تفصیل | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اشتباه استراتيژيک اخوان المسلمين: «سفر طولانى و خطرات احتمالى فرا روى حزب اسلامى و جمعيت اسلامى»

فریدون افراسیابی

2018-09-23

* جام زهر

نقل شده که در گرماگرمى جنگهاى خونينى که بين جمهورى اسلامى ایران و رژيم بعث عراق جريان داشت، بالا دستى تا حدود زيادى در دست عراق بود، بسيارى نقاط و ساحات مرزى عراق و ايران در تصرف سپاه عراق قرار گرفته بود و تلفات سربازان و مجروهان ايرانى سنگين و سرنوشت جنگ هنوز نامعلوم بود.

اما در همين حالات شعار معروف (( قدس از راه کربلا)) همه جا تکرار ميشد، هر چه پيشنهاد مذاکره و آتش بس از سوى منابع ثالث پيشنهاد ميشد، ايران رد ميکرد، آيت الله خيمنى اصرار داشت که اگر خط دفاعى عراق شکسته شود، رژيم در حالت سقوط قرار ميگيرد و مردم عراق که بيشتر شان بگفته آنها شيعه ميباشند، از پيام انقلاب استقبال ميکنند، لشکر شيفتگان رهبر ايران حرکت ميکند و نه تنها عراق که بسيارى رژيمهاى منطقه بشمول ا سرائيل خود بخود با سرنگونى روبرو ميشود.

ميگويند يکروز رفسنجانى، خامنه يى و برخى ديگر از اراکين دولت نزد خمينى رفتند، از خمينى خواستند به آتش بس موافقت نمايد که ديگر طاقت مردم تنگ و وضعيت جنگ غير قابل تحمل شده است، خمينى بر رفسنجانى خشمگين شد و دستور داد تا لباس جنگى بسيجيان را بياورند که او خود به جبهات جنگ ميرود و نبرد را از نزديک فرماندهى مينمايد. بعد ها حرف رفسنجانى و ديگران اهميت خود را نشان داد همه مردم، حتى نزديکان خمينى به فکر آن شدند که بايد به جنگ فرسايشى و تباهکن عراق و ايران پايان بدهند. با زحمت زياد خمينى را آماده ساختند که با آتش بس موافقت نشان بدهد، خمينى در زمانى به قبول آتش بس موافقت کرد که جمله معروف ((جام زهر را مينوشد)) را ز زبان بيرون داد. راستى اين توافق کمتر از زهر نبود، در فاصله کمى بيمارى  رهبر ايران شدت گرفت و بگفته برخى تحليلگران زير بار غم ناکامى آرمانهاى که در باره عراق مدنظر شده بود بيکر مقاوم خمينى تاب نياورد و تسليم موج اجل شد.

* درس نياموخته

منظور از نقل بالا اين بود که نبايد حزبى و رهبرى در کنار نظريات و فکرى و سياسى خود واقعات ملموس و عينى جامعه را نظر انداز نمايد. مرحوم آيت الله خمينى مسايل درونى عراق را با ايران يکسان نگاه کرده بود. از مشکلات و ضرورتهاى محيط عراق و شيعان عراق دور و بيگانه به طرحهاى خود چسپيده بود، کاريکه آسيب هاى فراوان را زمينه ساز شد. اگر چه که جنگ عراق و ايران پيامد تحريکات استخباراتى و سياسى غرب نيز بود و غرب در هيچ صورتى آمادگى نداشت که رژيم جمهورى اسلامى را تحمل نمايد ولى بستره ساز مصايب و از همه مهم سقوط نظريات انقلاب اسلامى در عراق، اقدامات يک پهلو و سراسر غير عملى بود که از جانب آيت الله خمينى و هواداران جمهورى اسلامى ايران روى آن تاکيد ميشد.

با کمى تفاوت سرنگونى حکومت اسلامى دوکتور مرسى در مصر نيز يک چنين سرنوشتى دارد. به نوشته ((سيد رضا عمادى)) يک تحليلگر ورزيده مصرى که خبرگزارى مهر در ٢٦ سرطان ١٣٩٢ انتشار داده بود: (( در ٨٠ سال تجربه سياسى، اخوان المسلمين تجربه کارى و عملى قدرت سياسى را نياموخته بود)) اخوان مشکلات عديده و سر هم شده ايرا که از رژيم استبدادى حسنى مبارک به ارث برده بود،  ناديده گرفت. در زمان آغاز دور کار مرسى ٥١ فيصد از مردم مصر زير خط فقر قرار داشتند ، بيشتر  از دو دالر در روز عايدات نداشتند.٢١ فيصد مردم تنها در روز با يک دالر عايدات زندگى ميکردند.

اخوان المسلمين با سقوط حسنى مبارک و پيروزى انقلاب ٢٥ جنورى ٢٠١١ مصر با دنياى از مشکلات روبرو گرديد که براى رهبران اين حزب پر طرفدار و بزرگ قابل پيش بينى نبود.

* ذوق زدگى انتخابات

بزرگترين آفتى که گريبانگير اخوان المسلمين و حکومت نو بنياد آن قرار گرفت ذوق زدگى انتخاباتى بود. اخوان المسلمين به اين فکر افتاده بود که اگر اکثريت راى دهندگان و بيشترين کرسهاى پارلمان را از آن خود کند ديگر به آرمان پيروزى حکومت اسلامى جامه عمل داده است.

