تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

دیدگاهی بخاطر تحقق صلح

میراحمدتمیم

2018-08-13

صلح در آسیب پذیری همچون آبگینه ایست که با اندک غفلت و بی توجهی درهم ریخته و پاره های فروریختۀ آن با مشکل بهم می آید.

بهمین دلیل است که این عنصر حیاتی، همواره در درازنای تاریخ بشری، با مخاطره مواجه بوده است. اما اینکه صلح از کدام راه و رخنه خدشه برمی دارد، معلوم و مشخص است. آنان که در طبیعت شان سبعیت و تجاوز مخمر باشد و دشمن آرامش اند و آسایش خویش را در رنج دیگران می بینند و از آن لذت ها می برند.

بهرحال، چون صلح از عناصر اساسی و ارکان حیاتی جامعۀ انسانیست، نباءً بخاطر حفظ و استقرار آن به نیروی پاسخگو و بازدارنده نیاز است. واقعیت این است که دشمنان صلح هیچگاه حاضر به بحث و فحص بخاطر اعادۀ آرامش نیستند؛ زیرا مسلک و مشربی را که اختیار کرده اند، اساساً با منطق و استدلال منطبق نیست و دیگر این که بعلت ضعف و حقارتی که بهنگام بحث و رویارویی، در خود می بینند، منفعلانه به تاریکی شب و عملیات شبانه و تروریستی پناه می برند. حقا که این طایفه در واقع امر خفاشانی اند که از روشنایی خورشید و سپیدۀ روز، فطرتاً بیزار و گریزان اند.

باید ادعا کرد که در پشت هر داعیۀ نیک، بخصوص صلح، باید مشتی کوبنده حضور داشته باشد تا خواه ناخواه حق بر کرسی بنشیند که متوسل شدن به چنین ابزاری، مسلماً در تحکیم و تقویت مبانی صلح تأثیر به سزایی خواهد داشت. اگر در این میان قراین و نشانه هایی منحیث صبح کاذب، دایر بر پذیرش صلح، از جانب رقیب به جلوه میاید، کافی نیست، صلح صمیمانه چیزیست که با علایم و اشارات کذایی و سمبولیک تحقق نمی یابد.

آنچه مهم است اینست که جزئیات و کلیات فراهم کنندۀ صلح طوری باهم تلفیق یابند و هماهنگ شوند که ضامن بقا و حامی گسترش آن گردند، علاوه بر این تمهیدات خاصی نیز در این استقامت راه اندازی گردد.

در ارتباط به تحکیم صلح، باید سیاستی را که با پیروی آن زمینه های جنگ و ناآرامی از میان برداشته میشود، درک کرد. در عین زمان باید روشی در پیش گرفته شود که فواید و مزایای صلح بر هر چیز دیگری ارجحیت خویش را آشکار گرداند و در نهایت، قدرت و سیاست آرام سازی، آنچنان استحکام یابد که کاخ بلند صلح واقعی و پایدار بر فراز آن اعمار گردد.

فراهم سازی زمینه ها به منظور جستجوی طرق و وسایل رسیدن به صلح پایدار یک امر ضروریست و باید عوامل لازم به غرض  توفیق و تحقق سیاست آرام سازی، تهیه و تدارک گردد.

اما دقیق باید بود که این زمینه ها و عوامل بعلت طبیعت حساس و نازکی که در آن وجود دارد، فقط هنگامی به مرحلۀ اجرا گذاشته شود که از حصول نتیجۀ مثبت و مفید در مسایل و موارد مهم، اطمینان کامل وجود داشته باشد. چه بسا، توفیق در مذاکراتی که وصول به هدف را ممکن
 ساخته و صلح پایدار را به ارمغان می آورد، مدتها بینجامد؛ بنابرین نباید احساس خستگی کرد هرگاه در مورد قبولی صلح به طرف موردنظر، توفیقی بدست آمد، کار عملی آن سهل و ساده خواهد شد. پس لازم است برای قبولی
 صلح و آشتی، جای پای خود را آن قدر استوار و مستحکم ساخت که حریف راه دیگری جز آنکه سلاح خویش
 را بر زمین بگذارد، گریزی نداشته باشد. نیروی بازدارنده از جمله وسایل مهم و اصلی صلح پایدار خواهد
 بود و این تصور با واقعیت کاملاً جفت و جور است
 که هر نیروی مغرض و مخرب در حالت ضعف
 و ناتوانی از دست دادن به تجاوز و تبهکاری اجتناب خواهد نمود.

هرچند ما در حالتی هستیم که مستمراً مصروف جنگ بخاطر صلح و امنیت می باشیم، لاکن درگیر این بلیه تنها افغانستان نیست، بلکه پس از پایان جنگ دوم جهانی بیش از یکصد و چهل مورد جنگ، همراه با نتایجی بیشتر از ده میلیون کشتار و تلفات در سراسر جهان آمارگیری شده که تعداد بی شمار این مخاصمات، گریبانگیر کشورهای جهان سوم بوده است.

پس اسقرار و ایجاد بنایی استوار بصورت صلح واقعی و پایدار، مستلزم کار و تلاش سخت و جان فرسا و حتی گاهی یاس آور است که در طی این طریق نه از وعده های زودرس و سهل الوصول به وجد آییم و نه از مشکلات و بن بستها مایوس گردیم. این هم درست و بجا نیست که برای دستیبابی صلح، اصول و مبانی ارزش های والای خویش را وجه المصالحه قرار دهیم. ما به قرار و مداری ارج می گذاریم که مفضی به خیر و مصلحت کلی ملت و میهن گردد.

آنانی که دشمن صلح و امنیت اند باید توجه کنند که هرگز و هیچ زمانی این گونه بیزاری مردم منطقه و جهان در برابر هیچ مهاجمی انگیخته نشده است هرچند عده یی از جنگ افروزان به این عقیده اند که بایستی برای به زانو در آوردن شهرهای بزرگ، مناطق و روستاهای اطراف آن را به تصرف درآورد، لاکن غافلند از این که بلعیدن استخوان برای یک لحظه سهل و اما هضم آن معده و روده را تباه می کند.اما دلیل این که افغان های اصیل و میهن دوست بالای صلح سراسری تاکید دارند این است که اقتصاد و فرهنگ و سایر زیربناهای حیاتی کشور به جز در سایۀ صلح و امنیت احیا و تامین شدنی نیست.

این ناقضین صلح و امنیت بالای منویات خویش طور قرص و یکپا، سماجت و لجاجت نشان می دهند به دلیل این است که هیچگونه ذمت و مسوولیتی در ارتباط به این خاک بر خویش احساس نمی نمایند.

و اما ملت افغان به منظور حفظ و صیانت صلح و استقرار امنیت سراسر، ناگزیر از پذیرش و گزینش سیاستی آرامش آفرین و واقعبینانه می باشد. سیاست آرامش زا ترکیب از تفاهم و بازداشتن رقیب از آشوب، و دعوت وی به یک زنده گی صلح آمیز است؛ چیزی که تا هنوز در کله و دماغ آشوبگران راه و رسوخی پیدا نکرده است. و اما منظور و مقصود از این سیاست، حصول دست آوردی در جهت
 حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتی است که قابلیت حل وفصل داشته و در نهایت راهگشای زنده گی و حیات صلح آمیز و شگوفان گردد. آیا دولت مصمم است که با
گزینش این سیاست، شیرازۀ قوی و مستحکمی بر دیباچۀ صلح و صفا ببندد؟د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019