تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

26 دلو روز پیروزی ایمان برشمشیر

ابوشبیر سعادت

2018-02-15


جزوه هذا به مناسبت 26 دلو سال 1367 ه ش بیست ونهمین سالروز شکست وخروج قشون سرخ اتحاد شوروی سابق ازافغانستان تحریر یافته است .
اگرباتوجه به عملکردانسانها درتاریخ گذشته ازخلقت آدم ( علیه السلام ) تاکنون مکث ومرورمختصری صورت بگیرد بدون شک علاوه بر بیان واقعات وتحولات تاریخی برای ما دوچیز عمده را بیشترتوضیح میدهد که یکی خدمات پسندیده وعالی ، عملکردهای ممدوح وقابل تمجید انسانها وتلاشهای بی شایبۀ بشری برای انجام رسالتهای ایمانی وانسانی وبالآخره أدای مسئولیتها ودیگرش انحرافات ازحق وحق پرستی، مقابله بافطرت وجنایات وکجروی های بشری است که روح وروان انسانیت نسبت به آن ناسازگار بوده وحتی که درتضاد آشکارقراردارد البته گفته میتوانیم که این بخش اخیربه زعم خوبان نباید انجام میگرفت ویابگیرد چون مسیردرست ولایحه وظایف انسان درزندگی دنیا که باید طبق آن حیات سعادتمند دنیوی پیش برود از جانب خالق کائنات توسط فرستادگانش مطابق وقت وزمان تعین وروشن گردیده است .
به هرحال این طرح واقتراح دراذهان همه کسانیکه خویشتن را تسلیم اوامر ونواهی رب العالمین میدانند خطور مینماید ومعتقد برآن هستند که انسان میبایست مطابق تقاضای فطرت مسئولیتهای انسانی وعقیدتی خویش راانجام میداد اما اینکه چرا درزندگی انسانها دوعملکرد باتقابل هم چون خوب وبد ، ثواب وخطا وخدمت وجنایت وامثالهم بوجود آمده درین قسمت پروردگارعالم در آیت دوم سوره ( الملک ) قرآن عظیم الشان تصریح فرموده است که توجه دوستان را بدان معطوف میدارم . 
{ هوالّذی خلق الموت والحیاة ، لیبلوکم أیکم أحسن عملاً } یعنی اوتبارک وتعالی ذاتیست که زندگی ومرگ را خلق کرده است تااینکه شمارا بیازماید که کدام یکی از شما بهترین عمل را انجام میدهند .
ازین آیت مبارکه وهمچنان آیات دیگری ازکلام ربانی درین مورد خوبترمعلوم میشود که انسانها عبث وبی فایده خلق نشده اند بلکه بااعطای اختیارات جزئی دربرابر خالق وحیات دنیوی خویش رسالت ومکلفیتی بس بزرگی دارند که درمقابل انجام عملکردها وادای مسئولیتهای خویش پاداش دارین را نصیب میشوند .
امروز انسانهای را درتاریخ بشریت ازآن سراغ داریم که مطابق فرمان الهی وتقاضای فطرتش کارهای شایسته ونیکی را فراتر از توقع انجام دادند که جهانیان به آن وبه عملکردهای آنها افتخار نموده وازایشان تادنیا باقیست ستایش میکنند وهمچنان الله متعال ( جل جلاله ) درکتاب مقدسش ازآنها ابراز رضایت کرده وبه نیکی یاد مینماید وبه همینطور مطابق انجام کارهای آنان دیگران درمورد ایشان قضاوت میکنند ونیز کسانی را ازروزگارقبل میشنویم که از قاعده انسانیت نه تنها پارا فراترنهادند بلکه دربرابر فرمان خالق خود قدعلم نموده طغیان گر شدند چون فرعون وهامان وقارون ونمرود وشداد و....... اما درنهایت ازانجام کارایشان خبرمیشویم که به عذاب ونفرین دارین دچارشدند ورفتند که درنهایت مایه ننگ وعار برای بشریت گردیدند .
به هرصورت این مقدمه پیرامون موضوع برای این تذکر صورت گرفت که اگرقشون سرخ اتحاد شوروی سابق باتجاوز وبربریت خویش ونوکران حلقه بگوشش درافغانستان جنایتها وتجاوزات ومظالم بی رحمانه را بر ملت دردمند وبلاکشیده این سرزمین رواداشتند ، بیش از یکنیم میلیون افراد بی گناه افغان اعم از زن ومرد واطفال را کشتند ومیلیون ها انسان دیگررا مجبور به ترک خانه وکاشانه شان نمودند ودرنهایت افغانستان را به یک ویرانه مبدل ساختند باید گفت که جز لعنت خداورسول وجهان انسانیت ونام بد وشرمساری دارین دیگر چیزی را باخویش به ارمغان نبردند .
