تلاش براى ايجاد تقابل ميان حزب اسلامى و حکومت | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

تلاش براى ايجاد تقابل ميان حزب اسلامى و حکومت

2018-09-17

پس از آنکه در نتيجۀ مساعى دوامدار و خستگى ناپذير حزب اسلامى در ميان احزاب سياسى کشور، يک اجماع بزرگ و مؤثر ايجاد شد و در مورد برگزارى انتخابات طرح جامعى ارائه نمود،در اثر وساطت حزب اسلامى ميان احزاب سياسى و دولت و( به طور اخص با رئيس جمهور) مکرراً چندين  نشست هاى  انجام شد و در ميان دولت و احزاب سياسى در مورد برگزارى انتخابات بجاى تقابل روحیۀ تفاهم به ميان آمد. بعضى از حلقات در داخل هيات دولت، به خنثى سازى اين روند ملى آغاز نمودند، کسانى از آدرس هاى نامقدس و پليد و کسانى هم از آدرس هاى مجهول و جعلى، کسانى به طور پنهانى و کسانى هم به طور آشکارا کوشش نمودند تا اين روند را تضعيف کرده و که فضاى توافق و تفاهم را دوباره به فضاى تصادم تبديل نمايند.  عده يى مى خواستند که دولت بيشتر ازين منزوى شود و تمام احزاب سياسى از همکارى با دولت اجتناب نمايند، زياد کوشيدند که فضاى تعاون و همکارى ميان دولت و حزب اسلامى را مکدر کنند و همچنان کوشش نمودند که دولت را وادارند به وعده هاى خويش عمل ننمايد تا حزب اسلامى نيز به اپوزيسيون بپيوندد.

ولى حزب اسلامى با کياست و درايت کامل اين توطئه ها را خنثى کرد و کوشش نمود که احزاب سياسى و دولت از تصادم اجتناب ورزند، حداقل در مورد انتخابات پاليسى واحدى را اختيار نموده و به اين توافق نمايند که از انتخابات آينده، يک وسيلۀ مؤثر برای حل بحران افغانستان بسازند. در نتيجه همين کوشش ها بود که چندين نشست مشترک انجام شد، در نشستى که به اشتراک رئيس جمهور با هيئت احزاب انجام شد، توافق شد که مسايل اختلافى بايد به هيئت مشترک محول شود، ولى متاسفانه اين هيئت تشکيل نگرديد. احزاب مجبور به راه اندازى يک حرکت مدنى شدند و به روى جاده ها ريختند و خواستند صداى خويش را به گوش ملت بزرگ افغانستان و جامعه جهانى برسانند، حالا هم بعضى از حلقات خود سر و مغرض مى خواهند که ميان دولت و احزاب سياسى فاصله ايجاد نمايند و فضاى خصومت را إحیا نمايند. همين حلقات مغرض مى خواهند که هر دو طرف به جاى منطق، راه قدرت نمائى را در پيش گيرند که حزب اسلامى  درين مورد وضاحت چند نکته را ضرورى ميداند:

حزب اسلامى افغانستان يک بار ديگر به طور واضح اعلام مى نمايد که اتخاذ سياست تقابل و تصادم به نفع کشور نبوده لذا هميشه اين کوشش را به خرچ داده و تا پايان ادامه خواهد داد که در ميان تمام جناحهاى مؤثر، فضاى تفاهم و همکارى مشترک به ميان بيايد. به کمک يکديگر راه هاى حل بحران جستجو شود، تمام جناحها، تمام قوت و فرصت خويش را به جاى تضعيف يکديگر برای نجات کشور به خرچ دهند و از هر آنچه که افغانها را به سوى تفرقه، رقابت هاى ناسالم و کشمکشهاى داخلى سوق مى دهد، خوددارى نمايند.

ما مى خواهيم که همراه حکومت و در راس با آقاى رئيس جمهور در مورد مهار نمودن بحران و از ميان برداشتن مشکلات همکارى صادقانه نمائيم و بازوى دولت افغانستان را قويتر سازيم، اگر حکومت در مورد انتخابات با احزاب سياسى توافق نمايد، اطمينان مى دهيم که الى پايان دوره رياست جمهورى ايشان را در مقابل تمام تهديدات سياسى وامنيتى يارى برسانيم. آنهائى که ميخواهند اين حکومت را از راه هاى غير قانونى تضعيف يا تعويض نمايند، با آنها همکارى نمى نمائيم؛ با پيشنهاد حکومت مؤقت نيز توافق نداريم. همچنان به عوض انتخابات با داير نمودن لويه جرگه يا مانند کنفرانس بن کدام کنفرانس ديگر نيز موافق  نيستيم. 

 

 

ما نمى خواهيم کشور از اين بيشتر به طرف تشتت و تشنج سوق داده شود، تجارب تلخ گذشته تکرار شود و نيز نمى خواهيم  به جاى حکومت کنونى يک بار ديگر يک حکومت ائتلافى شبيه شرکت سهامى به ميان بيايد.

پاليسى حزب اسلامى در گذشته و حال همين بود و هست، اين تبليغات به هيچ وجه حقيقت ندارد که گويا حزب اسلامى به همراه احزاب سياسى عليه دولت افغانستان يک دست شده و در برابر رئيس جمهور سياست و پاليسى خويش را تغيير داده است، اين تبليغات گاهى از آدرس هاى کاذب و معلوم الحال و داغدار و گاهى هم از آدرس هاى مجهول و جعلى انجام مى شود!

ما به دولت و رئيس جمهور افغانستان سفارش مى نمائيم تا به آن بيانات و نوشته هاى ارزشى قابل نشوند که از آدرس رسمى حزب اسلامى و يا سخنگوى رسمى حزب اعلام نشده باشد.

هيچ کس اين حق را ندارد که نظريات شخصى خويش را به حزب اسلامى منسوب کند. ما تنها براى برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه همراه با احزاب سياسى روى يک طرح معقول توافق نموده ايم، اين توافق نه برخلاف دولت است و نه هم به هدف تصادم با دولت به ميان آمده است.  البته يک عده حلقات مشبوه، مزدور و دشمن مردم افغانستان کوشش دارند تا در ميان احزاب سياسى و دولت فضاى تصادم و تقابل به ميان بيايد. اين کوشش ها در بيرون از کشور مهندسى شده و همان شبکه هاى استخباراتى بالاى آن سرمايه گذارى مى نمايند که دوام جنگ و نا امنى را ميخواهند.

حزب اسلامى با دولت افغانستان معاهدۀ صلح دارد، با وجود تخلفات گسترده ئى که از طرف حکومت درين زمينه وجود دارد، ولى با آنهم حزب اسلامى به وعده هاى خويش متعهد مانده و در مقابل اظهارات و اقداماتى ايستاده گى نموده که باعث تضعيف حکومت شود.

حزب اسلامى به احزاب سياسى هميشه تاکيد داشته که در مقابل حکومت از زبان تهديداستفاده ننموده و از رقابت هاى ناسالم در برابر آن دست بردارند. به آنها تاکيد نموده تا تغيير نظام سياسى را از راه مسالمت آميز و قانونى جستجو نمايند. خواست تغيير نظام را بايد زمانى مطرح کنيم که بديل بهتر از نظام کنونى را داشته باشيم، مى گذاريم که حکومت فعلى ميعاد معين خود را تکميل نمايد و اقتدار از طريق انتخابات به حکومت جديد انتقال شود.

 

 

 

 
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019