تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

مرحبا ماه صيام

سید غلام فاروق وحدتیار

2018-05-29

الله تعالی در قرآن مجید می فرماید: ای مومنان بالای شما روزه فرض گردانیده شد چنانکه بالای امتان قبل از شما فرض گردانیده شده بود تا شما تقوا حاصل کنید. (بقره- (183)

روزه قدیم ترین عبادتی است که برای تزکیه و تربیۀ نفس از طرف الله تعالی مقرر گردیده است، چنانچه ازین آیۀ کريمه دانسته مي شود. الله تعالی در آن می فرماید که روزه عبادتی نیست که تنها بالای شما فرض گردیده بلکه بالای امت های قبل از شما هم فرض گردانیده شده بود. روزه عبادتی است که از ایام قدیم برای تربیه و تزکیه نفس تجویز گردیده است.

» لعلکم تتقون« غایت و مقصد روزه را بیان میدارد زیرا اساس و بنیاد دین و شرعیت تقوی است و تقوی زمانی حاصل می گردد که انسان قوت و صلاحیت اداره خواهشات و احساسات خود را داشته باشد. و بهترین وسیلۀ ‍‍پیدا کردن این قوت و صلاحیت روزه است.

از بزرگترین فضایل و برتری های ماه صیام این است که الله تعالی آن را برای آغاز نزول قرآن حکیم برگزیده است، چنانچه می فرماید: ماه رمضان آنست که در آن قرآن نازل گردید که هدایت است برای مردم و دلایل روشن است از هدایت و فرقان است در میان حق و باطل.

نزول قرآن مجید درماه مبارک رمضان درشب قدر آغاز شد و بعد از آن در مدت بیست و سه سال بتدریج نزول آن تکمیل گردید. چناچه الله تعالی می فرماید انا نزلناه فی ليلة القدر بدون شک قرآن را درشب قدر نازل فرمودیم. یعنی نزول قرآن حکیم در شب قدر ماه مبارک رمضان آغاز شد که بعدا طی بیست و سه سال نزول آن کامل گردید.مولانا امین احسن اصلاحی در اثر معروفش تدبر قرآن در تفسیر این آیۀ کريمه تحت عنوان »حکمت برگزیدن ماه رمضان برای روزه گرفتن « می نویسد: »حقیقتی که ازین آیۀ کریمه واضح می گردد این است که ماه مبارک رمضان ماهی است که الله تعالی در آن نزول قرآن حکیم را برای هدایت انسان آغاز فرمود در مورد این هدایت فرمود که این قرآن هم هدایت است و هم با خود دلایل واضح و رو شن هدایت و فرقان درمیان حق و باطل را دارد.

یعنی این کتاب علاوه بر رهنمایی به صراط مستقیم برای رهنمایی عقل و امتیاز حق و باطل حجت های قاطع با خود دارد که هیچگاه کهنه و فرسوده نمی شود. قرآن تنها کتابی نیست که اصول شناخت حلال و حرام را بیان میدارد بلکه خزانۀ بی پایاني از حکمت،  بینات و حجت است ازینرو این کتاب تا قیامت برای رهنمایی عقل انسان کافی می باشد.

شکر گزاری این نعمت عظیم الله تعالی تقاضا می کرد که این ماه برای روزه داشتن خاص گردد تا بنده گان او تعالی از خواهشات نفس وتر غیبات شیطان ها آزاد گردیده به پروردگار خویش بیشتر نزدیک شوند و با قول و فعل و ظاهر و با طن و از هر چیز شب و روز خود این حقیقت را اظهار و اعلان کنند که نزد او درین دنیا بالا تر و بزرگتر از حکم  و فرمان خدا چیزی وجود ندارد.

اگر اندکی غور و دقت شود این حقیقت پوشیده نمی ماند که در نعمات او تعالی بزرگترین آن هما نا عقل است و بالاتر از آن قرآن است، زیرا رهنمای حقیقی عقل هم صرف قرآن حکیم شده  می تواند، اگر قرآن نباشد عقل با وجود درست داشتن تمام دوربین ها و ذره بین های ساینس و تکنالوژی در تاریکی ها و ظلمات سرگردان خواهد بود. ازین رو ماهی که در آن این نعمت عظیم الله تعالی نصیب انسان شد سزاوار آن است که برای تکبیر وشکرگزاری او تعالی خاص گردد. تا انسان بدین وسیله همیشه به قدر وعظمت این نعمت اعتراف داشته باشد.الله تعالی برای ادای این شکر گزاری و تکبیر روزه داشتن را درین ماه مقرر فرموده که عبادت خاصی است برای حصول تقوی، تقوای که قیام و بقای تمام دین و شریعت برآن منحصر است. وبرای حاملین آن قرآن بحیث هدایت نازل گردیده است. چنانکه در ابتدای سورة بقره الله تعالی این حقیقت را چنین توضیح می کند: ذالک الکتب لاریب فیه هدی اللمتقین، این کتاب آسمانی است که در آن شک و تردیدی نیست این کتاب بطور هدایت برای متقیان نازل شده است.