در نتيجه انتخابات اخوان راى اکثريت نصيب شد، رياست مجلس و رياست شوراى ايالتى هر دو به اخوانيها رسيد. اخوان که بايد قدرت را بگونه باهمى و اکثريتى اداره ميکرد، اما دنبال جابجايى کادرها و کماشتگان خود در مناصب دولتى و فرماندهى ولايات کرد؛ اين رويه اخوان و دکتر مرسى به مخالفين حربه داد که تبليغ کنند: (( پيروزى اخوان مصادره انقلاب و تولد يک ديکتاتورى جديد است)) از سيد رضا عمادى بخوانيد که درين باب چه نوشته است: (( تلاش اخوان براى پست رياست جمهورى يک اشتباه استراتيژيک سران اخوان المسلمين بود. اخوانيها اگر با تجربه بيشترى عمل ميکردند، ميتوانستند با حفظ مجلس شورا و مجلس نمايندگان به عملکرد دولت نظارت کنند و از دور انقلابى بسلامت عبور نمايد، وقتى تنظيم نو درين کشور قايم شد دور بعدى براى کسب رياست جمهورى با تماميت خاطر اقدام نمايد.))

* تقلب سازمان يافته

اوضاع کنونى افغانستان بسيار وخيمتر و بمراتب افسار گسيخته از حکومتى است که تحت زعامت حسنى مبارک در مصر بر قرار بود. در ، انارشيزم مافيا و زورمندان ايکه افغانستان را بکروگان گرفته اند در مصر وجود نداشت، در آنجا تفنگداران غير مسؤل سياهکارى و بدمستى را بر پا نميکردند. سال ٢٠١٥ وزارت معادن افغانستان اعتراف کرد که عايدات دولت از معادن بسيار کمتر از عايداتى٤٧ مليون دالرى است که سالانه است .که زورمندان از تاراج معادن بدست مياورند. از همه مهمتر، در مصر قواى بيگانه و خارجى خيمه و خرگاه بر پا نکرده بود.

با تمام اين اشکالات در مصر پس از انقلاب همه براى برگزارى يک انتخابات شفاف دست همکارى داده بودند، اما در افغانستان دولت وکميسيون انتخابات مرجع تقلب و جعل اسناد شناخته شده است. با قبول اين حالات پيروزى احزاب مهم از جمله حزب اسلامى و جمعيت اسلامى دشوار گزار تر از معبر هاى است که روبروى اخوان المسلمين گذاشته شده بود.

اخوان المسلمين پس از يکسال حکومت از سوى کودتاچيان السيسى منکوب و سرکوب گرديد. افغانستان هنوز دور از اين است که ارجع به ايجاد يک انتخابات شفاف فکر کند و درين راستا به تصميم مشترک گيرند. بسيار احتمال ميرود که برخى محافل و حتى بينند حزب و جمعيت، و ديگر احزاب از راه انتخابات به پيروزى ميرسند، ممکن با همان برخوردى مواجه شوند.

که اخوان المسلمين و دکتر مرسى در مصر و از سوى کودتاچيان السيسى مواجه شده بود. اين موضوع بکلى از برخوردى محسوس بود که حکومت در برابر معترضين انتخاباتى،انکار حقوق شهروندى مردم و تهديد احزاب افغانستان به انحلال قبل از قبل، قابل فهم قرار ميگرفت حالا ضرورت آن پيش مى آيد که بپرسيم احزاب بزرگ و در راس حزب و جمعيت، چه راهکارى را در پيش بگيرند.

* اقتدار شرافتمندانه

همه ميدانيم که شرايط برگزارى يک انتخابات پاک از تقلب در افغانستان از محالات بحساب ميرود از اين گذشته در داخل کشور کاستيها و پرابلمهاى معاشى و اجتماعى، مداخلات بيرونى دهها برابر بيشتر و سنگينتر از مصر ميباشد.

با اين وصف، مثليکه در يک اعلاميه اخير حزب نيز گفته شده حداعظم کوشش بعمل آيد تا از تقابل دولت و احزاب جلوگيرى بعمل آيد.

درين هيچ ترديدى نيست که قوتهاى خارجى مسلط در کشور و سازمان ملل در هر صورتى روى انتخابات ناقص و پر از تقلب صحه ميگذارند و به اسناد گويا و متعدد مردم و احزاب گوش نميدهند. حالا بايد حزب و جمعيت بخدمات عامه و اجتماعى فکر کنند، انتخابات ابزار رسيدگى و کار براى مدرم است ولى اگر راه انتخابات را فرا روى احزاب مى بندند راههاى متعددى وجود دارد که ميشود بمردم رسيد و رضايت مردم را حاصل نمود، براى حزب و جمعيت رضايت مردمى بمراتب بهتر و گران  تر از مشاغل دولتى است تنها از راه خدمات عامه، رسيدگى بمردم محروم و برپايى کار هاى داوطلبانه است که حزب را عزيز مردم ميسازد و به اريکه اقتدار شرافتمندانه نزديک ميسازد.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019