تفصیل | شهادت 

19th June, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

ايتلاف جهانى در برابر مجاهدین! آيا حرکت انتقام جویانۀ غرب پس از حادثۀ11 سپتامبر به اهداف خود نايل آمده است؟!

فریدون افراسیابی

2018-09-17

هنوز جنگ در توره بوره بود و حملات امريکا در افغانستان تازه آغاز ميشد. در يک روز بارانى و سرد که سرک کابل تورخم با همه دشوارى و ناهموارى آنوقت زير خاک و دود عراده جات گم بود.  از کابل حرکت کرديم شام ناوقت و پس از نماز خفتن به جلال آباد رسيديم. با دو نفر همسفر به رستوانى رفتيم، حتى جايى براى نشستن نبود چه رسد بجاى خواب. همه کلاهاى پکول بسر داشتيم، صاحب رستوران از بالاى تخت نگاه ما ميکرد، آهسته با ديگران گفت: برادر هاى عرب اند! هيچکدام ما عرب نبوديم ولى نفع در آن بود که آن شب عرب شناخته شويم.

يادم نميرود، صاحب رستوران براى ما جا تهيه کرد، چون شال و پتو کم شد دستور داد که بستره خود او را بياورند، شب آرام را در آن جا سپرى کرديم  قورمه و چاى سبز در آن حالت خستگی پرکيف بود. وقتى رستوران را صبح ترک ميکرديم، خاطره نيک و مخلصانه مالک رستوران را براى هميش با خود ميبرديم!

هدف از اين ياد آورى کوتاه اشاره به فضاى پر از خوشبينى بود که تا ايندم و راجع به اعراب و مجاهدين در افغانستان وجود داشت. افغانستان يک مرکز آرمانى براى تمام مجاهدان و آزاديخواهان شمرده ميشد. چنين چيزى در دنيا کمتر بملاحظه رسيده بود، اهداف نهادى و پنهانى يازدهم سپتامبر را ميتوان در همين جاذبه جهاد افغانستان جستجو نمود، بياييد ببينيم اهداف يازدهم سپتامبر چگونه کارگزارى شده بود، آيا مقاصد خود را طى نموده و يا ناکام از آب بيرون آمده است.

* تحفه دلپذير

نياز نخست اين بود که اين تصوير قابل تحسین از مجاهدين دگرگون ميشد وقتى جنگ سرد پايان يافت و شوروى کمونيستى سابق قصه پارينه شد، وقتى ديوار برلين شکست و بسيارى اقمار شوروى سابق به آزادى شان دست يافتند، وقتى نهضت اسلامکرايى در غرب رو به گسترش رفت، مردم در عقب اين تحولات سيماى جهاد و مجاهدين را ميديد، کلاه پکول،  لباس و عمامه افغانى براى هر تمامی ملیت ها و در هر جايى يک تحفه دلپذير بود.

آقاى فاروق وحدتيار که از نويسندگان و محققان دور جهاد افغانستان است ميگفت: وقتى در اول دهه هشتاد غرض تحصيل به بهاولپور پنجاب رفت يک پروفيسر مشهور دانشگاه بهاولپور از ديدن او که يک محصل برآمده از ميان مجاهدين بود، بسيار خوش و احساساتى شد، تقاضا کرد تا کلاه پکول او را که نشانه قیام در برابر قدرت متجاوز شوروى بحساب ميرفت هديه بگيرد و براى هميش در منزل خود بعنوان يادگار حفظ نمايد.

همين نگرش، بگونه سرتاسرى در همه دنيا دامن کشوده بود، در غرب، موج استقبال از جهاد و نهضت اسلامى پر رنگتر بود، معروف است  که (( هيلموت کهل)) صدراعظم سابق آلمان در اولين مراسم ساليانه انهدام ديوار برلين گفته بود  که وحدت آلمان از قيام رهايی بخش مجاهدين در افغانستان نيرو گرفته است)). موج استقبال از مجاهدين به پيشرفت اسلامگرايى در اروپا و امريکا نيز تاثير بارز ميگذاشت که طبيعى است براى محافل قدرت مايه نگرانى بود.

