تفصیل | شهادت 

21st October, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

آیا ما آزادی خود را بدست آوردہ ایم ؟

برادر حکمتیار

2017-08-20

 

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ھموطنان عزیز !


برادران و خواھران 

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاۃ :


امروز روز استقلال از انگلیس ھا تجلیل میگردد! و این روز بیاد ما می آورد کہ ۹۸ سال قبل, اللہ متعال پدران مجاہد ما را بر انگلیس ھا غالب ساخت ، ھمانطوریکہ ۲۸ سال قبل ما را بر اتحاد جماھیر شوروی سابق کامیاب و سرفراز گردانید۰
از فرد، فرد ملت قھرمان افغان سپاسگذارم کہ کم و یا بیش درین جنگ مقدس سھیم بودند بخصوص از آن عدہ مجاھدینی کہ سھم شان بارزتر ولی یاد شان کمتر شدہ ، اکثرا  این طور شدہ کہ قربانی را کسی و افتخارات اش بنام دیگری ثبت گردیده است.
بیآئید ببینیم کہ چرا,نه  در آن زمان موفق بر آن شدیم کہ یک افغانستان آزاد ، خودمختار و اسلامی داشتہ باشیم و نہ بعد از اخراج روسھا ؟
انگلیس ھا رفتند ولی شاھان ظالم ، مستبد و دست نشاندہ خود را بجا گذاشتند، قوای اشغالگر شوروی را راندیم ولی قدرت را بہ جبھہ ائتلافی سپردند کہ عوض آنھا در مقابل ملت ما بجنگند و ماموریت باقیماندہ آنھا را تکمیل کنند!! ھمان میراث پکت وارسا بہ ناتو انتقال یافت و جنگ تا ھنوز ادامہ دارد ، در طول اینھمہ زمان رھبران ما را بیگانہ ھا مقرر نمودند و برای ما قھرمانان کاغذی دُرست کردند۰
آیا این یک طعنہ بزرگ نیست ؟
آیا این یک امتحان برای غیرت و شرف ما نیست ؟
آیا این تھدید صریح بہ دین ، مذھب و آزادی ما نیست ؟
کہ بیگانہ ھا از غلامان شان بما قھرمانان آزادی و دیموکراسی میسازند و غلامان شان اشغالگران را بنام فرشتہ ھای آزادی و دیموکراسی یاد میکنند!!
ھمیشہ ھمینطور شدہ کہ آزادیخواھان  بنام ھای ( اشرار) ، ( تخریب کار ) و( تیروریست) معرفی شدہ اند ، ملت و مجاھدین را بنام ھای کہ انگلیس ھا بہ شاہ شجاع و روس ھا بہ کارمل آموختہ بودند یاد کردند!! این ماجرا بار، بار تکرار شدہ و ھر بار ، بارِ گران یک جنگ آزادی دیگر بر شانہ ھای ملت بار شدہ و ملت مجبور شدہ تا خاطرہ ھای میوند و جگدلیک را زندہ سازند و کمر ھمت برای جھاد مقدس ببندند۰
الحمدللّٰہ ملت مؤمن و سربلند ما از ھر آزمون کامیاب برآمدہ  و در مقابلِ ھر تجاوز مردانہ وار ایستادگی نمودہ و حماسہ ھای فراموش ناشدنی را رقم زدہ از وجب ، وجب سرزمین شان بقیمت خون شان نگھبانی کردہ اند ، مرگ را قبول نمودہ ولی سر تسلیم خم ننمودہ ھیچگاہ آمادہ سودای عزت ، ناموس و آزادی شان نشدہ اند، ھر تجاوز را بہ عقب زدہ و متجاوزین را بہ فرار مجبور ساختہ اند۰
إن شاءأللہ آرزو ھا و آرمان ھای شھدای ما برآوردہ خواھد شد بخاطریکہ ما بہ وعدہ ھای حق ایمان داریم ۰

برادران و خواھران

درین روز خجستہ تمام افغانان را بہ وحدت ، برادری و یکپارچگی دعوت مینمایم، تمام افغانان باید دست برادری بہ یکدیگر بدھند ، مشترکاً برای یک افغانستان مستقل ، عاری از  جنگ ، امن و مترقی کمر ھمت ببندند ، ملت باید آن چھرہ ھای مزدور را شناسایی نمایند کہ دوام جنگ را میخواھند و در راہ صلح سنگ اندازی میکنند، تحت اوامر باداران شان برای منافع بیگانہ ھا جنگی را عیار میکنند کہ تنھا اولاد افغان در آن میمیرد  ، خانہ و کشور افغان  در آن ویران میشود ۰
بہ اشارہ بیگانہ ھا وحدت ملی را ضربہ میزنند و بہ تعصبات قومی، مذھبی و لسانی دامن میزنند، اقوام برادر را با ھم می جنگانند و نمی گذارند یک حکومت قوی مرکزی تشکیل شود ۰
إن شاءأللہ افغانھا جشن آزادی واقعی را تجلیل خواھند کرد ولی زمانی کہ جنگ بہ کُلی متوقف شدہ باشد، صلح واقعی تأمین شدہ باشد ویک نظام دلخواہ شان را داشتہ باشند, نہ جزایر قدرت در ھر کُنج و کنار موجود باشد و نہ خارجی ھا در امور ما مداخلہ کنند۰
در گوشہ و کنار کشور ما بیرق سبز اسلام و آزادی در احتزار باشد ، ما یک حکومت منتخب بذریعہ ارای مردم داشتہ باشیم ، حکومتی کہ تنھا بہ ملت ، دین و منافع ملی ما متعھد باشد۰

سربلند و پیروز باد افغانان
حکمتیار

۲۸/۵/۱۳۹۶د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st October, 2018