تفصیل | شهادت 

23rd June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اگردرمیدان علمی شوق مقابله باحکمتیار را دارید چل آنرا من برایتان نشان میدهم !

ترجمه: استاد عبدالتواب تایب

2017-04-13

نویسنده: م ادریس / ترجمه: استاد عبدالتواب تایب

 بعضی ها زوربیجا میزنند، ناحق خود راخسته میکنند، واکنش بعضی هادرمورد کتب محترم حکمتیارصاحب به همین شکل است، به آنها میگوئیم: نه توهین ، نه تحقیر ونه دشنام راه حل است ونه فتوای های ناپخته وخام ، چارۀ آن این است که یکی از کتاب های ایشان راانتخاب کنید، بادقت بخوانید،به شکل خوردن یک دوای تلخ انرا بخوانید،اگرکدام جای چیزی راپیداکردید که نشان میداد ترجمه آن ازعربی به پشتو ویادری نادرست است، درفیسبوک هابیندازیدوبه مردم بگوئیدحکمتیارعربی رانمیداند، واین هم دلیل ثبوت آن!اگر کدام آیه کریمه راترجمه ویا تفسیر غلط کرده باشد، پیش روی همگان بگذازید، اگر کدام حدیث صحیح راضعیف وغیر معتبر معرفی کرده بود نه تنها افغانان بلکه امت اسلامی را ازآن با خبرکنید، پس ازآن به آوازرسا وگردن بلند بگوئید: بدون مدرسه واستاد کسی کتاب رافهمیده نمیتواند درمورد تفسیر وحدیث خوحق گفتن چیزی را هم ندارد، اینها شواهد ما است!!

 حکمتیارنوشته است: من بایبل راخواندم وبه آن فهمیدم، من حیرانم که یک انسان عاقل چطور اینگونه یک کتاب پرازخرافات را به چشم یک کتاب مقدس میبیند!! من بخاطر امتحان داوطلبانه(امتحان سوئیه)تمام کتب صنف یازدهم رادررخصتی زمستان بدون استاد واکثر آنهارادرماه رمضان مبارک خواندم، کتابهای مانند الجبر،فزیک ، کیمیا، بیولوژی، تاریخ، جغرافیه، دینیات...همه رافهمیدم وامتحان دادم، وقتی نتایج امتحانات اعلان شد درتمام مضامین نمرات من نسبت به همه آن شاگردانی که این کتاب هارادر نه ماه نزد استادان خوانده بودند بیشتر بود، به این ترتیب من ازصنف دهم مستقیماً به دوازدهم ارتقا کردم ودرصنف دوازدهم اول نمره شدم!! دردینیات استاد من مولوی صاحب سراج الدین شهید بود، پارچه دینیات مرا به طالبان مدرسه تخارستان نشان داده وبه آنها گفته بود: این جواب های یک متعلم لیسه است، دانش خود رابا آن مقایسه کنید.
 کسانیکه به مردم میگوید: کسی خارج ازمدرسه وبدون استاد نه به قرآن فهمیده میتواند ونه به حدیث، آنها دروغ میگوینداین یک سخن بی اساس وساخته وپرداخته شده از جانب خودشان است، آنرا به دیوار بزنید، کسانی این سخنان رامیگویند که غم دوکان های خودرا دارند نه غم اسلام را. اگر به نوشت وخوان میدانید امابه عربی نمیدانید درآنصورت ترجمه وتفسیر ،وشرح حدیث را به همان زبانی بخوانید که آنرا میدانید.هیچ وقت این گمان رانکنید که بخاطر فهمیدن دین باید کار ومشغله خود را رهاکنیدودرکدام مدرسه درس بخوانید. انجینر، داکتر، دهقان، کارگر، معلم، مدیر،مامور، افسر وعسکر وهرانسان باسواد میتواند بامطالعه هم به قرآن بداند وهم به حدیث.اگر احیاناً باکدام موردی روبرو شدید که آنرا ندانستید درآنصورت از کسی بپرسید. آنگونه موارد راتنها درکتب کسانی میابیدکه نویسنده تواناوکامیاب نمی باشد. 
 مارابه کار خود مابگذارید، اگر کاردرست کردیم ازشما پاداش واجرت آنرا نمیخواهیم،اگراشتباه کردیم الله ج درموردش از شما سوال نمیکند، شما هنوز به دنیا نیامده بودید که مجاهدین مخلص حزب اسلامی دعوت درراه الله ج را آغاز کردند. ما مانع شما درهیچ کار خیری نمیشویم،اگر باکفار ودشمنان دین جهاد میکنیدما برای توفیقات مزید تان دعا میکنیم،اما اگر مسلمانان رامیکشید دعا میکنیم که الله ج چشمان تان راکورودستهایتان راقطع کند.اگر شما به هر سوال دشمنان جواب بگوئیدماشمارا همکاری وحمایت میکنیم. شما را چه شده است که دربرابرتمام تهاجم فکری دشمنان اسلام ساکت هستید ودر کیسه خود هیچ جیزی برای گفتن ونوشتن ندارید اما اگر حزب اسلامی باآنها مقابله میکند درآنصورت شما تمام توان قلب وزبان تان راعلیه آن استعمال نموده وبه ضدهرکار نیک آن پاچه برمیزنید؟!!
 بیبینید! هرمسلمانی که بدست شما کشته میشود الله تعالی یا خودش از قاتلان آن انتقام میگیرد ویا بدست دوستان وهمسنگران آن شهیدان، شما مجاهدبزرگ ونامداربغلان حاجی علم جان راشهید کردیدوچند روز ازآن سپری نشده بود که والی شما ملاعبد السلام با چند نفر دیگر کشته شدند، شمامجاهد خداپرست نرخ عزیزالله عارف راباکمال بی مروتی ترورکردید اما پس ازمدت کوتاهی قاتل معروف شما ملا بشیر درهمین نرخ کشته شد.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

23rd June, 2018