تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

آیا امریکا توان حمله زمینی را از دست داده است؟!

فریدون افراسیاىی

2018-07-31

` روزهای که انقلاب اسلامی ایران درشرف پیروزی بود، بیشترین شعارها درمخالفت با امریکا بود.
یک شعارمعروف که بعد شکل ترانه یی را گرفت وهرجاسرداده میشد این بود : ” امریکا، امریکا، مرگ به نیرنگ تو...“ ازهوا وزمین ایران مخالفت باامریکا موج میزد – همین حالات زمینه ساز شرایطی شد که گروهی از جوانان ایرانی تحت نام ” دانشجویان پیروخط امام “ برساختمان وتاسیسات سفارت امریکا درتهران حمله کنند واین سفارت را بادیپلماتهاواسناد آن مدتها بگروگان بگیرند – یکی ازرهبران همین جوانان دکتراحمدی نژاد بود که بعدها دونوبت ریس جمهورایران شد.برویت گذشته ناهنجار درروابط سران امریکا وایران وتهدید لفظی میان دونالدترامپ وحسن روحانی جنگ احتمالی امریکارا بمقصد سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار محتمل میدانند – درین تبصره به زوایای این احتمال و میزان جدی بودن ونبودن آن بررسی شده که نکته نخست آن باید بخش استراتیژیکی قضیه برای امریکاباشد.
نگاه استراتیژیک
همان مثل قدیمی که گفته اند: ” اختلاف انداز وحکومت کن“ برای  هر قدرت مهاجم یک یک اصل پایان ناپذیروهمیشگی است. وجود اختلافات شکننده فرقه یی درمیان مسلمانان کارحمله ومقابله را برای  بیرونیها آسان وهموار ساخته است. پس دلیلی وجودندارد که قدرتهای مهاجم بخواهند یکی یا چند جناح این فرقه ها را ساقط نمایند و بااین کار با بدنه وقاعده اصلی ویکپارچه ملت وامت مواجه شوند.
سوال تصادم امریکا وایران را اهداف استراتیژیک امریکا خوبتر نمایان میسازد – بهترین مدرک درین راستا رخدادهای است که امریکا درروزهای اول حمله برعراق ازخود نشان داده است . زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا درعراق زمانی نماینده فوق العاده  ریس جمهور امریکا درصفحه ۲۵۰ کتاب خود مینویسد : ” من ازکیفیت گفت وگوها درباره استراتیژی نظامی دولت بوش ناراض بودم . وقتی ازیک مقام دولتی که مدتی درعراق سپری کرده بود درباره ارزیابی پیشرفت نظامی پرسیدم – میگفت : ”مابه یقین شمارزیادی ازجوانان سنی سلفی را میکشیم – من غافلگیرشدم . پاسخ دادم امیدوارم اول وآخرش همین کشتن نباشد ...“ بعد درصفحه ۲۵۹ میاید: ”رهبران شیعه عراق عهدکرده بودند عربهای سنی را به حاشیه برانند .هدف اول اسلامگرایان شیعه بعنوان بزرگترین گروه درشورای انتقالی عراق این بود که میان هم بموافقه برسند – گام بعدی آوردن کردها بیک موضع مشترک بود. اگر این کارمیشد آنها اکثریت بزرگی ایجادکرده بودند ودیگربرای سازش دلیلی نداشتند تاعربهای سنی را هم وارد نمایند ... نقش آیت الله سیستانی (رهبرمذهبی شیعه عراق) نیز چالشی ایجادمیکرد – سیستانی اگرچه درپشت پرده باما همکاربود...“
هدف ازاین نقل قول این بود که امریکا برتقسیم مقاومتها ومخالفتهایکه درمنطقه وبلکه درجهان ازناحیه خیزشهای مردمی احساس میکند، نگاه اهمتری به جامعه اهل سنت دارد – نه تنها اینکه ازتصادم باقوتهای شیعی دوری میکند که حتی ودرصورت لزوم برای تقویت این قوتها واحزاب دست به کمک وهمکاری میزند – معلوم است که موقعیت جمهوری اسلامی ایران درکلیت امر از این تعامل بیرون نمیماند. حال باید دید مخالفتهای جاری میان امریکاوایران تاچه سرحدی پیش میرود.
پالیسی فشار
در۱۴ جولای ۲۰۱۵ ودرزمان ریاست جمهوری اوباما وزیر خارجه امریکا آقای جانکیری همراه با آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه چهار  کشورفرانسه – روسیه – چین وآلمان برنامه تفاهم هسته یی ایران راامضا نمودند که بنام مخفف ”برجام“ شهرت یافت.
حکومت آقای ترامپ وقتی با دیدگاههای تند ومحافظه کارانه رویکارشد، این توافق را برای مهارکردن برنامه هسته یی ایران کافی ندانست واسناد این تفاهم را درتاریخ ۱۹ حمل سال روان برابرمیدیا پاره نمود – یکتعداد نمایندگان مجلس ایران در اقدام مقابل، اسناد این تفاهم را با بیرق امریکا یکجا درتهران به آتش کشیدند. 
ترامپ درپایان دیدار با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین درهلسنگی گفت : ”باید جلو تروریزم وحشتناک رابرطرف کنیم – من همچنان برای فشارآوردن به ایران پیرامون توقف فعالیت ثبات زدا حرف زدیم.“
