تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

راه هاى رسيدن به پيروزى

زیارمل هاشمی

2018-09-02

طوريکه ميدانيم همه انسان ها ، جامعه و اقشار بشرى داراى اهداف، دورنماى کارى و مقاصد اقتصادى، اجتماعى عمرانى، فرهنگى، مدنى، تعليمى، تربيتى... ميباشند، که بخاطر رسيدن به همه ى اين اهداف و مقاصد برنامه هاى متنوع و مختلفى طرح مى نمايند،  اين خود مستلزم توانمندى علمى، تحقيقى، تخصصى، عوايد و ثروت هاى معلوم و نهفته ميپاشد. که افراد جامعه با اکتساب، استخراج و استحصال اين داشته هاى مادى و معنوى ميتواند کشور را به مدارج عالى ترقى، تعالى و رفاهى برساند.

ازينرو: هر جامعه و ملتى نيازمند چنين امکانات بوده و اين راه گشاى موفقيت و کاميابى است. بناءً : آنانيکه ميخواهند تا هموطنان شان در رفاه، آسايش، صلح و امنيت، ترقى وتعالى زندگى کنند. بايد در صدد دريافت راه ها و زمينه ها مى باشد، که با تطبيق و تعميل آن مى توان جامعه مرفه و با سعادتى را بنياد نهاد. اولتر ازهمه بايد به ايجاد محيط سالم تعليمى و تربيتى و داشتن موسسات مسؤليت پذير تعليمى اقدام گردد که با طرح هاى معقول و سازنده، نصاب درسى جامع و موافق به شرايط و ايجابات زمانى که در آن علوم عصرى بيشتر از بيش گنجانيده شده و نسل جوان را مطابق به شرايط کنونى و نيازمنديهاى جامعه ما تربيه نمايد. و اين خود مستلزم آنست تا همه متصديان امور توجه و تلاشهاى خود را جهت سالم ساختن کانون هاى تعليمى و تربيتى معطوف ساخته و از همين امکانات براى رسيدن به اين هدف مقدس ونجات بخش استفاده نمايندگذشته ازين فراهم آورى زمينه هاى تحصيلات عالى و مسلکى در داخل و خارج از کشور و تربيه قشر جوان، به معيار هاى جهانى علوم و فنون عصر حاضر ضرورت مبرم ديگرى ميپاشد که فرار از حکومت ها و نهاد هاى اجتماعى، سياسى و... قرار دارد که هر يک بخاطر فلاح و بقا جامعه و جاه گزين شدن در چوکات نظام حاکم و نفوذ در ميان مردمان کشور به آن نيازمند است زيرا: آنانيکه ميخواهند تا نظام سياسى را بدست بگيرند و يا سهم بيشتر داشته باشند، بايد به اين اصل مهم توجه فرمايند. که موجوديت افراد متعهد، داراى تحصيلات عالى و مسلکى مى تواند بقا و ثبات نظام سياسى، اقتصادى و فرهنگى را تضمين نموده، کشور را از منجلاب فقر، بيچارگى، نا امنى و ده ها مصايب و مشکلات ناگوار و تحميل شده و يا مداخلات مغرضانه و سودجويانه ى ديگران نجات دهد.

عامل ديگرى که اسباب پيشرفت و ترقى هر جامعه به آن گره خورده است، همانا داشته ها، ثروت هاى مادى آن ميباشد که کشور ما مثال ازين داشته هاى دست نخورده بوده، که هرگاه عناصر قيمتى و معادن آن استحصال و استخراج گردد ميتواند وطن را از احتياج  روز افزون، فقر اقتصادى و بيکارى نجات دهد، که اين هم ضرورت به کمک و همکارى شمارى از کشور هاى دارد، که با احساس نو دوستى، بيطرفى کامل و حصول مفاد مناسب ما را يارى و همکارى نمايند، تا بتوانيم زمينه کار و اشتغال زايى را براى جوانان و بخصوص آنانيکه از مؤسسات تحصيلى فراغت حاصل مى نمايند ميسر سازيم.  و از جانبى سهولت هاى لازم زندگى براى مهاجرين عودت کننده مهيا گردد.

چيز ديگر در کنار اين ضرورت ها فعاليت وسيع، گسترده و همگانى غرض محو کامل تبعيض و تعصبات قومى، زبانى سمتى و مليتى ميباشد، که بيشتر از همه جامعه را فاسد ساخته و باعث بى ثباتى، نا امنى و تفرقه مى گردد. و هر نظام و حکومتى وظيفه دارد تا بخاطر بقا و ثبات خويش و کوتاه کردن دست اجانب و استثمارگران در کمين نشسته بخاطر نابودى اين مرض مهلک و تباه کن با طرح هاى معقول به بسيج علماى دين، متنفذين محلى و بزرگان اقوام مختلف پرداخته زمينه وحدت و همکاريهاى بيشتر را ميسر سازند. تا با وحدت و يکپارچگى همه اقوام با هم برادر، هم کيش و هم دين خود بتوانيم به اهداف مطروحه و مقاصد ملى و وطنى خويش نائل آئيم.

علاوه بر اين تامين عدالت اجتماعى و رعايت حقوق همه اتباع کشور گزينه ى ديگريست که بايد به آن اهميت زيادى قايل شد. وقتيکه مشاهده مى نمائيم و تجربه ثابت نموده است، تحکيم وتداوم هر نظامى و پيشرفت هر گروه سياسى و مفکوره ى مرهون تطبيق و رعايت همين اصل مهم ميباشد.

ارزش به شايستگى ها، تساوى حقوق، انکار از برترى و تفوق قومى و ساير روابط و شاخص ها باعث نفوذ و کاميابى هاى بيشتر مى گردد. آنانيکه به اين امر کمتر بها داده اند، نتوانسته اند در عرصه هاى مختلف حياتى موفقيت هاى داشته باشند و قسميکه ديده شده در کوتاه ترين زمانى دچار مشکلات، نارضايتى و حتى تقابل و حرکت هاى از طرف مردم شده، که با استفاده از تجارب، وقايع و حوادث گذشته و حکومت دارى حکومات و فعاليت هاى سياسى متعدد خود را با زيور عدالت با تامين حقوق عامه، رعايت همه معيار ها و مسؤليت هاى ملى و وطنى و ترقى خواهى آراسته ساخته و با تغيير شرايط ناگوار کنونى فضاى صلح، امنيت، وحدت ملى و پيشرفت را در همه ساحات حيات اجتماعى حاکم سازيم.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018