تفصیل | شهادت 

25th May, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

كاميابي بزرگ وروشن اسلامى تركيه --- تغيرات قبول شده در قانون كهنه يك تغير تاريخى ميباشد.

نویسنده :حکمتیار. مترجم:جاوید

2017-04-20

بملت مومن تركيه سلام، تبريكات اين كاميابي بزرگ را تقديم شان ميكنيم واز الله تعالى موفقيت هاى مزيد برايشان طلبگاريم .اميداست ملت مجاهد ترك بسوی عظمت و شکوه گذشته خويش قدم هاى استوار وتعين كننده هر چه بيشتر بردارند ورب خيرالماكرين اين ملت را از مكر ودسايس دشمنان داخلى وبيرونى در امان نگهدارد. ملت مجاهد ترك با داشتن تاريخ روشن اسلامى شان مستحق همه افتخارات وخوبيها ميباشند. الله تعالي اين ملت را در جمع انهاى حساب كند كه غرض إحياء مجدد عظمت وشكوه سابقه واصيل امت اسلامى صادقانه جهاد ميكنند. در قانون اساسى تركيه اين تغيرات موثر نه تنها كار عادى نيست بلك يك تغير بزرگ و درزمان ومسير تاريخى كنونى يك تحول انقلابى است. هيچكس گمان نميبرد كه تركيه از يك نظام دستنشانده وشرم آور غربى به سوى يك نظام اسلامى به اين سرعت وجديت چنین گامهاى استوار انقلابى بردارد.الله متعال به ملت سربلند ترك وقيادت رشيد شان كاميابي وافتخارات هر چه بيشتر نصيب نمايد. آرزو ميرود اين تغيرات انشالله باعث أن شود كه تركيه از شر سيكولران غربى وكودتاه هاى نظامى براى هميش در امان بماند.وغرب نتواند كه باز هم با پشتيبانى چند نظامى وطن فروش قادر به فاجعه ديگر در تركيه شود. تركيه اهميت مشخص خود را دارد دشمنان علنى ومخفى اسلام باز هم تلاش خواهند كرد كه از تركيه اسلامي باز هم تركيه اتاتركى بسازند. مناسب خواهد بود به این مطلب هم اشاره كنيم كه بأثر همه پرسی تغيراتى كه در قانون اساسى سابقه تركيه بميان آمده أكثر اين تغيرات از سوى حزب اسلامى افغانستان قبلا ارايه گرديده (قانون اساسى دولت اسلامى ) ذكر شده اند اينك چند مثال آن ذيلا تقديم است: 1:ازسبب تعديل جديد در تركيه نظام پارلمانی به نظام رياستى تبديل ومقام صدارت حذف وبعد از این ريس جمهور منتخب قوه اجرايه را هم رهبرى خواهد كرد . اين مطلب در ماده 60 قانون اساسى ارايه شده حزب اسلامى چنین آمده (دولت اسلامى افغانستان كه از قواء مقننه، اجرايه وقضايه ساخته شده كه يك امیر وريس عمومى دارد كه ريس جمهور ناميده شده وريس جمهور در اثر رأى مستقيم مردم در طى انتخابات منتخب ميشود ونزد ملت مسوول ميباشد ودر تمام ابعاد كارى مطابق قانون عمل خواهد كرد. 2:در تعديل تركيه آمده است : ريس جمهور به اساس راي اكثريت مطلق رأى دهندگان منتخب خواهد شد نه به اساس رأى اكثريت نسبى. در ماده 61 قانون اساسى ارايه شده حزب آمده است كه ريس جمهور درطى انتخابات آزاد، سرى ومستقيم راى دهندگان انتخاب ميشود وفردى ريس منتخب ناميده ميشود كه او ويا حزب مربوطه اش اضافه از 50%آراء مردم را به دست آورده باشد. 3:در تعدیل تركيه مدت كارى يكدوره ريس جمهور 5 سال تعين شده است. در قانون اساسى حزب در ماده 60 آمده است. دوره كارى ريس جمهور از روز انتخاب ريس جمهور شروع ودر سال پنجم در روز كه ريس جمهور جدید منتخب شود ختم می‌شود . 4:در تعدیل تركيه آمده است يك فرد تنها براى 2 دوره ريس جمهور شده ميتواند. ودر ماده 63 قانون اساسى ارايه شده حزب اسلامى آمده است كه: انشخص بحيث ريس جمهور منتخب شده ميتواند كه صفات ذيل را داراء باشد. -تبعه افغانستان و مسلمان بوده ودر وقت كانديدى عمرش اضافه از 40 سال باشد. -تابعت كشور ديگر را نداشته باشد. -از طرف محاكم عدلى به جنايت، فسق و گناه كبيره محكوم نشده باشد. -باجراء فرايض دينى التزام داشته وبه حكم كردن ماانزل الله متعهد باشد. اين شرايط در حصه معاون ريس جمهور ووزراء كابينه نيز مدنظر گرفته ميشود. -هيچكس زياده از دو دوره ريس جمهور شده نميتواند. 