تفصیل | شهادت 

25th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

پیروزی و سربلندی درخدمت کردن به مردم نهفته است نه در مسند قدرت:

بشیراحمدشهیدزاده

2017-08-18

از داشتن رقیب قدرتمند نترسید از آن بترسید که رقیب شما ضعیف و ناتوان باشد زیرا رویا روی با رقیب قدرتمند درهرحال (شکست و پیروزی) موجب عزت و نیک نامی میشود اما رویا روی بارقیب ضعیف درهرحال ذلت و سرافگندگی است

به چند نمونه از رقابت های سیاسی و نظامی که طی چهار ده اخیر درکشور ما رخ داده اشاره میکنم تا تصویر واضح تری از پیروزی باوجود شکست خوردن و ذلت با وجود پیروزی را در ذهن شما خواننده عزیز تداعی کنم!
1. تاقبل ازتجاوزبی شرمانه اتحادجماهیرشوروی به افغانستان شاید بسیارازکشورها و ملت های جهان حتی نام افغانستان را نشنیده بودند اما ایستادگی و مبارزه مردم دلیرما درمقابل اتحاد جماهیرشوروی و رویا روی با آن ابرقدرت جهانی نام افغانستان و شجاعت مردمانش را تا دور ترین نقاط جهان بگوش جهانیان رساند بااینکه ظاهرا ما همه چیز خودرا از دست داده بودیم اما پیروز میدان شدیم
2.رقابت و ایستادگی درمقابل رقیب ضعیف و ناتوان را مثال میزنم که جز بدنامی و حقیر شدن ملت مجاهد افغانستان هیچ ارمغان برای کشور و مردم ما نداشت، همان جنگ های ذات البینی است که برخی ها و قتی به همکاری استخبارات بقدرت رسیدند گروهای را که رقیب خود میدانستند تنها و ضعیف دیدند سعی کردند آنهارا بزور اسلحه و تبلیغات منفی ازسر راه خود بردارند
بااینکه بزعم خود همه چیز را ازآن خود کرده بودند اما بر سراینکار تمام عزت و ابوهت جهادی و اسلامی کشور را ازدست دادند ذلت و بدنامی نوکری اجانب نیز مثل طوق لعنت برگردن شان است که باعث سرافگندگی پیروان شان در داخل و تمامی افغانهای غیور دربیرون ازمرزهای این کشورمیباشند
3.نمونه دیگر!طالبان میباشندکه نخست باشعار محو شر و فساد درحالیکه گروه کوچک بیش نبودند قد علم کردند وحرکت شان بااستقبال مردم که ازجنگ و برادر کشی خسته شده بودندقرار گرفت اما زمانیکه برافغانستان مسلط شدند چهره واقعی شان از پشت نقاب و شعارضدیت با شر و فساد نمایان گشت ومردم دیدندکه آنها هیچ برنامه برای ختم جنگ و ترقی کشور ندارند برعکس حالت خفقان و سیاست دیکتاتوری را برمردم تحمیل میکردند که با نفرت همگانی رو برو شدند بااینکه ظاهرا همه چیز رابدست آورده بودند پیروز وسربلند نبودند زیرابعد ازشکست دادن رقیب با مردم ضعیف و مظلوم درگیرشدند
و بازو باز هم بعضی از مخالفین وقتی درمقابل آمریکای جنایتکار ایستاد میبینیم که پانزده سال میشود ازبین همان مردم که ازآنها نفرت داشتند سرباز گیری میکنند و جایگاه دربین آنها پیداکردند اما از آنجاکه این گروه فاقد بصیرت و درایت سیاسی میباشند بعد از اعلان خروج نیروهای آمریکای درپایان دوهزار و چهارده نتوانستند ظرفیت و درایت سیاسی خودرا اثبات کنند و به مردم اطمینان دهند که میتوانند درعرصه سیاسی ازکیان اسلامی و شرف انسانی مردم این سرزمین دفاع کنند بالجاجت بیشتر دست به تحرکات و قتل های زدند که آمریکای ها بیشترین منفعت رابردند و بار دیگرعدم کفایت سیاسی خودرا نشان دادند و موجب تنزل محبوبیت شان گردیدند
با این وجوداحزاب وگروهای قدرتمند فرا قومی و فرا منطقه ی باید بدانند که نوک پیکان خودرا درمیدان مبارزه بسوی چه کسی و بخاطررسیدن به چه هدف نشانه میروند اگر نیروهای انسانی و سرمایه های فکری خودرا درمسیر پاکسازی جاده منتهی به مسند قدرت استعمال کنند قطعا بااینکه قدرت را بدست می آورند شکست خورده و ذلیل خواهند شد
اما اگراز نیرو و محبوبیت خود درمسیر مرفوع ساختن نیازهای مبرم جامعه و کشور استفاده کنند مطمئنا اگر شکست هم بخورند پیروز و سربلند خواهند بود.
وماعلینا الاالبلاغد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

25th June, 2018