* نگرانيهایی آغاز ميشود

آژانس ((جهان))  در ٣٠ جوزا ١٣٩٠ از قول روزنامه اسرائيلى (( يديعوت آحارنوت)) مقاله (( الکس جوف)) تحليلگر مشهور اسرائيلى را به نشر رساند و نوشت: (( گزارشهاى منتشر شده نگراينها را در خصوص رشد اسلامگرايى در امريکا بالا ميبرد، در يکى از اين گزارشها نشان ميدهد، شخصيکه عامل عمليات انتحارى اخير در سومالى بوده يک امريکايى است که در مينوستا بزرگ شده است. ))

اينجا سوال مطرح است: اسلامگرايى چرا و چه زمانى در امريکا و اروپا رو به تحول بى پيشينه گذاشت که چنين حکايتها و ديدکاهها را سبب ساز گرديد؟

يا بعنوان مثال وقتى (( ديل جونز )) از محققان ((مرکز تحقيقات اديان)) امريکا ميگويد: (( تعداد مسلمانان امريکا در سال ٢٠١٠ از مرز ٦/٢ مليون بالا رفت در ٢٥ سال اخير موج جديد مهاجران و گرايش گروه عظيمى از سياهپوستان امريکا به اسلام، شمار مسلمانان را در امريکا فزونى بخشيده است، با اينهم آمار دقيق مسلمانان مبهم است، بهترين تخمين ادعا ميکند که عدد مسلمانان امريکا حداقل ٣ مليون و حداکثر ٤ مليون ميباشد، اگر اين روند ادامه يابد، جمعيت مسلمانان امريکا جمعيت ٦ مليونى يهوديان اينکشور را تحت الشعاع قرار ميدهد. ))

همه اين تحولات که همزمان با يازدهم سپتامبر و به يکبارگى در امريکا و اروپا مطرح گرديد پس از جهاد افغانستان بود. طى ٢٥ سال بود که پس از پايان جهاد در جهان آغاز شده بود، حال محافل قدرت نياز به اين داشتند که حرکت جذاب اسلامگرايى رشد يافته را درجهان متوقف نمايند. بهترين گزينه ايجاد سازمانهاى بود که ميتوانست با نقش ناشيانه خود به اصل اسلامگرايى و جهاد صدمه جبران ناپذير وارد نمايند. اينجا بود که ضرورت فرو ريزى برجهاى مرکز تجارت جهانى بنام اين سازمانها رقم زده شد.

* سازمانهاى مظنون

بى بى سى فارسى در ١٦ اکتبر ٢٠١١ در مصاحبه با نويسنده يى بنام حبيب عماد گفته بود:

((حملات يازدهم سپتامبر به جنگ سوم نيانجاميد اما آهنگ ديگرى زير نام جنگ بر ضد تروريزم نواخته شد.))

در هر حال حادثه ايکه در يازدهم سپتامبر صورت گرفت مقدمه يى بود با اهداف جهانى، دانشگاه اوهايو در يک نظرخواهى معلوم نموده  که يک سوم مردم امريکا،  روىحادثه يازدهم سپتامبر مظنون ميباشند. اين نظر خواهى که در سال ٢٠٠٦ صورت گرفته آمده است: ((ممکن، مقامات رسمى دولت فدرال تروريستهاى يازدهم سپتامبر را غير مستقيم واداشته باشند؛ به اقداماتى دست ببرند که تهاجم امريکا به خاور ميانه را زمينه سازى نمايد. ))

به اين ترتيب حادثه يازدهم سپتامبر هفده سال است براى جنگ ضد تروريزم انگيزه و بهانه داده است، هفده سال تمام براى منزوى ساختن و منکوب ساختن پکول کار صورت گرفته است، کاريکه نه مسؤليت آنرا کسى بعهده گرفته  و نه آدرس آن معلوم بوده است. پکول از هر طرف آماج قرار ميگرد هم از هواداران غرب هم از مخالفان مسلح غرب.

در طى اين مدت طرفهاى جنگ باز هم از نظر افکار عامه مظنون ميباشند. کشور هاى که به نحوى در جنگ هاى افغانستان، عراق، سوريه ذيدخل اند بار ها يکديگر شان را به روابط پنهانى با سازمانهاى متهم کرده اند که هراس افگن بوده اند.

