تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

ديپلوماسى اتومى

عبيدى

2018-05-29

در خصوص کلمۀ دیپلوماسی تعاریف متعددی بکار رفته است، رسالات، تتبعات و نگارشهای بیشمار علمی و مسلکی پیرامون این اصطلاح به زیور طبع آراسته گردیده و شایقین، بسادگی میتوانند درین رشته معلومات کافی ولازم بدست بیاورند. سیاسیون بصورت فشرده دیپلوماسی را »عمل هدایت و تنظیم روابط میان دولت ها از طریق نمایندگان رسمی« خوانده و تاکید میورزند که کلمۀ دیپلوماسی صرفاً در موارد روابط میان دولت ها که واجد شریط حقوق بین الدول عمومی باشند، مطرح میگردد.

معضلات سیاسی جهانی در پیچاپیچ روند تاریخ همواره از دریچۀ دیپلوماسی های فعال حل و فصل گردیده و از ادامه تشنجات بعدی جلوگیری بعمل آمده است. تداوم تاریخ بشری در مقطع کنونی ثابت میسازد که دیپلوماسی در حیات دولتها حیثیت روح در بدن را دارد و در عدم موجودیت آن دولت ها با مشکلات فراوان روبرو خواهند شد.

درین مقاله لازم دیدم تا »دیپلوماسی اتومی«را بعنوان یک شاخه جدید در دنیای سیاست به معرفی بگیرم. اگر از موضوع مورد بحث دور نرفته باشیم، جهان صلیبی در تبانی با حلقات صهیونیستی طی چهار صد سال گذشته، بدون انقطاع به تولید سلاح های مرگبار و مسابقات تسلیحاتی مبادرت ورزیده و درین راستا گاهگاهی امنیت و ثبات کرۀ زمین را به مخاطره انداخته است. در جریان جنگهای اول و دوم نیروهای استکباری اختراعات و انکشافات تباه کن و مخرب خود را بحاطر جلوگیری از تصادم منافع سیاسی و استعماری به میدان کشیده و ملیون ها مستضعف و بیگناه را بکام مرگ و نابودی فرو برده اند. عمرانات و تأسیسات و شبکه های حیاتی یکسان ویران گردیده و بدبختی های ناشی از آن سالهای متداوم بر سرنوشت بشریت مسلط بوده است.

توسعۀ تکنالوژی اتومی و رقابتهای شدید در تولید بمب های اتومی دو بلاک متخاصم وقت (کمونیزم و امپریالیز) صفحۀ جدید بدبختی ها را در حیات ساکنان کرۀ زمین گشود. مدعیان کاذب استقرار صلح و ثبات، بعوض توجه در ارتقا متوازن زندگی مدنی بشریت برجسته ترین ساینس دانان شانرا با مصارف ملیاردها دالر برای تولید بمب های اتومی، هایدروجنی و کیمیاوی گماشته اند تا بر حریفان ایدیولوژیکی و سیاسی شان دست بالا داشته و کشورهای فقیر و رو بانکشاف را بوجه بهتر غارت و استثمار نمایند.

مسابقات اتومی در دهه 60 و 70 به اوج خود رسید. قدرتهای بزرگ، کنوانسیون های بین المللی را مبنی بر عدم تولید واستعمال سلاحهای اتومی و کشتار جمعی عملاً زیرپا نموده و زرادخانه های اتومی هر دو بلاک متخاصم ازین سلاحها مملو گردید. هر قدرت استعماری، دوستان و هم پیمانان خود را نیز با اسرار و تکنالوژی اتومی و هایدروجنی مجهز گردانیده و دایره تولید سلاحهای اتومی و کشتار جمعی به پیمانه وسیع گسترش یافت. بر علاوه شش کشور مقتدر جهان سایر کشورهای کوچک نیز به تولید و آزمایشات اتومی دست یافتند که درین زمینه از کشورهای پاکستان، کوریا، هند و ایران میتوان نام برد. اما گسترش و تولید سلاحهای اتومی، اختراع راکتهای مسلح با کلاهک های ذروی و مرمی های ثقیله مجهز با سرگلوله های اتومی، قدرتهای بزرگ را به تشویش و اندیشه واداشت. هر یکی از رقیب خود سخت هراس داشت زیرا استعمال آن سلاح های کشنده میتوانست موجودیت رقبا و حتی کرۀ زمین را به مخاطره بیاندازد. به این ترتیب اجباراً روابطی میان مؤلدین سلاح های اتومی برقرار گردید تا در مورد کنترول و یا توقف آن با هم کنار بیایند. برای اولین بار جریان دیپلوماسی اتومی در حیات سیاسی جهان رونما گردید. اوایل دهه 80 میلای دیپلوماسی کنترول سلاح های اتومی به اشتراک و ارتباط کشورهای تولید کننده آن، با شعارهای فریبنده عملاً آغاز گردید. سازمانهای بین المللی، بنگاه های دفاع از حقوق بشر و تمام مراکز فعالیتهای تحدید سلاحهای کشتار جمعی به استشارۀ قدرت های بزرگ ظاهراً ازین دیپلوماسی استقبال بعمل آورده و این روابط را در جهت بهبود مناسبات کشورهای جهان ستودند. تعیین نمایندگان رسمی در جهت گفتگوهای مثمر بخاطر توقف و تحدید سلاحهای اتومی و کشتار جمعی در ظاهر امر بازار مطبوعات و شبکه های تلویزیونی را گرم ساخته بود، مگر متأسفانه هیچگونه نتیجه مطلوب ببار نیامد و رقابتهای اتومی همچنان ادامه یافت. رژیم صهیونیستی، پاکستان و ایران نیز اتومی شدند. اتومی شدن کشورهای یاد شده، تشنجات و اعرتاضات قدرتهای بزرگ را باشدت خاص در پی داشت. قدرتهای بزرگ اتومی هیچگاهی   راضی نبودند تا کشورهای ضعیفی چون پاکستان، کوریا و ایران با زیور اتومی آراسته شوند و درد سر های در آینده ببار بیاورند.

