تفصیل | شهادت 

25th May, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

کسانیکه از دایره اسلام خارج شده اند

نویسنده : عقیل ترجمه : ا. اصیل

2017-04-16

 ریختاندن خون یک مسلمان ویاهر انسانی را که الله ج حرام کرده است؛ کسیکه ریختاندن یک قطره آن راحلال دانسته، وبالای سر، مال وعزت آن تجاوز وبه زور وبدون اجازه وی به خانه اش داخل شدن، بستن، آویزان کردن، شکنجه کردن آنرا بخاطر گرفتن اعتراف.... جایز میداند؛ ازمحدوده اسلام خارج شده است، بخاطر اینکه حرام را حلال دانسته است. وهمینطوراگر کسی رامباح الدم خطاب کند درحالیکه اوکلمه شهاددتین رامیخواند؛ ازدایره اسلام خارج شده است. کسیکه اشغال افغانستان، حضور نیرو های خاری،کشتار افغانها توسط این نیروها، بمبارد مان بالای قریه ها وخاانه هارا جایز بداندوازآن دفاع کند، نه ایمان دارد، نه عقل ونه غیرت. به آنها ئی حیرانم که گاهی حزب اسلامی رابه این عنوان میکشند که چرا حزب اسلامی با سردار داود وکمونستان جنگید؟! آنها نمیدانند که داود به منظور سرکوب حزب اسلامی به میدان آورده شده بود ، درنخستین بیان خود بسیار با صراحت گفت: یکی از وجوه انقلاب ما این بودکه نیروهای ارتجاعی بالای نیرو های مترقی حملات رااغاز کرده اند......منظورش از نیرو های مترقی رفقای کمونست اش، و ومرادش از نیروهای ارتجاعی حزب اسلامی بود که کمونستها رادرتمام موأسسات تعلیمی شکست داده بود.اولین بیانیه آنرا ببرک کارمل برایش نوشته بود!! داود ده ها حزبی رادستگیر نمودکه بعضی ازانهارابه شهادت رساند، وبعضی ازآنهارا دست بسته به کمونستها سپردکه بدست آنها بطوردسته جمعی به شهادت رسیدند. ما باربانی نجنگیده بودیم، او به هدایت مسکوو واشنگتن علیه ما با کمونستان ایتلاف کرد، علیه ما جنگ مشترکی راآغاز کردند، حزب اسلامی فقط ازخود دفاع کرده است، تمام این حملات تحت قومنده جنالهای بقایای نظام داکترنجیب مانند جنرال نبی عظیمی، آصف دلاورودوستم صورت گرفت. درآنجا مطالبه حزب اسلامی فقط این بودکه کمونستها از قدرت کناربروندوملیشه هایشان از کابل خارج شوند، ربانی باما معاهده کرداما جنرالان کمونست گفتند: ما به حزب اسلامی اجازه نمیدهیم که واردکابل شود. هینطوربا طالبان نجنگیده بودیم، طالبان بلاوجه وبه دستور اجانب علیه حزب اسلامی به وجودآمدند وجنگ راعلیه حزب اسلامی آغاز کردند، بامسعود ایتلاف نموده ازربانی پول وسلاح دریافت کردند، قومندانان ربانی مانند ملا نقیب با آنها همراه وهمکارشدند. دردوران جهاد علیه کمونستهاهم سیاست حزب اسلامی این بود که عساکر وافسران تسلیمی را پناه بدهد،از شکنجه نمودن وکشتنآنهاخود داری نماید. دیگران میکشتند اما حزب اسلامی چنین کشتارهارا شدیداً تقبیح میکرد. حزب اسلامی انداختن بزرگترین بم غیر اتمی دنیابه ولسوالی اچین ولایت ننگرهاررا چند ساعت پس از این حادثه خونین به شدید ترین الفاظ نکوهش کرد، قبل ازتمامی طرفهای دیگر، درست زمانیکه طالبان گفتند دراچین هیچ حادثه رخ نداده است، صرف تبلیغات است....واین اظهارات بخاطر این بود که تبلیغات قبلی وگذشته آنهاعلیه داعش مسدودمیشود، آنها داعشی هارامزدورو دست بوس امریکائی ها میشمردند، امادراچین بالای همین داعشی هابزرگترین بم غیر اتمی دنیا استعمال گردیده بود!!د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

25th May, 2018