتگو با پاکستان نکتۀ جالب ديگرى بود که در طرح محمداشرف غنى گنجانيده شده بود. نکته مهم ديگر اينکه حکومت پاکستان نيز از طرح صلح رئيس جمهور افغانستان پشتيبانى نموده و آمادگى اسلام آباد را در امر ميانجيگرى ميان دولت افغانستان و طالبان ابراز داشته است. 
بند اول طرح صلح حکومت افغانستان براى طالبان،ازين نکته آغاز مى شود که اگر طالبان با پروسۀ صلح يکجا شوند، حکومت آماده است که آنها را به صفت يک حزب سياسى که اجازهء فعاليت داشته باشند، برسميت بشناسد.
در بند دوم آن آمده است که اگر طالبان قانون اساسى افغانستان را بپذيرند، حکومت آماده است در چوکات حقوقى تعديلات لازم را در آن بياورد. در بند سوم آمده است که اگر طالبان به آتش بس توافق نمايند، حکومت افغانستان بدون قيد و شرط آمادۀ گفتگو  و مذاکره با آنها مى باشد. همچنان در بند چهار آن آمده است که اگر طالبان حکومت را به رسميت بشناسند، حکومت حاضر است در کابل و یا جاى ديگرى در داخل و خارج کشور، دفترى را براى آنها جهت پيشبرد روند مذاکره بگشايد. تامين امنيت فزيکى بزرگان طالب، برداشتن تحريم ها، پروسه ادغام، موارد ديگرى اند که در صورت آمادگى طالبان به مصالحه، براى طالبان وعده داده شده اند. 
حزب اسلامى افغانستان از موضعگيرى اخير دولت در رابطه به تأمين صلح و خاتمۀ جنگ در کشور استقبال مى نمايد و از طالبان نيز می خواهد که این فرصت را از دست نداده و به نداى صلح طلبانۀ دولت لبيک بگويد، زيرا جنگ راه حل بحران فعلى نيست و ادامۀ جنگ به ضرر هر دو طرف بوده و حاصل آن جز ويرانى افغانستان و بدنامى طرف هاى درگیر چيز ديگرى نيست.
بر طالبان لازم است که بجاى امريکا بايد با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند، زيرا يگانه راه حل معضلهء افغانستان راه اندازى مذاکرات بين الافغانى است، چنانچه که يک سال قبل برنامۀ صلح حزب اسلامى افغانستان با پيروى از اين روش به پيروزى رسيد، طالبان هم مى توانند با تعقيب نقش قدم حزب اسلامى، روند صلح و مذاکره را کامیاب نموده و به بحران جارى افغانستان نقطۀ پايان بگذارند.  'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

26th March, 2019