پس از سقوط امراطوری شوروی، جهان عجالتاً یک فطبی شده و ایالات متحدۀ امریکا در رأس این قطب قرار گرفته است. روابط دیپلوماتیکی اتومی یکبار دیگر به مسایل داغ سیاسی روز مبدل گردید و امریکا میخواهد جلوگیری از فعالیتهای انکشاف اتومی را بعنوان یک برنامۀ ثبات منقطوی و جهانی معرفی نماید. امریکا و کشورهای پیشرفته اروپایی به هیچ وجه اتومی شدن پاکستان و ایران را تحمل نمی کنند ولو این فعالیتهای اتومی برای مقاصد کاملاً غیرنظامی نیز بکار گرفته شود. هرچند آزمایش موفقانه بمب های اتمی در پاکستان کشورهای بلاک غرب را بشدت تکان داده است، ولی حرکت ایران برای دستیابی به تکنالوژی اتومی برای آنها غیر قابل تحمل است و امریکا و متحدینش در مورد تلاشهای اتمی ایران تبلیغات و آوازه های مخربانۀ براه انداخته اند تا آنجا که ثابت شده که ایران میخواهد فعالیتهای اتومی خود را صرف برای مقاصد غیرنظامی بکار ببرد

 و همین اکنون رهبران ایران تعهد نموده اند که از غنی سازی مزید یورانیم در کوره های اتومی خود دست برداشته اند و صرف برای تولید برق          ص ٧

ديپلوماسى...

و انرژی از آن استفاده خواهد شد.

با بقدرت رسیدن جمهوریخواهان در امریکا، ملاحظه میشود که آقای ترمپ به شدت از توافقات قبلی امریکا در جریان حکومت اوباما ناراضی است و عملاً از توافقات قبلی اتومی با ایران بیرون شد و حملات لفظی ترمپ باگذشت هر روز در برابر ایران بیشتر و بیشتر تشدید می یابد. متأسفانه از نیروی اتومی رژیم صهیونیستی هیچ حرفی در میان نیست و از خطرات کشندۀ شش بمب اتومی آنکشور یادی بعمل نمی آید. این بزرگترین جفایست که در حمایت از یک حاکمیت تصنعی و تهدیدی علیه کشورهای شرق میانه اهمال میشود.

به هر صورت در خصوص روابط و دیپلوماسی اتومی ضرر بیشتر متوجه کشورهای ضعیف اسلامیست. استکبار جهانی نمیخواهد کشورهای اسلامی حتی برای تمویل انرژی از آن استفاده نمایند. به اساس دکترین استکبار جهانی، مسلمانان و کشورهای شان باید خوار، فقر و عقب مانده نگهداشته شوند تا برای آقایی وباداری یهود و نصاری زمینه های کافی مهیا شود. در مقطع کنونی اداه روند دیپلوماسی اتومی صددرصد به ضرر ممالک اسلامی و منفعت استکبار جهانی خواهد بود. متأسفانه این سیاست زمانی بکار گرفته میشود که قدرتهای غربی توانایی کافی اتومی برای محو کرۀ زمین در اختیار دارند.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019