یعنی فیض حقیقی قرآن مجید صرف نصیب کسانی می شود که در وجود آن ها روح تقوی موجود باشد و تربیت خاص این تقوی روزه داشتن است ازینرو الله تعالی روزه این ماه مبارک را که در آن نزول قرآن آغاز شد مقرر فرمود. به عبارت دیگر قرآن حکیم بهار دنیا است وماه رمضان موسم این بهار و فصلی که این موسم بهار آن را نشو ونمو و شکوفایی میدهد تقوی است«.

سلمان فارسی رضی الله عنه می فرماید: که پیامبر علیه السلام در اخیرماه شعبان برای ما سخنرانی خاصی فرمود و در آن بیان داشت : ای مردم به تحقیق پوشانید شمارا یک ماه عظیم، یک ماه مبارک، ماهی که در آن یک شب است که بهتر از هزار شب می باشد،الله تعالی روزه داشتن آن را برشما فرض گردانید و قیام شب های آن را نفل و تطوع مقرر فرمود، کسی که درین ماه با یک خصلت نیکو به الله تقرب جوید چنان است که یک عمل فرض را در دیگر ایام ادا نموده باشد. و کسی که درین ماه فریضه ای را ادا کند مانند آن است که هفتاد فریضه را در ایام دیگر ادا کرده باشد.

این ماه، ماه صبر است و ثواب وپاداش صبر جنت است، رمضان ماه مواسات و همدردی است و ماهی است که در آن رزق مومن زیاد می شود کسی که درین ماه روزه داری را افطاری دهد سبب مغفرت گناها نش می شود و این عمل او را از آتش دوزخ می رهاند و الله تعالی برابر با ثواب روزه دار مذکور برایش اجر و پاداش میدهد، بدون اینکه از پاداش روزه دار مذکور چیزی کاشته شود. عرض نمودیم که ای پیامبر خدا هر یک از ما آن قدر توانایی ندارد که یک روزه دار را افطاری کامل بدهد، پیامبر علیه السلام فرمود: این ثواب را کسی هم حاصل کرده می تواند که روزه داری را یک جرعه شیر یا آب بدهد یا یک خرما بدهد، و آنکه روزه داری را سیر کند الله تعالی در روز قیامت اورا از حوض من چنان آب بنوشاند که هرگز دیگر تشنه نشود تا آنکه داخل جنت گردد. و این ماهی است که اول آن رحمت است، اوسط آن سبب مغفرت است و آخر آن سبب رهایی از اتش دوزخ. کسی که با زیردستان خود درین ماه چیزی آسانی کند الله تعالی اورا مغفرت می نماید.(مشکوه)  پیامبر علیه السلام درین ماه مبارک مومنان را بطرف عبادت ترغیب میدهد که باید بیشتر عبادت نمایند، زیرا عبادت نفلی درین ایام برابر با عبادت فرض در ایام دیگر اجر و پاداش دارد و ادای یک فریضه به مثابۀ ادای هفتاد فریضه در ایام دیگر است.

به همین ترتیب پیامبر علیه السلام این ماه را ماه مواسات و همدردی قرار میدهد که مومنان باید با دیگران همدردی نمایند خصوصا با فقیران، ناتوانان و محرومان، هر مسلمان کوشش کند که درین ایام مردم ناتوان و بی بضاعت را چیزی بدهد اگر کسی روزه داری را درین ماه سیر کند الله تعالی در پاداش این عمل گناهان اورا مغفرت می کند و اورا از آتش دوزخ می رهاند و در روز قیامت از حوض پیامبر علیه السلام آبی می نوشاند که دیگر تا داخل شدن به جنت تشنه نشود. این اجر و پاداش را می توان با تقدیم کردن یک جرعه شیر یا آب یا یک دانه خرما به روزه داری هم بدست آورد.

پیامبر علیه السلام این ایام را ماه صبر می خواند، یعنی انسان باید درین ایام صبر پیشه کند، دیگران را اذیت نکند، به بهانۀ روزه داشتن به کسی دشنام ندهد، بلکه عبادت روزه را با در نظرداشت تمام آداب آن انجام دهد زیرا پاداش صبر جنت است، کسی که این ایام را با پیشه کردن صبر روزه دارد و در شب های آن حسب استطاعت نماز گزارد و قرآن تلاوت کند، الله تعالی اورا داخل جنت می کند.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019