ملت شهید پرور افغان زمین که هرساله امروز 26 دلو یعنی شکست وفرار روسها ازافغانستان را جشن میگیرند خود نمایانگر این است که طواغیت اتحاد شوروی سابق بامفکوره پوچ ونظریات مستبدانه ودیکتاتورانه کمونیزم جهانخوار باسایر مزدوران وکاسه لیسان شان دربرابر فطرت بشری قدعلم نموده بودند ، راه انحراف وشیطان ودشمن قسم خورده آدم ( علیه السلام ) واولاده اش را پیموده بودند که به این سرنوشت نفرین آورگرفتار شدند حتی که درزمان اوج قدرت کمونیزم درجهان سران مغرور ومتکبرآنان به حدی سرکش شده بودند که میگفتند درروی زمین هیچ نیرویی مقابله رویارویی با قشون سرخ را ندارند بنابرین هرآن مکتب ومفکوره ونظام وسیستمی که درجهان وجود دارد باید یا تحت تأثیرماقراربگیرند ویا نابود شوند ، به همین منوال نوکران حلقه بگوش مسکو وپیروان مکتب کمونیزم درافغانستان این شعاررا درمجالس ومحافل عمومی زمزمه میکردند که آفتاب درسرزمین تحت سیطره شوروی غروب میکند واین نظریه را طوری به دیگران نشان داده وپیشکش میکردند که گویا دیگر ابرقدرتی درروی زمین همتای شوروی نیست ونخواهد بود به همین سلسله سرکشی وطغیان گری قدرت هیولایی کمونیزم کسانی را که قدرت یکتای بی همتارا فراموش نموده بودند تحت تأثیر قرارداده بود وحتی آمریکا که دعوای سوپرپاوری دنیا را نیز به سر میپرورانید ومنافع وی سراسر درجهان به مخاطره افتیده بود تلاش میکرد تا چگونه جلو یورش وتجاوزات این دیو سرخ یعنی شوروی را که برکشورهای دیگر درحال تاختن بود بگیرد اما به هرشکلی خودرا دربرابر آن ناچارمیدید .
به هرحال بدون شک که خداوند قهاروجبار شاهد صحنه ها بود وهست که بندگانش باهمه خلقت ضعیفش دربرابر خالق ومخلوق چی کاری را انجام میدهد وبناء طوریکه همه حق پرستان میدانند که اوتعالی ذات قادرمطلق وذات صبوراست به برخی از بندگانش که آگاهانه ویاناآگانه راه ظلم وبدختی را پیشه مینمایند وآله دست شیطان لعین قرارمیگیرد فرصت میدهد ولی اگر معاصی وطغیانگری وی که به حد بالای خودرسید بعدا چنان درس فراموش ناشدنی برایش میدهد که موردعبرت به دیگران باشد اما اینکه تکراراً همین بنده راه باطل را میپیماید خواه مخواه به سرنوشت سرکشان وطغیانگران گذشته دچار میگردند . 
ودرینجا یک نکته قابل دقت میباشد اینکه تقاضای سنت خداوندی همین را ایجاب میکند هرزمانی که نافرمانی وسرکشی برخی از بندگان سرکش به اوج خود میرسد باضعیف ترین مخلوقش آنرا محووازبین میبرد چنانیکه نمرود را باپشه وابرهه وصاحبان فیل را که قصد انهدام خانه کعبه راداشتند باابابیل ازبین برد همینطور درین عصر کشورافغانستان از نگاه وسایل تکنالوجی مدرن وامکانات ظاهری مادی نظامی درسطح پائین ترین طبقه کشورهای دنیا قرارداشت زمانیکه شوروی برافغانستان تاختند وحمله کردند اصلاٌ بالای کشورهای مانند افغانستان وپاکستان حساب نمیکردند چون فراتر ازآن موضوع بحرهند وسیطره بردول خلیج را که صاحب طلای سیاه یعنی نفت بسیار زیادی بودند به سر میپرورانید بنابرین مغرورانه ومتکبرانه باوجود اخطاریه سایر کشورهای جهان به شمول ملل متحد درافغانستان تجاوزکردند اما دیری نگذشت که بامقاوت مجاهدین سربکف سرزمین آزادگان یعنی جایکه درتاریخ بشریت قبرستان متجاوزین بوده است روبروگردیدند وسرانجام بینی سران کمونیزم درافغانستان به خاک مالیده شد وقشون سرخ اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سابق شکست فاحش وفراموش ناشدنی خوردند حتی که شوروی باهمان تشکیلات بزرگش که دنیا را به لرزه درآورده بودند ازصفحه گیتی محو ونابود شد .
