نشانه هاى پيروزى تيم صلح و عدالت اسلامى | شهادت 

19th September, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

نشانه هاى پيروزى تيم صلح و عدالت اسلامى

مدیر مسوول

2019-08-23

تدوير مؤفقانه چهار جلسه کمپاينى تيم صلح و عدالت اسلامى در کابل، کاپيسا، ولايت کنر و ولايت ميدان وردک به اشتراک ده ها هزار هموطنان ما با موفقيت هاى چشمگيرى توام بود. طى جلسات با شکوه اين تيم جرقه هاى پشتيبانى بيدريغ مردم مؤمن افغانستان از مجاهدين عملاً به مشاهده رسيده است. تيم انتخاباتى صلح و عدالت اسلامى تحت زعامت رهبر جهاد و آزادى و امير حزب اسلامى افغانستان آقاى حکمتيار که از بطن جهاد و مبارزه عليه دشمنان افغانستان سر بلند نموده بعنوان يگانه نيروى جهادى در برابر استعمارگران، در ميان توده ها و اقشار و طيف هاى مختلف کشور ما از محبوبيت و صلابت خاص برخوردار است.

سابقۀ درخشان جهادى و قربانيها و فداکاريهاى حزب اسلامى افغانستان تحت قيادت آقاى حکمتيار در قلوب و اذهان امت مجاهد پرور و استعمار ستيز ما چون خاطرات تابناک و ماندگار، نسلهاى مستقبل افغانستان عزيز را همراهى خواهد نمود. جلسات کمپاينى تيم به اثبات ميرساند که حزب اسلامى در جامعۀ افغانستان نفوس و نفوذ خيلى عميق دارد.

تيم انتخاباتى صلح و عدالت اسلامى با وصف مزاحمت ها و سنگ اندازى هاى رقبا و مخالفين و اشاعت تبليغات زهرآگين و خلاف واقعيت ها توانسته است نيرومندانه در ميان هواداران خودش و ملت مؤمن افغانستان شاهراه محبوبيت و اطمينان باز نمايد. جريانات جلسات گذشته تيم يکبار ديگر ثابت ميسازد که مردم با شهامت ما در کنار مجاهدين قرار دارند و براى حفظ همه ارزشهاى اعتقادى و جهادى با قربانى سرومال آماده اند.

ملت ما از اکاذيب و وعده هاى ميان تهى و غير عملى حلقات فريبکار و دورغگو خسته شده و به ماهيت درونى آنها پى برده اند. مردم جور کشيده ما تيم صلح و عدالت اسلامى را بمثابه آئينه تمام نماى آرزو ها و آمال شان با باور کامل رقم زده و وعدۀ هرگونه همکارى و پشتيبانى را به رهبر تيم صلح و عدالت اسلامى داده اند. افغانان تشنه حکومت اسلامى و انفاذ قوانين اسلامى ميباشند و از اصول و موازين نظام هاى بيگانه نفرت دارند.

تيم صلح و عدالت اسلامى با عمق نظر در مسايل مربوط به صلح و انتخابات، قناعت عميق و همه جانبه قاطبهء ملت ما را حاصل و اکنون مردم افغانستان در کنار اين تيم قرار داشته و به صداقت و تعهد آن باورمندى کامل دارند.

با جرئت تام گفته ميتوانيم که تيم انتخاباتى تحت قيادت رهبر جهاد و آزادى آقاى حکمتيار با وصف همه تبليغات سؤ رقبا و تخريبات حلقات مخالف و ضد برنامه تيم اکثريت مردم بلاديده افغانستان را در کنار خود دارد و مطمئن استيم که درک حقانيت و ايفاى مواد مندرجه برنامۀ تيم صلح و عدالت اسلامى مردم افغانستان را بيشتر از بيش قانع و مطمئن خواهد ساخت.

تيم صلح و عدالت اسلامى به يارى خداوند توانا به پيش ميرود و به توقعات ملت لبيک ميگويد.

ما از امت مسلمان افغانستان آرزو داريم تا تيم صلح و عدالت اسلامى را که مؤيد آرزو هاى شان است يارى نموده و راى شانرا که امانتى از امانت هاى الهى است به اين تيم بدهند و در استقرار نظام اسلامى سهم ايمانى خود را ايفا نمايد.'مدیر مسوول'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th September, 2019