اعلان تأخیر در برگزارى انتخابات | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

اعلان تأخیر در برگزارى انتخابات

شهادت

2018-04-04

 اعلان اخير کميسيون مستقل انتخابات مبنى بر تدویر انتخابات ولسى جرگه و شورا هاى ولسوالى به تاريخ ٢٨ ميزان سال روان، بار ديگر اميد هاى مردم را به يأس مبدل کرد و قريب است که اين تصور واقعيت یابد که کميسيون انتخابات با همچو اعلان هاى عقب روانه، قصد ندارد که انتخابات ولسى جرگه و شورا هاى ولسوالى ها را پس از گذشت چهار سال موعد آن امسال برگزار نمايد.

انتخابات يکى از مظاهر دموکراسى است و بدون انتخابات نظام سیاسی مشروعيت خود را از دست ميدهد، چونکه انتخاب زعامت کشور، اعضاى شوراى ملى، اعضاى شوراى ولايتى و ولسوالى ها در قانون اساسى افغانستان پذيرفته شده است. بناءً بر حکومت لازم است که براى حاکميت قانون و مشروعيت نظام تمام مساعى خود را بخرج بدهد و کوچکترين حيله و بهانه درين زمينه جای نداشته و قابل قبول نيست.

سه سال از عمر قانونى پارلمان گذشته، ولى هنوز هم برنامۀ کميسيون انتخابات روشن نیست که چه وقت انتخابات آينده را برگزار مى کند. سال گذشته کميسيون انتخابات پس از سه ماه آغاز کارش اعلان نمود که انتخابات شوراى ملى و شوراى هاى ولسوالى ها به تاريخ ١٦ سرطان سال ١٣٩٧ برگزار خواهد گرديد، ولى چند روز قبل همين کميسيون بار دیگر اعلان کرد که انتخابات آينده به تاریخ  ١٦ سرطان نه، بلکه با سه و نيم ماه تأخير، به تاريخ ٢٨ ميزان برگزار خواهد گرديد. اين اعلان های عقب روانه، از يکسو ظرفيت و صلاحيت کميسيون انتخابات را زير سؤال مى برد که اعضای آن توان ارزيابى واقعيت ها، نيازمندى ها و مشکلات موجود را ندارند و از سوى ديگر چنين عقب نشينى ها بيانگر اين حقيقت است که کميسيون انتخابات، يک ادارۀ مستقل ملى نبوده و به شدت تحت تأثير حکومت و يا قدرت هاى ديگر است و بنا به خواست آنها هميشه انعطاف مى پذيرد و از تصاميم اعلان شدۀ خويش عقب نشينى مى کند.

حزب اسلامى افغانستان در حاليکه به برگزارى انتخابات در زمان تعيين شدة آن تاکيد دارد، از کميسيون نامبرده و حکومت تقاضا دارد که بيشتر ازين با سرنوشت مردم بازى ننموده و اميد هاى مردم را به يأس مبدل نکنند. پارلمان فعلى تقريباً يکدورۀ می شود که  بصورت غير قانونى و انتصابى کار مى کند که به هيچ آئين منطق و نورمى سازگارى ندارد، این کار قبل از همه با شعار دموکراسى سازگارى ندارد.

حزب اسلامى علاوه از برگزارى انتخابات در موعد آن، خواهان انتخابات شفاف، عادلانه و عارى از تقلب است و اين کار زمانى ممکن است که نقش احزاب بزرگ سياسى در انتخابات بيشتر شود و تمام پروسه از آغاز تا انجام، از طرف ناظرين آنها کنترول شود.

هيچ فرد افغان در داخل و يا خارج افغانستان از دادن رأى محروم نگردد، زیرا تقريباً بيشتر از هشت میليون افغان در داخل و خارج کشور، در انتخابات هاى گذشته از شرکت در پروسة رأى دهى محروم مى شدند که اين وضعیت در انتخابات آينده پذيرفتنى نيست و کميسيون انتخابات بايد راه و چارۀ اساسى را براى حل اين معضله جستجو نمايد.

قبول مصارف گزاف و بیهوده کانديدان در پروسه انتخابات موجب ميشود که مشت قليل عناصر زورمند و متمول، به وسيله پول و امکانات خویش، آراى مردم را بخرند و بدينوسيله چانس کاميابى عناصر تهيدست و غريب ولى لايق و شايسته وکالت، در انتخابات ضعيف گردد که اين حالت باعث مى شود که، پارلمان افغانستان مانند گذشته به محل تجمع عناصر زورمند، غاصب و قانون شکن تبديل شود و نظریات تعداد قليل عناصر شايسته در آن، در تصاميم پارلمان منعکس نشود.

از سوی دیگر برگزارى انتخابات شفاف، عادلانه و جامع، بدون تأمين امنيت سرتاسرى ممکن نيست، بناءً برحکومت لازم است که قبل از فرا رسيدن موعد انتخابات، بايد پروسة صلح با مخالفين دولت را سرعت بخشد و از جو حاکم بوجود آمده در سطح منطقه و جهان به نفع مصالحه، استفاده اعظمى نمايد تا پروسة، صلح با طالبان به کاميابى برسد و بدينترتيب انتخابات در فضاى امن و آرامش و با حضور تمامى افغان هاى بیجا شده و مهاجر در داخل و خارج کشور، برگزار گردد.

تغيير و تبديل در حکام ارگان هاى محلى و گردانندگان کمیسیون انتخابات در مرکز و ولايات که در گذشته با تقلب ها و سؤ استفاده های فراوان پيدا و پنهان، روند انتخابات را به چالش کشيده بودند، طرح ديگرى حزب اسلامى است که توجه جدى اولياى امور حکومت و کميسيون انتخابات را بدان جلب مى کند.

بدون رعايت موارد فوق انتخابات کما فى السابق وسيله بقدرت رسيدن، عناصر زورگو، قلدر، غاصب و مفسد گرديده و از دموکراسى جز نام و از انتخابات جز ضياع وقت و فريب مردم، پيامد ديگرى نصیب ملت نخواهد شد.

 'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019