ازاین بیان بخوبی پیداست که نیات امریکا برای سرجانشاندن ایران درحد فشار است – البته این فشار هم از طریق تشدید پابندیهای اقتصادی وهم ازراه تقویت مراکز خیزش وتحریک علیه جمهوری اسلامی میتواند مدنظرباشد. فراموش نکنیم، همین فشارهای امریکا پس ازانقلاب اسلامی بودند که ایران را واداشت برای کم شدن فشارغرب وبازکردن راه فعالیت سیاسی واقتصادی به توافق برجام آماده شود وازبسیاری فعالیتهای هسته یی وتسلیحاتی خود صرف نظرنماید. بالا رفتن سطح اختلافات وصحبتهای تند ونیشدارترامپ وروحانی امریکارا سرراه تازه قرارداده است – بیایید ببینیم امریکادردم نخست چه میتواند برای دگرگونی سیاست ایران ازخود تبارزبدهد .
تبدیلی حکومت ایران
شکی وجود ندارد، امریکا ازاوایل انقلاب دنبال تغییررژیم جمهوری اسلامی ویاحداقل تابع ساختن آن عمل نموده است. برای امریکا مهم نیست که درایران کدام حزبی وجناحی حکومت میکند – مذهبی ها سراقتدارباشند، یاسیکولران – برای امریکا مهم آن است که حکومت ایران باسیاستهای واشنگتن همگام می نماید – شعارهای مردم سالارانه – آزادی بیان – آزادی اجتماعات سیاسی برای این قدرتها مفاهیم پیش پا افتاده وابزاری بیش نیستند – امریکا همانگونه که با سلطنت مطلقه عربستان ورژیم سرکوبگر نظامی السیسی مصرروابط محکم ودوستانه برقرارمیکند. حکومت رهبران تندرومذهبی ایران درصورتی پذیرفتنی است که مزاحمتی برای سطنت جهانی آنها ایجادنکند. تمام اقدامات و کمکهای امریکا برای مخالفین داخلی  جمهوری اسلامی برای آن است تاازمیزان حمایتهای مردمی رهبران مخالف امریکا بکاهد واین حکومت را  درنهایت به فرمانبرداری ازامریکا مجبورنماید.
و اما درتمام اقدامات حکومت براندازکه غالب تاحال به ناکامی انجامیده – پیوند روحانیون اعتدال پسند وطرف اعتماد غرب همیشه مشاهده شده است . آخوندها ومراجع مشهوری مانند آیت الله خویی – آیت الله منتظری – ایت الله شریعتمداری وایت الله تهرانی ودیگران در رأس مخالفتهای ضد جمهوری اسلامی نام برده شده است.احزاب  وحلقه های سیکولری مانند مجاهدین خلق – حزب توده – نشنلیست ها – سلطنت طلبان ایران هرکدام اینرا دریافته اند که بدون رابطه باروحانیت تحرکات آنها نه کارساز است ونه طرف حمایت وپشتیبانی غرب – دریک کلام – غرب وامریکا به رخ مذهبی وفرقه گرایانه درهرحکومتی که بتواند جاگزین رهبران مذهبی مخالف امریکا شود بسیار اهمیت قایل است واین عنصر را برای ایجاد شگاف وچند دستگی میان صف جهانی مخالفین امریکامهم میداند – اگرهمین مرام مدنظر نبود  - سلطنت پهلوی درایران ازحمایتهای غرب محروم نمیماند ومحکوم به سقوط وسرنگونی نمیشد. نکته دیگری که باید به آن پرداخت شود کاربرد نظامی ازسوی امریکا برای تغییر حکومت ایران میباشد.
گزینه نظامی 
وقتی تغییر حکومت درصورت سازش ناپذیری سران جمهوری اسلامی سرمیز دولتمردان غرب قرار میگیرد – بکارگیری گزینه نظامی نیز وارد بحث میشود. برای روشن شدن این مطلب دیدگاه آقای رسول موسوی یکی ازکارشناسان مطرح ایرانی که زمانی سفیر اینکشور درهلسنکی بود پس ازمذاکرات محرمانه ترامپ وپوتین درهلسنکی میگوید؛ بیانات تازه پوتین که درپایان صحبت مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور امریکا گفت : ”جهان بشدت تغییر نموده وباتهدید تروریزم روبروشده است.“ به نحوی با نیات ترامپ همصدایی داشته است. رسول موسوی میگوید اگرامریکا دست بکدام اقدام نظامی ببرد، تاسیسات اتومی ایران را نشانه گیری خواهدنمود.
یک کارشناس دیگر ایرانی دکتر علی قدسی به این نظر است : ” در گزینه نظامی برای تغییر حکومت ایران حمله زمینی حتمی است - راهکاری که امکان آنرا امریکا حالا ازدست داده است – امریکا ازعراق  بیرون آمده است – جمهوری اسلامی ایران درافغانستان به حدی نفوذ نموده که نه تنها امکان بکارگیری ازخاک افغانستان رابرای حمله برایران ازامریکا گرفته که سربازان امریکا را بادردسرهای تازه درافغانستان مواجه نموده است. “ آقای قدسی استفاده ازره دریارا برای حمله نظامی امریکا مشکلتر وسنگین میداند – میگوید:”اگر امریکا ازطریق دریا به ایران حمله کند در روز اول جنگ بیست هزار کشته باید بدهد!“ بهر عنوان، هرگزینه ایرا امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در پیش گیرد، این بیانیه حکومت که افغانستان اجازه نمیدهد خاک این کشور برای مداخله در کشور دیگر مورد استفاده قراربگیرد یک تصمیم عالی است، همه احزاب درین مرام همگام باشند.
    

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019