احتمال از سرگيرى مذاکرات و واکنش ها | شهادت 

6th December, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

احتمال از سرگيرى مذاکرات و واکنش ها

مدیر مسوول

2019-10-05

مذاکرات صلح به بهانه قتل يک سرباز کوستاريکائى ارتش امريکا که تقريباً با مخالفت اراکين قصر سفيد و همۀ کشور هاى جهان مواجه گرديد ممکن دوباره آغاز گردد. رهبران امريکا در جريان مذاکرات، همواره از اولويت مذاکرات صلح صحبت بعمل مى آوردند اما بالاثر فشار هاى داخلى و پافشارى حکومت بر سر اقتدار کابل در آخرين رمق هاى پيروزى مذاکرات، لحن تند و تصميم عجولانۀ آقاى ترمپ جريان مذاکرات را قطع و به يکبارگى به انتخابات رياست جمهورى اولويت داده شد.

اکنون که انتخابات نيم پخته ومملو از جعل وتقلب رياست جمهورى به پايان رسيد از سرگيرى مذاکرات صلح ميان امريکا و طالبان مجدداً زمزمه ميگردد و كشور هاي غربي به آن لبيک ميگويند. واکنش طالبان به آغاز مجدد مذاکرات سرد بود و ملا عبدالغنى و آقاى سهيل شاهين سخنگوى رسمى گروه طالبان مسؤليت لغو جريان مذاکرات را بدوش آقاى ترمپ حواله و  اما از آغاز مجدد آن پشتيبانى مينمودند. همه کشور هاى جامعۀ جهانى به از سرگيرى مذاکرات صلح پافشارى داشتند و به آن تاکيد و تائيد ميورزيدند.

سرانجام اين آرزوباز شگوفه و غنچه بر آورد و هيئت پانزده نفرى طالبان برياست ملاعبدالغنى يکه و يکبار به اسلام آباد دعوت گرديدند همزمان به سفر طالبان زلمى خليلزاد نماينده خاص وزارت خارجه امريکا نيز با عجله به اسلام آباد رسيد. پاکستان و نماينده گان طالبان با هم نشست هاى رسمى داشتند. البته خليلزاد مستقيماً در مذاکرات پاکستان و طالبان اشتراک نداشت اما تحليلگران سياسى و ناظرين مطبوعاتى معتقدند که ورود هردو جانب مذاکره در اسلام آباد، آنهم در يک وقت معين تمايل طرفين را نسبت به از سرگيرى و تداوم تفاهمات نهائى مژده ميدهد.

تا اکنون چه افراد وحلقات ناظر و چه سخنگويان رسمى کشور هاى ذيعلاقه به از سرگيرى و ادامه مذاکرات واکنش مثبت و مناسب نشان داده و از آن استقبال گرم بعمل آورده اند.

وزراى خارجه پاکستان، چين، روسيه  و ايران در خصوص آغاز مجدد مذاکرات علاقمندى خاص نشانداده و آنرا نتيجه تمايلات هر دو جانب قلمداد نموده اند.نکتۀ قابل تذکر اينست که امريکا از سرگيرى مذاکرات را مشروط به اعلان آتش بس از جانب طالبان دانسته مگر طالبان درينمورد هيچگونه اظهار نظر نکرده و همواره تاکيد مينمايند که نيرو هاى خارجى بايد از افغانستان هر چه زود تر خارج شوند.

همسايگان افغانستان از وجود نيروهاى امريکايى درين کشور در هراس اند و  با يک صدا از طرح سياسى طالبان حمايت مينمايند زيرا وجود نيرو هاى نظامى امريکا بزرگترين خطر و تشويش را متوجه آنها گردانيده است. درينمورد بايد براى جريانات و عکس العمل هاى بعدى انتظار برده شود.

احياناً اگر آغاز مذاکرات باز به کدام بن بست مواجه شود درينصورت طالبان به سهولت ميتوانند از تفقد و مهربانى روسيه، چين، ايران و پاکستان در زمينه مزاحمت براى امريکا استفادۀ شايان نمايند.

چنين واکنش ها عليه امريکا را نبايد سطحى نگريست زيرا پس ازين براى امريکا تحمل هيچ نوع درد سر در افغانستان باقى نمانده و آرزوى قصر سفيد اينست که هر چه زود تر خود را ازين تهلکه و عذاب نجات بدهد.

حزب اسلامى افغانستان با تائيد موضع و پشتيبانى گذشته خود از مذاکرات صلح يکبار ديگر حمايت خود را اعلان ميدارد و از هر دو جانب توقع دارد تا با در نظر داشت حق خود داردايت، حاکميت ملى و استقلال افغانستان مذاکرات را به پيروزى برسانند و اين عمل به مفاد همه جوانب ذيدخل و ذيعلاقه خواهد بود.'مدیر مسوول'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

6th December, 2019