تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

حقوق و جايگاه زن در اسلام

عىیدی

2018-05-21

با نظر عمیق و بصیرت کامل در کائنات عظیم و دوران ها و روابط و ضوابط اشیا و پدیده ها چنان در می یابیم که این دستگاه با علم و حکمت بالغه الهی در یک مسیر هدفمند و خاص در حرکت متداوم است. هر موجودی از خلقت مکمل و متمم حلقه ی دیگر هستی است و هیچ پدیده ی باطل خلق نگردیده است. انسان از یکطرف به عنوان جزء نظام هستی و از جانب دیگر عصیانگر در برابر پدیده ها و مجزا از سایر حلقات این نظام، به حیات و فعالیت خود ادامه می دهد. اهداف و مسؤلیت های انسانی در قالب ایدیولوژی الهی و مکلفیت های خلافت تدوین و تقنین گردیده است. انسان متعهد به ارزشهای فطرت و حدود الله منطبق به همین قوانین قدم می گذارد و این طی طریق او را به سر منزل مقصود و پیروزی دارین فایز می گرداند.
انسان قطع نظر از جنس و رنگ با تمایلات و عواطف همگون همراه با جوهر عقل و شعور مسؤل پنداشته شده و باید وجایب و امانت های خود را در قبال سایر افراد جامعه به نحو شایسته ادا نماید، در غیر آن به راه نادرست پا گذاشته و اعمالش باطل است و مطمئناً اجری در پی نخواهد داشت.
درینجا می خواهم از حقوق و چگونگی ادای مسؤلیتها و جایگاه زن در اسلام بحث مختصری ارائه نمایم. از آیات صریح قرآن چنین برمی آید که خلق جفت ها و ازواج یک جریان و قانون لایزال طبیعت و جامعه انسانیست که سبب تأمین بقا و نظم در طبیعت و موجودات زنده می گردد.
زن به عنوان موجودی که عطیۀ خداوندی و زینت و استحکام خانواده و سازندۀ جامعۀ مرفه و باسکون و عامل استیلای عاطفه و محبت در جهان انسانی است، در محراق توجه جامعه شناسان اسلامی قرار دارد. ادیان آسمانی در جهت تضمین حقوق زنان از هزاران سال به اینسو قوانین صریح و بیشماری را به جهان بشریت به ارمغان آورده است.
اسلام عزیز و قرآن معظم به حیث نظام و قانون کامل زندگی تا آخرین مرزهای تاریخ و حیات آفرین انسان در کرۀ زمین و رسالت پیامبر خاتم (ص) به مفهوم ختم رهبری، جایگاه زن را با توجه همه جانبه به سرشت تخلیقی و خصوصیات و مقتضیات فطری، در جامعۀ متحول و مدنی با دید ملکوتی و نهایت عمیق و همه جانبه تعیین و تثبیت گردیده است. اگر بدقت بنگریم زن در تشکیل خانواده و ایجاد فضای عاطفی، پخش روحیه اعتماد، صمیمیت و محبت در آن هسته اساسی بشری سهم قاطع و مؤثری دارد. این مسؤولیت در واقعیت امر زمینه را برای ساختمان جامعۀ سالم و بدون امراض اجتماعی عیار ساخته و ایجاد یک جامعۀ بزرگ اسلامی را نوید میدهد.
نظام تربیتی در  نخستین کانون اجتماعی عمدتاً بدست پرتوان زن و تحمل زحمات بی شایبۀ او سامان میگیرد. تقدیم نونهالان جوان در جهت سهمگیری و شگوفایی جامعه و نیل به آرمانهای نهایی همچنان مرهون احسان های فراموش ناشدنی زن میباشد. فی المجموع موجودیت زن در اجتماع بعنوان یک کتلۀ مطرح در حفظ ارزشهای عاطفی و ساختمان بهتر روحی و معنوی افراد جامعه ممد و منتظم حیات بشریست. جستجوی اسرار خلقت به ما می آموزاند که خانواده و جامعه در عدم موجودیت زن، تاریک و مکدر است و نیروی محرکه منزل در چهار چوکات عواطف و خصایل زن موجودیت پیدا میکند.
زن مسلمان، آراسته با عقاید اسلامی و احساسات معنوی رقیق، خانواده و جامعه را به مفهوم حقیقی آن معنی موجودیت می بخشد. مادران، مرکز و پایگاه عاطفی قلمرو خانه و جامعه استند که در نبود او درب منزل بسته و محبت می میرد. نگاه کنید اسلام بخاطر استحکام بیشتر بنیادهای فامیلی از حقوق مالی و مادی زن بشدت جانبداری میکند. شوهر را مکلف میسازد تا تمام ضروریات مادی زن را اعم از خوراک، پوشاک، منزل و سایر ضروریات را تدارک نماید. البته این دستور اسلام بخاطر حفظ و تنظیم بهتر زندگی و ادای مسولیتهای فردی و اجتماعی زن است.
زن در جامعه و خانواده اسلامی از حیثیت و جایگاه خاصی برخوردارست که در واقعیت امر برای شگوفایی اجتماع اسلامی افراد می پروراند و گویا اولین معمار جامعه اسلامی بشمار میرود. در کشور عقبمانده ما بخاطر عدم رسایی در معارف قرآن و اسلام خواهران ما نتوانسته اند که جایگاه خود را حفظ و موقف فردی و اجتماعی خود را تبارز بدهند. یگانه علت که زنان جامعه نمیتوانند از حقوق حقۀ خود دفاع نمایند و یا تحت تأثیر افکار اجانب قرار میگیرند اینست که از فراگیری علوم و معارف اسلامی به دور نگهداشته شده اند. خواهران دانشمند درینمورد مسولیت ایمانی دارند تا برای تنویر ذهنی و فکری زنان کشور ما از حد توان زیادتر فعالیت نمایند. رفع عقبماندگی های فکری زنان در افغانستان کار خیلی دشوار نخواهد بود، اما اگر همه دست بدست هم بدهیم و مشترکاً برای ادای مسولیت خود تعهد و حرکت نماییم این هدف مقدس بدست خواهد آمد.
ملاحظه میشود که غرب و مدعیان دفاع از حقوق زن که میخواهند اساس و تهداب خانواده اسلامی را از بن و یران و بجای آن اصول کفری و لجام گسیختۀ به اصطلاح دنیای آزاد و دموکراتیک را ترویج کنند، با تکتیک های مزورانه و نیرنگ های سخت فریبنده تحت پوشش سازمانهای کمک رسانی و بشردوستانه به زنان، دست به جنایات فراوان می زنند که این تکتیک ها تا جای اثرات ناگوار بر جامعه ما گذاشته، اما ماهیتاً به ناکامی انجامیده است. دشمنان اسلام همـواره تلاش می ورزند تا کانون خانواده را در کشورهای در حال رشد اسلامی متلاشی و بجای آن ارزشهای منحط و فاقد ارزش انسانی را جایگزین بسازند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019