تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

عواقب سياست هاى خصمانه امريکا در جهان

عبیدی

2018-09-02

موجوديت دو بلاک متخاصم و مقتدر در عرصۀ جهانى هر چند براى استعمارگران زمينۀ خوبى را فراهم ساخته بود و کشور هاى فقير و عقبمانده در رقابتهاى جهانخوارى آن دو قدرت، بيرحمانه مورد استثمار قرار گرفته بودند، مگر کسب منافع مادى و امتيازات سياسى قدرتها سبب مى شد تا اگر يکى قدمى به پيش ميگذاشت ديگرى از عقب پايش را مى کشاند و نميگذاشت به مقصد استعمارى خود نايل گردد. زمانى هم کشمکش ميان ابرقدرتها با تفاهم و سازشهاى پشت پرده و تقسيم مساويانه و عادلانه!؟ منافع پايان مى يافت.

پيروزى جهاد در افغانستان، محو کمونيزم و تجزيه و آزادى کشور هاى آسياى ميانه و حوزه با لقانات جهان را يک قطبى ساخت و ايالات متحده و ساير کشور هاى کاپيتاليستى بعنوان يگانه نيروى يکه تاز استعمارى عرض اندام نمود. پيمان نظامى وارسا همانند ميوۀ گنديده فرو ريخت و نقش بر زمين شد. امريکا در عرصۀ جهانى حريف و رقيب ديگرى نداشت و بصراحت اعلام داشت که جهان مجبورست تا خواه ناخواه از نظام دموکراسى امريکايى تابعيت نمايد و در غير آن مورد پسند و حمايت امريکا قرار نخواهد گرفت. بلوک غرب اهداف استعمارى شانرا تحت پوشش نام فريبندۀ ( نظم نوين جهانى) اعلان و به کشور هاى رو به انکشاف گوشزد نمودند تا از نظامهاى  مندرس و افراطى منصرف و به روند جهانى بپيوندند.

جورج دبليو بوش طى خطابى به جهانيان گفت: کمونيزم فرو ريخته و وجود ندارد و ما ترجيح ميدهيم تا همه يکجا و در تحت يک نظام سعادتمند زندگى نمائيم. بوش در ضمن بيانه اش اخطار داد که هر کسى بر ضد نظم نوين جهانى و منافع امريکا موانع ايجاد نمايند نابود خواهد شد. دونالد رامز فيلد وزير دفاع امريکا و کندليزا رايس وزير خارجه طى مصاحبه هاى متعدد اخطار مى دادند که هر کسى در برابر منافع و پلان هاى جهانى امريکا بايستد با تمام نيروى دست داشته امريکا نابود خواهند شد. اين اخطاريه ها ثابت ميساخت که واقعاً جهان يک قطبى شده و عصيان در براپر امريکا سبب نابودى خواهد گرديد.

از آن تاريخ به بعد امريکا عملا سياست تخاصم (Coercive) را در پيش گرفت و از يکنوع مليتاريزم (Militarism) نامرئى استفاده مينمايد. حضور نظامی امریکا در افغانستان و عراق امريکا بر افغانستان و عراق  اين ادعاى ما را ثابت ميسازد. بوش ميخواست با استقرار قواى نظامى يکصد هزارى اش مناطق مرکزى و قلب آسيا را عملاً در اشغال و تصرف نظامى خود قرار داده و روسيه، چين و ايران را نيز از طمع بر آسيا تنبيه و تاجيز نمايد که مسلماً چنين سياست تخاصم، سه کشور ياد شده را واداشت تا بر عليه اين يکه تازى امريکا موضع بگيرند.

از آنجائيکه مزاج تند روى و خشن شاخصه جمهوريخواهان امريکا ميباشد، آقاى ترمپ از آغاز حکومتش تا امروز همواره از پهلوى زور و تهديد صحبت نموده است. چنين عمل از يکسو ائتلافات ضد امريکائى را در قارۀ آسيا رشد داده و از جانب ديگر متحدين اروپائى امريکا را نيز به خشم آورده است. خروج قطعات نظامى جامعه اروپا از افغانستان در واقعيت تبلور بيزارى اروپائيان از سياست امريکائى ها در افغانستان است.

صدراعظم فرانسه در نشست مطبوعاتى در پاريس گفت من بتمام جامعه اتحاديه اروپا پيشنهاد مينمايم تا از سياستهاى ناعاقبت انديشانه ترمپ حمايت و دنباله روى ننمايند. چنين موضعگيرى ها آرام ، آرام کشور هاى اتحاديۀ اروپائى  را از حمايت سياسى و نظامى امريکا دلسرد ميسازد.

همچنان سه کشور رقيب (روسيه، چين و ايران) آسيائى امريکا نيز زور آزمائيهاى را در لباس کنفرانس شانگهاى بر عليه سياست هاى متخاصم امريکا اعلام داشته و ميخواهند قارۀ آسيا را بدون صدا از تسلط و نفوذ سياسى و اقتصادى امريکا نجات بدهند.

تعهد احداث شاهراه ابرايشم به مصرف چين نهاداً اعلان مقاومت اقتصادى وتوسعه نفوذ اقتصادى سه کشور ياد شده در قارۀ آسياست. تمديد شاهراه حلقوى راه ابريشم در پنج کشور آسياى ميانه و افغانستان، پاکستان و ايران يک پلان عميق و دراز مدت است که با ديد بسيار زيرکانه طرح گرديده و دور از امکان نيست که به نفوذ و توسعه اقتصادى و سياسى امريکا درين منطقه آسيا صدمات مرگبار وارد نمايد.

در حال حاضر سياستمداران کار آزموده و تحليگران با اعتبار امريکا از روشهاى سياسى و اقتصادى ترمپ شديداً ابراز نگرانى نموده و ادامه آنرا به ضرر امريکا قلمداد ميکنند.

اکنون تشويش از عواقب و پى آمد هاى سياست هاى جمهوريخواهان در جهان، عام گرديده و همه به اتفاق نظر آنرا يک خطر جهانى تلقى مينمايند. بايد گفت که اگر جمهوريخواهان از ادامه چنين سياستها دست بر دار نشوند ضربات کارى و مدهشى در پى خواهد داشت.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018