تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

واى بر احزاب !

فریدون افراسیابی

2018-06-04

آيا بدامنى و بى ثباتى براى ايتلاف جهانى يک استراتيژى است؟!!
حالاکه مشکل ازدحام وراهبندان روزدرروزحالت نورمال جاده هارا دگرگون میسازد،  برای مجرمین خیابانی نیز فرصت فعالیت میدهد وجرایم پراگنده وسازمانیافته پابپای بدتر شدن حالات سیاسی، بیشتر میگردد.
چندروزپیش، یک بس شهری ازاستقامت میدان هوایی وبی بی مهروبسمت سینماپامیرحرکت داشت، نزدیک بالاحصاردونفربه آن نزدیک شدند، دریور بفکر اینکه افراد یادشده سوارموترمیشوند، حرکت بس را از آهسته، آهسته ترساخت، اما این دونفرسوارنمیشدند - یکی ازانها با چابکی موبایل قیمتی را از دست جوانی ربود - تانگران وصاحب موبایل از بس پیاده میشدند،  دزد در خم کوچه یی ناپدیدشد، رفیق رباینده بیخیال براه خود ادامه میداد، مردم داخل موترفریادبرآوردند : همراه دزد را بگیریید ! بس ایستاد، چندنفرطرف رفیق دزد رفتند، اما رفیق باچاقوی بسته یی که دردست داشت طرف دریوررفت وتهدید نمود که اگرتوقف کند تایر موترش راپاره خواهد کرد ! دریور وسواری هراسان شده، ناچار راهشانرا در پیش گرفتند . واقعات اینچنینی اینروزها درشهرها وحومه آنها زیادترازسابق دیده شده است - سخنگوی وزارت داخله افغانستان دریازده جوزای سال روان به رادیو آزادی گفته بود : سال گذشته دوازده هزار جرم ثبت شده درکشور نزدپولیس وجودداشت، در حالیکه پنج سال قبل ازاین میزان جرایم بت شده نزدپولیس از سه هزار مورد درسال بالا نرفته بود. مسولین نظامی امریکا درگزارشی که به مجلس سنای اینکشورداده بودند، میزان سرسام اور بدامنی را درافغانستان تایید نموده اند.
این یک شرح کوچک ازرشد نگران کننده بدامنی وبی ثباتی درکشوری است که سربازان پنجاه کشورباهزینه ملیاردهادالرهفده سال تمام برای آن کوشابودند، ولی درین مرام ناکام ازآب بيرون آمدند، درمطلب زیرمیخواهیم به این نکته برسیم که راستی این ناکامی، ناکامی است ویا اینکه یک بهانه ومانوری است برای استراتیژی بحران.
. انگیزه اصلی بدامنی :
برای هیچکس پذیرفتنی نیست که نیروهای به این گستردگی وتجهیز نتوانند امنیت وثبات را دریک کشورتحت الحمایه ودردوران قتدارشان تامین نماید، انگلیس نیم قاره هند را سالها درامن و ثبات نگهداشت، در زمان اشغال شوروی نیزازجرایم خیابانی درکشورخبری نبود، اگر چیزی هم وجودداشت این درحد یاداوری و تشویش قرارنمیگرفت، حال بگونه طبیعی این سوال سربالا میکند وازدیاد گراف بدامنی در موجودیت نیروهای ناتو، امریکا وحکومت افغانستان، آهنگ مرموزوقابل پرسش اختیار مینماید.
دوام جنگ ودوام مقاومت در برابر سیطره بیرونی باهرمستوا وقوت بزرگ امر ممکن است، جنگ جنگ است، اما بدامنی درنفس پایتخت ودرمقابل دروازه سفارتها وپایگاههای ایتلاف جهانی توجیه پذیرنمیباشد که هرکدام از همکاری با حکومت و مردم افغانستان دم میزنند وبرخی مانند امریکا مستقیم درهمکاری واعاده امنیت باحکومت افغانستان متعهد پیمان امنیتی و استراتیژیکی اند.
هیچ شواهد واسناد گویایی وجودندارد که شاهد مداخله مستقیم کشورهای بیرونی دربازی بدامنی واوجگیری فساداداری درافغانستان باشد - اما اگربخواهیم دنبال علل وانگیزه ها شوییم - اصرارایتلاف جهانی را بخاطر حمایت ودوام پروژه های ناکام وپرازفساد درسرخط این عوامل میابیم. عنوان اسم بی مسمای تحت عنوان حکومت   وحدت ملی طی چهارسال دوره کاری خود نه تنها توانسته چیزی ازثقل بدامنی وفساد کم کند که به آن افزوده وبلکه درین بدامنی وفساد شناور شده است ! اما امریکا وجامعه اروپا بدون اینکه طرحهای قابل عمل برای بیرون شدن حکومت ازاین حکومت داشته باشند - حمایت سیاسی ونظامی خودراتمدید مینمایند.
وقتی جامعه جهانی درسیاست خود نوآوری نمی نماید وتساهل وناکامی وفساد همکاران افغان وخارجی را باخونسردی نظاره میکند وازهمه مهمترمواد پیمان امنیتی را معطل میگذارند که امریکارا بخاطر بلندبردن ظرفیت وکارآیی حکومت افغانستان دربرابرچلینجهای بیرونی  ودرونی متعهد میسازد. روشن است که افکارعامه مسوول شماره یک بدامنی وفساد قوتهای بیرونی را میدانند وبی ثباتی وانارشیزم راگناه عمدی واستراتیژیکی این قوتها قلمداد 
مینمایند
عدم توجه به احزاب :
نکته دومی که دلیل میشود بدامنی وناقراری جاری درکشورریشه دراهداف پنهانی دول ذیدخل دارد، عدم توجه به خواستها ومطالبات احزاب وحلقه های سیاسی افغانستان میباشد ،بعنوان نمونه طالبان که یک حزب مهم ومطرح درافغانستان است - پس ازاینکه حزب اسلامی به روند سیاسی روی آورد - طالبان نامه یی به  دولت امریکا نوشت وخواهان مذاکرات مستقیم وعلنی این حکومت برای پایان جنگ شد - اما درمقابل امریکا نه تنهابه این مطالبه سیاسی وقعی نگذاشت که پیوسته برادامه فشاروحملات نظامی و بلندبردن ابعاد آن تاکید بعمل آورد.
همچنان بیست وهشت حزب شناخته شده که با حکومت افغانستان درپروسه سیاسی همکارهستند
ازاین حکومت وجامعه بین االمللی خواستند که برگزاری انتخابات را درلایحه مشوره ها وخواستهای این احزاب قانونمند بسازند، با تاسف حکومت وجامعه جهانی تمام این مطالبات را مسکوت گذاشتند وبدون اینکه کارکردها واشتباهات گذشته خودرا را شناسایی وردیابی نموده وعاملین آنرا بپای مجازات بکشانند ویا حداقل ازادامه کارانها جلوگیری نمایند، به همان اشتباهات گذشته صحه گذاشتند وپروسه انتخابات رابمراتب بیشترازگذشته مواجه با نقصانات و آسیبهای تازه ساختند - مزید تخطیها وتقلبهای انتخاباتی را آسانترازگذشته جلوه گرنموده واعتبارکمیسیون انتخابات موجود وحکومت موجود را برای  مدیریت برگزاری انتخابات نسبی شفاف زیر سوال قراردادند .

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019