5:در تعدیل تركيه بر علاوه صلاحيت هاى ديگر قيادت سر قوماندانى اعلى قواء مسلح كشور نيز به ريس جمهورداده شده است. در ماده 65 قانون ارائه شده حزب اسلامى آمده است. -ريس جمهور صلاحيت ها و وظایف آتى دارد -مراقبت وممارست از امورتنفيذ قانون اساسى. -تعيين خطوط اساسى سياست داخلى وخارجى كشور وارايه أن غرض منظورى به ولسى جرگه كشور. -مطابق قانون وموافقه ولسى جرگه تعين قاضى القضاة وأعضاء ستره محكمه. -تعين معاون ريس جمهور، أعضاء شوراى وزراء، لوى سارنوال وپيشنهاد شان به ولسى جرگہ غرض اخذ رأى اعتماد. وقبولى عزل واستعفاء شان. -قيادت و رهبرى قواء مسلح كشور. 6:در تعدیل تركيه آمده است.: وزراء نميتوانند بعد از انتخاب بحيث وزير عضويت پارلمان را هم داشته باشند. در ماده 71 قانون ارايه شده حزب اسلامى آمده است. -انتخاب وزراء مربوط ان نميشود كه عضو يت پارلمان را دارند يا نه.ولى وقتى بحيث وزير تعين شدند عضويت شان را در پارلمان از دست داده وعوض شان باساس انتخابات فرد ديگرى به حيث عضوء پارلمان مطابق قانون انتخاب ميشوند. 7:در تعدیل تركيه غرض انتخاب ريس جمهور وأعضاء پارلمان انتخابات همزمان تصويب گرديده است. در ماده 80 قانون اساسى ارايه شده حزب اسلامى آمده است. انتخابات غرض انتخاب رئيس جمهور وأعضاء پارلمان همزمان ويكجابرگذار ميگرد. 8:در تعدیل تركيه محكمه هاى نظامى لغوه شده است. در ماده 110 قانون اساسى ارايه شده حزب اسلامى ميخوانيم : هيچ قانون در هيچ حالتى نميتواند غرض بر رسى قضاياء صلاحيت هاى قوه قضاییه را محدود كند ويا بمرجع ديگرى محول كند. خارج از محدوده قوه قضاییه تشکیل محاكم خصوصى ونظامى عمل خلاف قانون محسوب ميشود. 9:در تعدیل تركيه آمده است در زمان رياست جمهورى ريس جمهور در عين حال رهبر حزب خويش هم ميتواند باشد : .قانون اساسى ارايه شده حزب هم ريس جمهور را مجبور نميداند كه در وقت رياست جمهورى از رهبرى حزبش كناره گيرى كند زيرا اين كار عوض فايده نقصان دارد وتاثير ريس جمهور را بالاى حزبش كم مينمايد وباعث رقابت هاى تخريبى داخل حزب اش ميشود ودر نتيجه حزب را ضعيف ميسازد در حالى كه قوت حزب باعث تقویت وارتقاء حكومت وادارات كشور ميشود كه بميان آمدن يك إدارة و حكومت قوى بدون يك حزب قوى ومنظم امكان ندارد. 10:تفاوتى كه در اين دو قوانين ديده ميشود در مورد تعين عمر أعضاء پارلمان ميباشد در تعديل تركيه اين حد عمر از 25 به 18 پايين آمده مگر در ماده 81 قانون اساسى حزب چنين آمده است :. صفات كسى كه خود را غرض عضويت پارلمان انتخاب ميكند اينها اند. الف:أفغان باشد ويا هم كم از كم 10 سال قبل از كانديد شدن بحيث تبعه كشور قبول شده باشد. ب:از سوى محاكم با صلاحيت به فساد، فسق وخيانت محكوم نشده باشد. ج:عمرش در وقت كانديد شدن از 25 سال كم نباشد. شايد حزب عدالت غرض جذب توجه جوانان حد عمر اعضاء پارلمان را پايين آورده باشد. مگر اصولا براى عضوه شدن پارلمان اين حد عمر مناسب نميباشد زيرا اعضاء شوراء بر علاوه بلاغت بايدبه پختگی ورشد عمرى شان رسيده باشند وتجربه وتعقل بر احساسات جوانى شان غالب شده باشد. اگر هر كسى با ذهن باز وعارى از غرض قانون اساسى ارايه شده حزب اسلامى افغانستان را با دقت مطالعه كند يقينا آنرا معقولتر ومتضمن حق وعدالت نسبت به ساير قوانین اساسى خواهند يافت. آرزوی ما اينست كه افغانها از تجارب مفيد ومثبت كشور هاى ديگر فايده اعظمى برده وبراى كشور شان قانون اساسى اى را انتخاب كنند كه هم عدالت را تأمين كند وهم تمام حقوق مسلمانها و انسانها را تضمين كند وهم سد محكم در مقابل ديكتاتور ونظام هاى ديكتاتورى براى هميش گرددوهم رقابتهاى شيطانى غرض گرفتن قدرت از راه جنگ را مسدود وبلاخره سد راه مستحكم مداخله هاى خارجى در امور داخلى كشور گردد. والسلام

د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

25th May, 2018