بنابرین یاددهانی امروز که 26 دلواست یک تذکر فراموش ناشدنی هم به مردم کشور وهم به متجاوزین است یعنی روزیکه برای ملت پرافتخارافغان مایه فخر وشکرگذاری ازخالق منان میباشد وبرای متجاوزین وسایر قوتهای استعماری دیگری که مفکوره تجاوز درین کشوررا به کله هایشان میپرورانند ویاتجاوزنموده اند جای عبرت است بنابرین کسانیکه عقل سلیم دربدن دارند نباید آن اشتباه را تکرارکرد چون درنتیجه واضح است که هلاکت ومایه ننگ وعاربه بازماندگان ونسل های بعدی شان خواهد بود . 
واین را هم جهانیان بدانند که افغانان درطول تاریخ برای حفظ نوامیس ملی ودفاع از کشورشان آماده هرنوع قربانی اعم از جان ومال بوده اند ولی غلامی وبردگی را قبول نکرده اند چرا ! کسانیکه به غلامی خو گرفته باشند همیشه از آزادی فرار میکنند همینطور اگرازنزد باداری جا بدل کردند درتلاش باداردیگری میشوند اما آنانیکه همیشه آزاد ومستقل زیست نموده باشند هیچوقتی آماده انداختن طوق غلامی به گردن شان نمیباشند یعنی تمام عمروباتمام امکانات میکوشند تا دربرابراغیار ویکه تازان مغرورومتکبر مبارزه کنند وهرگزتسلیم آنان نشوند .
ونکتۀ اخیراینکه باوجود این همه روشنگری لازم درمورد تجاوزات طواغیت گذشته علیه مستضعفین جهان وپیآمد های موهن عملکردهای آن بازهم امروز برخی ازکشورهای استعماری دیگری اعم ازشرق وغرب ودررأس آن کشورهایی چون امریکای وحشی ، انگلیس ، چین وفرانسه وغیره همپیمانان سفاک آنها ازآن پند نگرفته وبه تجاوزات بی شرمانۀ شان برسایرملتهای مظلوم ومحروم جهان بالخاصة علیه ملت مظلوم ومحروم افغان ادامه میدهند این را باید به یاد داشته باشند که خدای واحد ولاشریک مالک کائنات وناصرحقیقی مستضعفین هردمی ناظر صحنه هاست وگرفتش نهایت سخت است وهرآن طاغوت وسرکشی که ازگذشت زمان وعواقب عملکردهای ناهنجاروحشیگران تاریخ عبرت وپند نمیگیرند درس فراموش ناشدنی را برایشان میدهد که درآن وقت راه فرارراگم کرده وبه خود خواهد پیچید وندامت وپشیمانی ها نیزکدام دردی را درمان نخواهد کرد .
ودراینجا یاددهانی این روز فراموش ناشدنی یعنی بیست وششم دلورا که پیام روشن به همگان دارد یکباردیگرتذکرمیدهیم که :
26 دلو سال 1367 یعنی یادبود ازروز پیروزی ایمان برشمشیر است.
26 دلو سال 1367 یادبود ازروز پُر افتخار وفراموش ناشدنی از مجاهدین راستين و خدا پرست ملت مسلمان افغان است .
26 دلو سال 1367 روز موفقیت و کامگارى وسربلندی یک ملت مظلوم یعنی افغانستان درمقابل یک قدرت هیولایی میباشد که باهیکل میان تهی اش جهان را دررعب وخوف انداخته بود .
26 دلو سال 1367 روزمحوونابودی بزرگترین ظالم ومتجاوز دنیا یعنی اتحاد شوروی سابق است .
26 دلو سال 1367 روز برچیده شدن بساط کمونیزم جهانخوار ازصفحه گیتی میباشد .
ودرنهایت بااین نوای کوبنده حق خواهی وعدالتخواهی صدابرمیآریم که :
انجام تجاوز وظلم خراب است چون به متجاوز و به مدافعین برای هردوجانب جزهلاکت وویرانگری دیگرچیزی را به ارمغان نخواهد داشت ، همه جهان انسانیت بالخصوص مدافعین واقعی حق وعدالت منبعد باهم کنار آمده جلو هرنوع تجاوزات وحشیانه مجرمین منطقه یی وجهانی را باید گرفت .

وهمچنان درخاتمه با چند شعارآزادگی وسربلندی سخن را درین مورد به پایان میرسانم ومیگویم که :
زنده وجاوید باد حق نگران وحق پرستان جهان
کامیاب وسربلند باد مجاهدين ومبارزین واقعی وباطل شکن افغان .
شاد وخرم باد روح وروان شهداى گلگون کفن کشور عزيز ما افغانستان.
نابود باد دشمنان اسلام وافغانستان 
ومن الله التوفیق د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019