رايزنى ها براى معرفى نامزد پُست رياست جمهورى آينده | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

رايزنى ها براى معرفى نامزد پُست رياست جمهورى آينده

2018-11-05

پس از اتمام مضحک پروسۀ انتخابات پارلمانى، درين روز ها بازار گفتگو و مذاکره براى معرفى کانديداى واحد رياست جمهورى آينده گرم تر شده مى رود؛ اينکه کميسيون انتخابات چرا در همچو يک موقع حساس که هنوز داستان تراژديک انتخابات پارلمانى فراموش نشده، تقويم انتخابات رياست جمهورى را اعلان نموده است، دلايلش روشن است که کمبودى ها و نارسايى هاى عديدۀ انتخابات گذشته پارلمانى، چون اشتراک کمتر از نصف افراد ثبت نام شده در پروسۀ راى دهى، همچنان محروميت ٦٠% از مردم واجد رأى دهى در انتخابات که  در مناطق شان اصلاً حوزۀ رأى دهى تأسيس  نشده و يا بنا بر تهديد هاى بلند امنيتى نتوانسته اند به پاى صندوق هاى رأی بروند و نيز محروميت٦ مليون مهاجر افغان در خارج کشور که اصلاً کدام تصميمى براى شريک ساختن رأى آنها در سرنوشت سياسى کشور اتخاذ نشده است؛ کميسيون انتخابات پرده پوشى نموده و مردم را به بازى ديگرى به نام انتخابات رياست جمهورى مصروف سازد تا نتايج انتخابات پر از تقلب و کمبود پارلمانى گذشته را بدون سر و صدا و کشمکش اعلان نمايد.

حزب اسلامى همصدا با ديگر احزاب سياسى، هيچ گاهى از طرح ها و انتقادات قبلى خود در مورد نقايص و تخلفات در جريان انتخابات پارلمانى گذشته صرف نظر ننموده و يکبار ديگر تأکيد دارد تا تمام شکايات وارده عنوانى کميسيون سمع شکايات در مورد شيوۀ نادرست برگزارى انتخابات پارلمانى گذشته، يک به يک  به بررسى   گرفته شود و به قناعت تک تک  شاکيان پرداخته شود. حزب اسلامى يکبار ديگر بر رعايت نکات ششگانۀ  اعلاميه احزاب سياسى مؤرخ ١٠ عقرب سال روان تاکيد مى نمايد. 

قبل از اعلان تقويم برگزارى انتخابات رياست جمهورى لازم بود که  حکومت پروسۀ صلح با طالبان را تسريع مى کرد تا طالبان نيز در انتخابات پارلمانى شرکت مى کردند و مشکل نا امنى مناطق و عدم شرکت بيشتر از ٦٠ فيصد مردم در انتخابات حل مى گرديد، چون اين کار بنا بر غفلت و يا بى توجهى مقامات مسؤول و يا دست هاى مرئى و نامرئى ديگر صورت نگرفت، نتيجه اش همان شد که همه شاهدش بوديم و بقول خود کميسيون انتخابات بيشتر از نصف افراد ثبت نام شده، در انتخابات شرکت نکردند. اکنون که انتخابات رياست جمهورى در راه است و وقت کافى هم وجود دارد، ضرورى است که پروسۀ صلح با طالبان با ارادۀ قوى روى دست گرفته شود. تا نقيصه بزرگ نارسايى و حتى ناکامى انتخابات گذشته بار ديگر تکرار نشود.

حزب اسلامى افغانستان در عين حالى که خواهان تسريع پروسۀ صلح و شرکت طالبان در انتخابات رياست جمهورى است، از حکومت، ائتلاف ها و همه  احزاب و جريان هاى سياسى تقاضا مى کند تا با تشويق طالبان به پروسۀ صلح، زمينۀ مشارکت آنها را در انتخابات رياست جمهورى آينده  مساعد سازند تا بدان وسيله صلح پايدار در کشور تأمين و بساط جنگ براى ابد از افغانستان برچيده شود.

حزب اسلامى افغانستان در عين حالى که به برگزارى  انتخابات رياست جمهورى به وقت و زمان معين آن تأکيد دارد، نمى خواهد که پس ازين براى احزار پست رياست جمهورى، انتخابات اعضاى پارلمان، اعضاى شوراى ها ولايتى، شورا هاى ولسوالى ها  و اعضاى شورا هاى شاروالى ها به صورت جدا جدا،  انتخابات عمومى برگزار گردد؛ از حکومت و کميسيون انتخابات جداً تقاضا دارد تا با در نظر داشت بنيۀ ضعيف مالى کشور، چند انتخابات را در يک تقويم بگنجاند و به اين ترتيب از اسراف پولى و ضياع وقت مردم براى شرکت در انتخابات هاى عديده جلوگيرى شود.

سران و نمايندگان احزاب و ائتلاف هاى سياسى درين روز ها با راه اندازى مشوره ها و رايزنى هاى متواتر از حزب اسلامى طالب حمايت از يک کانديداى واحد شده اند، مگر هيأت رهبرى حزب اسلامى در اين مورد تا حال کدام تصميم خاصى اتخاذ ننموده و در نظر دارد هر چه زود تر در اين رابطه در قدم اول به مشوره شوراى تصميم حزب اسلامى و سپس مذاکره با شوراى صد نفرى مجمع بزرگ وحدت ملى (ميسم)، شوراى احزاب سياسى و کانديدان حزب اسلامى در انتخابات پارلمانى گذشته، موقف روشن خود را در رابطه به داشتن کانديداى مستقل و يا حمايت از يک کانديد ديگر در پست رياست جمهورى اعلان خواهد کرد.
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018