تفصیل | شهادت 

20th September, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

آب : H2o

.

2017-10-09

آب عنصری که هستی و زندگی بدون آن در اقصای دنیا ناممکن به نظر می رسد، امروز به مثابه منشأ و منبع حیات در روی زمین، توجه بیش از هر وقت دیگر را بخاطری می طلبد که استفاده معقول و مسوولانه از این نعمت با ارزش در جهت تحفظ و ادامه مطمئین حیات بشر به روی زمین از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

مساله آب بعد از افزایش تدریجی گرمای زمین عمدتاً با گسترش گازات گلخانه یی و کاهش منابع آبی چه در سطح و چه در تحت زمین به همین علت، یکی از مسایل و اولویت های عمده و اساسی کشور ها را تشکیل داده که فکر مدیریت و جلوگیر از استفاده بی رویه آنرا در محافل و نهاد های تخصصی بیش از هر وقت دیگر ضروری ساخته است.

از همین جهت بحث مدیریت آبها در سطح کشور به طور عموم و بررسی وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی و معیشتی شهر کابل بصورت خاص موضوعی بود که اخیراً طی نشستی به ابتکار وزارت انرژ ی و آب و به همکاری مراکز و نهاد های مربوط در سطح کشور در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت  به آن پرداخته شده است.

این در حالی است که از یک دهه پسین بدینسو بنا به استفاده بعضاً بی رویه از آبهای زیر زمینی در شهرهای بزرگ کشور به خصوص شهر کابل، مقدار استخراج آبهای زیر زمینی بیشتر از ظرفیت اکوافیر بوده؛ نگرانی های را درین زمینه ایجاد نموده است.
با توجه به وضعیت جاری استفاده از چاه های آب در سطح شهر کابل به وضاحت دیده می شود که از یک طرف سطح آّبهای زیر زمینی کاهش بافته و از جانبی هم به علت افزایش سرسام آور نفوس درین شهر و حفر هزاران چاه در اکثر نقاط بدون در نظر داشت مسایل تخنیکی باعث شده تا کمبود شدید آب مورد ضروت احساس گردد. حفاری چاه های عمیق خود سر و در پهلوی آن حفر چاه های سبتیک خطر ملوث شدن آب و امکانات شیوع امراض کتلوی را اجتناب ناپذیر و اسباب نگرانی شدید ازین ناحیه را ببار آورده است.
از آنجائیکه  مقدار موجود آبهای زیر زمینی در شهر کابل و سایر شهر ها دیگر جوابگوی نیازهای روز افزون شهریان نمی باشد و از طرفی هم پائین بودن موءثریت  شبکه های آبرسانی و عدم توجه به انکشاف منابع آب آشامیدنی از آبهای سطحی حالت را بیشتر از هر وقت دیگر وخیم تر ساخته که ممکن در آینده بسیار نزدیک به یک بجران خیلی حاد و سبب ایجاد منازعات و خشونت های غیر قابل پیشبینی در کشور گردد، ضروت تدویر همچو نشست ها قطعی می گردد.

بناً راه اندازی این نشست فرصت مناسبی خواهد بود تا جهت تبادل تجارب و دانش، زمینه بحث و گفتگو در ارتباط به کمبود آب و پیدا نمودن راه حل های مناسب برای رفع این چالش را برای متخصصین مدیریت آب کشور ایجاد نماید، طوری که زمینه سازی برای بحث های علمی و تخنیکی ، تهیه پیشنهاد های مشخص برای پالیسی سازان، اطلاع رسانی برای مردم و صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از ضایعات آن، تطبیق بهتر قطعنامه چهارمین نشست ملی آب و نشست های قبلی، تقویه ظرفیت و افزایش هماهنگی بین تمام جوانب ذیدخل، کار بالای طرح جامع در مورد فیصله کابینه در ارتباط به مشکل آب صحی آشامیدنی برای شهر کابل را در قبال داشته باشد.

به نظر می رسد که با توجه به حاد بودن موضوع آب در کشور، یک کمپاین ملی مبارزه علیه آلودگی آب و استفاده معقول و مفید از آن ضمن تحفظ منابع سطحی و زیر زمینی آب همه دست به دست هم داده در نگهداری منابع آبی کشور در وجود پلانها و رهنمود های علمی و تخصصی مدون سعی و تلاش جدی بخرچ و این گوهر بی بدیل حیات را طوری که لازم است پاس بداریم.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th September, 2018