امريکا، کشور هاى پاکستان، روسيه و ايران را به رابطه و همکارى با تروريستها متهم ميسازد، در مقابل، روسيه،  ايران و برخى کشور هاىديگر امريکا و،  اسرائيل و ناتو را به تجهيز و تاسيس گروههاى تروريستى بار ها و به دفعات دخيل دانسته اند. اين متهم سازيهاى چند جانبه خود واضح ميسازد که سازمانهاى ايجاد شده هراس افگن پوشش و ابزارى بوده اند براى يک مرام ديگر.

اما جنگ جهانى يازدهم سپتامبر پس از هفده سال هنوز نتوانسته به اهداف خود نايل گردد. اهداف اين جنگ که در گام نخست براى تغيير افکار عامه در کشور هاى اسلامى بود مکمل به ناکامى انجاميد، هواداران گرايش به اسلام و شريعت اسلام نه تنها کاهش نيافت که قويتر شد و در متن جوامع قرار گرفت.

موسسه نظر سنجى ((يپو)) امريکا در ٢٩ اپريل ٢٠١١ ميزان پيشرفت اسلامگرايى و اسلامى کردن قوانين را در کشور هاى اسلامى رو به رشد نشان داده است. اين رشد با ميزان هاى سابقه و قبل از يازدهم سپتامبر يک نوسان بالا را نشان داده است. پيو ميگويد: ميلان اسلامى کردن قوانين ترکيه سيکولار ١٣ درصد طى سال ٢٠١١ و در فلسطين ٦٥ درصد در سال ٢٠١٥ افزايش را نشان داده است.

محمدمحق يکى از استادان دانشگاه در ترجمه مضمون ((ناتان براون)) مى نويسد: (( اسلامگرايان کشور هاى عرب حالا درجايگاهى قرار دارند که جنبشهاى نشنلیستی و چپى در گذشته داشتند. اين جماعتها از حضور نيرومند در عرصه هاى مختلف اجتماعى برخوردار  شده اند، به اهميت سازماندهى به تعبير ديگر توانايى بسيج مجموعه هاى بزرگى از توده ها را پيدا کرده اند)).

* نتايج مثبت

يازدهم سپتامبر فراموش نکنيم که براى غرب نيز حامل نتايج مثبت بوده است. از همه مهمتر اينکه غرب دريافت با طرح و تطبيق برنامه هاى ابزارى و استخباراتى نميتواند تا از منافع شان دفاع نمايند، نميتوانند با حصارکشى سيم خاردار و با کوشش براى منزوى کردن نيروهاى مردمى و اسلامى سلطنت جهانى خود را محفوظ نگهدارند.

ايتلافى که در ٢٠٠١ شکل گرفت ديگر از هم گسيخته است، حالا جهان غرب در فکر گفتمان و کنار آمدن ميباشد تا توسل به گزينه نظامى و سرکوبگرى يکى از نشانه روشن ارج دادن به سياست تفاهم کم علاقگى اعضاى سابق ايتلاف جهانى در جنگ افغانستان ميباشد.

در آغاز عمليات انتقامى يازدهم سپتامبر ٥١ کشور با ١٢٢ هزار سرباز در افغانستان دايره جنگ را گرم ميکرد و امروز ناتو به سختى ميتواند کشور هاى عضو را قايل به نگهدارى ١٢ هزار سرباز نمايد.

نشانه ديگر تغيير در مواضع غرب، ايجاد دو پارچگى در سياست اينکشور ها با ايران بود جامعه اروپا ديگر بر آن شد که پاليسى مستقل و جدا از امريکا و اسرائيل را تعقيب نمايد.

در مجموع و در افغانستان امريکا و غرب پس از هفده سال دريافتند که نه تکنوکراتها ميتوانند بمشکل ايجاد شده نقطه پايان بگذارند و نه مخالفان مسلح و طالبان. غرب متوجه ميشود که نه جنگ مستقيم و اشغالگرانه شوروى سابق توانست از محبوبيت مجاهدین بکاهد و نه جنگ استخباراتى ضد تروريستى غرب. هر قدر جنگ سالار گفتند جنگ سالاران بقول آنها بيشتر از مردم راى بردند، هر قدر چينل ها را براى اشاعه بى حجابى و روگردانى از ارزشهاى اسلامى پول دادند، مردم به حجاب و ارزشها توسل و توجه نشان دادند.  اين تجربه ميتواند راه دايمى را براى رسيدن به صلح و تفاهم هميشگى و جهانى نشاندهى نمايد.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2019