تفصیل | شهادت 

21st November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

نقش کمپنى هاى نفتى امريکا در ماجرا هاى جنگى افغانستان

.

2018-01-12

همزمان با فروپاشى اتحاد شوروى در سپتمبر ١١٩١ مناطق مستعمره در کرانه درياى خزر فرصتى يافتند تا کشور هاى مستقلى را تشکيل دهند. اين کشورهاى جديد داراى ذخاير نقتى عظيم، در عين حال سخت نيازمند در امدهاى اقتصادى نيز بودند. ذخاير نفتى اين کشور هاى تازه استقلال يافته حاشيه درياى خزر امريکا را سخت حريص گردانيد تا در منطقه حضور پيدا کند.

در سال ١٩٩٥م چندين کمپنى غول آساى نفتى (بويژه کمپنى امريکايى يونيکال) درين زمينه دست بکار شد تا خط لوله يى را احداث کند که بتواند از ترکمنستان در مسير افغانستان و پاکستان نفت و گاز را به درياى عرب انتقال دهد.
در سال ١٩٩٧م هئيت حکومت طالبان پيوسته چند بار از واشنگتن و مرکز کمپنى يونيکال در سرزمين شکر ((تيگزاز)) ديدن کرد. و درين زمينه گفتگو هاى را باسران يونيکال و با ادره رئيس جمهنور کلينتن انجام دادند. اماطالبان نتواسنتند تا قدمى به پيش بردارند. با ادامه نا آراميهاى داخلى در افغانستان اين برنامه به تعويق انداخته شد. اين تعويق، جان ماپيکا، نائب رئيس روابط بين المللى يونيکال را يران داشت تا در فبرورى ١٩٩٨ م در حضور مجلس نماينده ګآن امريکا اظهار کند که حکومت طالبان بايد برکنار گردد و در عوض حکومتى قابل قبول در افغانستان روى کار آيد که هم براى امريکا و هم براى کمپنى يونيکال پذيرفتنى باشد. وى استدلال بر ان داشت که اگر يک خطر لوله ٤٢ اينج توسط کمپنى ساختمانى هوليبر تون ساخته شود، که بتواند روزانه يک مليون بشکه نفت را براى فروش به چين که محتاج انرژى است برساند. درين صورت برآورد مى شود که در سال ٢٠١٥م مفاد امريکا به پنجصد در صد ٥٠٠% خواهد رسيد.
در ٣٠ اپريل ١٩٩٩ طالبن، امريکا را ازين منافع بر آورد شده محروم کردند و در عوض قرار داد اين برنامه را پاکستان و ترکمنستان رسما با مضاء رسانيد که تحت نظر خود شان اين پروژه مشترک را بانجام برساند. در واکنش به اين کار طالبان، نه هفته بعد. اداره رئيس جمهنور کلينتن همه کمکهاى امريکا را به افغانستان تحت اداره طالبان مسدود کرد و روابط بازرگانى و تجارتى را نيز ممنوع قرار داد. اين تصميم کلينتن به  وجود پايگاههاى تعلميى دهشت افگنى در افغانستا، اتخاذ شد.
يکسال بعد بتاريخ ١٢ اکتوبر ٢٠٠٠ م کشتى نظامى امريکايى يو ايس ايس کول (( که در بندر عدن در کشوريمن لنگر انداخته بود، توسط فعالان القاعده مورد حمله قرار گرفته که تلفات قابل ملاحظه نيز در پى داشت.
سه ماه بعد ازين در جنورى ٢٠٠١ م، اداره جورج واکر بوش بروى کار آمد که اعضاى اصلى اين اداره در معاملات کمپنى هاى نفتى يد طولاى داشتند. اعضاى عمده اين اداره عبارت بودند از.
1. ديک چينى، معاون رياست اجرايى کمپنى هوليبر تون ٢٠٠٠م
2. کاندوليزا رايس، مدير سابق کمپنى شيورون ٢٠٠٠م.
3. رونالد ايوانس، مدير اجرايى سابق کمپنى نفت (( توم بروان اکيل)).
4. اينسر ابراهم، کسى که بيشترين در آمد گاز و نفت را بدست مى اورد. 
5. توماس وايت، معاون سابق کمپنى اينرون و بزرگترين سهام دارد کمپنى.
پنج ماه بعد از روى کار آمدن اداره بوش بتاريخ، ١٥ مى ٢٠٠١م جورج بوش توسط يک هئيت پاکستانى به طالبان او لتيماتوم داد که يا با پهن کردن فرش طلايى زير پاى آنها خواسته هاى ايشان را بپذيرد, تا اينکه شما را زير فرش بمبها دفن خواهيم کرد!
دو هفته بعد، در ماه جون ٢٠٠١م هنگامى که اين اوليتماتوم رفته رفته بملاحظه مى رسيد. ابودين سفير امريکا در يمن بار بار معاون اف بى اى و متخصص مبارزه با تروريزم جان اونيل را از ورود به يمن و تحقيق در باره حمله بر کشىت يو اس، اس، کول، ممانعت کرد. آقاى جهان اونيل جند هفته بعد ازين واقعه، در اعتراض به اين برخورد اداره بوش از وظيفه اش در پوليس اف بى آى استعفا کرد و افزود که اداره بوش در قضاياى مبارزه با تروريزم دست اندازى مى کند و براى مسئولين و متخصصين امر; موانع ايجاد مى نمايد.
يکبار ديگر، ٢ اگست ٢٠٠١م و براى آخرين بار يک نشست ميان طالپان و نماينده امريکا در مرکز آسيا، کريستنيا او کا، در اسلام اباد پاکستان انجام شد که باز حکايت از خط لوله نفت داشت. 
دو هفته بعد ازين نشست بتاريخ ١١ سپتمبر ٢٠٠١م جان اونيل که در اعتراض بدخالت اداره بوش از اف بى آى استعفا داده بود و بعنوان رئيس امنيت مرکز تجارت جهانى کار مى کرد در اثر حمله به اين مرکز در ١١ سپتمبر کشته شد.
آنچه در تعقيب اين حادثه رخ داد عبارت بود از:
١٧ اکتوبر ٢٠٠١م عيين مشاور سابق هوايى افغانستان توسط امريکا.
دسامبر ٢٠٠١م تعيين مشاور سابق يونيکال، حامد کرزى، بعنوان زعيم سياسى افغانستان و مقرر شدن مشاور ديګر يونيکال، زلمى خليل زاد، بعنوان نماينده خاص امريکا در افغانستان.
چهارماه بعد ازين تعيينات و مقررايها بتاريخ ٣٠ مى ٢٠٠٢ برنامه خط لوله نفت از ترکمنستان در مسير افغانستان به پاکستان توسط کمپنى هوليبرتون تحت اداره يونيکال به امصاء رسيد.
نکات گفتنى ماجرا:
در ٣١ اکتوبر ٢٠٠١م جورج واکر بوش طى يک فرمان بى سابقه تمام ياد ادشتهاى رياست جمهونرى امريکا بشمول اسناد ادرات قبل از اداره خودش را بفروش گذاشت.
در ٢٩ جنورى ٢٠٠٢ م بوش از رهبر اکثريت در مجلس سناى امريکا، تام داسيکل، خواست تا دسترسى مجلس کانگريس را به تفتيش و تحقيقات پيرامون حمله به مرکز تجارت جهانى در ١١ سپتمبر محدود کند.
وشايد براى چنين موقعى گفته اند که:
((چه دلاور است دزدى که بر کف چراغ دارد))!!

مترجم:  تيمورى ازمنابع انگليسىد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st November, 2018