تفصیل | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی



تفصیل

انزوا و تنهایى امريکا در قضيه افغانستان

عبیدی

2018-09-23

قرن ١٩ آغاز بدبختى و ناميمونى ها براى کشور هاى فقير و مسلمان قاره هاى آسيا و افريقا بود. استعمارگران اروپائى در رقابت به جهانخوارى و توسعه جوئى از هيچگونه جنايت و قساوت دريغ ننموده و مليون ها انسان مظلوم و بيگناه بکام مرگ و نابودى فرو رفتند. قدرت و قدرتمنديها تغيير قيافه ميداد و گاه گاهى بلوک بندى ايديولوژيکى و منافع اقتصادى و سياسى حتى نيرومندترين کشور هاى استعمارى را بجان هم مى انداخت.

ختم جنگ جهانى دوم، جهان را بدو بلوک متخاصم قوى (سرمايه دارى و کمونيزم) و يک مجتمع کشور هاى فقير و رو به انکشاف تقسيم کرد. رقابتهاى سرد و گرم امريکا و شوروى در نهايت به شکست و محو کامل کمونيزم انجاميد و امريکا و کشور هىا غربى تا امروز بعنوان مالکين کرۀ زمين سر مى جنبانند.

حوادث سياسى و نظامى بيست سال گذشته از خود سرى ها و يکه تازى هاى امريکا و متحدين اروپايى اش حکايت ميکند. بدون ترديد امريکا در نخستين ژست ها و حرکاتش تا حدى موفقيت بدست آورد و بر طبق سنتهاى قبلى تاريخ اکنون پس از گذشت دو دهه به انزوا تهديد و تحريک ميشود. از اسباب و عوامل اين انزوا صرف نظر بايد کرد زيرا ايجاب مقالات مبسوط را مينمايد.

ما عمدتاً پس از حادثه ١١ سپتامبر مؤفقيت هاى سطحى و نسبى بلوک و غرب و انزوا و تنهايى کنونى آنها را از نظر ميگذارنيم.

با فرو ريزى و سقوط امپراطورى سرخ، امريکا و شرکاى اروپائى شان جرئت يافتند تا بدون مزاحمت براى تطبيق پلانهاى سياسى و اقتصادى شان در عرصه جهان اقدامات تند و عجولانه نمايند. تسلط بر کشور هاى جديداً آزاد شده آسياى ميانه و افغانستان در محراق توجه امريکا و ناتو قرار گرفت. ١١ سپتامبر موقع مناسبى را براى عملى ساختن نقشه هاى استعمارى امريکا و متعهدين غربى در آسيا فراهم ساخت. تجاوز نظامى امريکا و ناتو و اشغال ظاهراً فاتحانه افغانستان بدست آنها غرب را در راس قلۀ غرور قرار داد. امريکا و اروپائيان با قواى نظامى مشترک کشور افغانستان باستان را در ميان خود تقسيم نمودند اما جريانات بعدى با تک روى هاى بوش و مخصوصاً ناعاقبت انديشى هاى ترمپ اتحاديۀ اروپا را دلسرد ساخته و آهسته آهسته ازين وادى مملو از خارهاى مغيلان پا بيرون نمودند. امريکا نيز به بيهوده گى ادامۀ جنگ گرم در افغانستان مطمئن گرديده و رويداد هاى سياسى، منطقوى و مقامت هاى کشور هاى رقيب به مايوسى اقاى ترمپ افزوده است اگر به مطبوعات پر طمطراق غرب در آغاز حادثه ١١ سپتامبر نظر بيفگنيم و آنرا با سردى امروزى مقايسه نمائيم بوضاحت پى ميبريم که دوستان گزافه گوى اروپائى آقاى ترمپ امروز دوستان ديروزى نيستند. جنگهاى خونين و بدون هدف اروپائى ها در افغانستان و پا بيرونى آنها از منجلاب افغانستان ما را بياد کشور گشايانى مى اندازد که با ساز و برگ نظامى خاص کشور آزادگان را ظاهراً اشغال ولى با اداى توبه نصوح خاک ما را بوسيده و شرافتمندانه دست خالى به کشور شان بازگشته اند. دورى و بيزارى اروپا از اجراى پلان ها و نقشه هاى امريکا در افغانستان قدمۀ نخستين است که ترمپ به انزوا و تنهائى کشانيده ميشود. با موفقيت ترمپ بر کرسى رياست جمهورى و اتخاذ سياست هاى احساساتى امريکا در عرصه بين المللى متحدين اروپائى ترمپ را آزرده گردانيده و هر يک بعد از ديگر از ناسور افغانستان پا بيرون ميکنند. گذارشات اخير از اروپا حاکى از آنست که دو کشور متحد امريکا يعنى آلمان و فرانسه از خود سرى هاى امريکا و عدم مفاهمه و استمزاج در امور جهانى با آنها به ستوه آمده اند. بتاريخ ١٢ سپتامبر صدراعظمان آلمان و فرانسه بصراحت و با لحن تند گفتند که (( روشهاى سياسى ترمپ و خودسرى هاى او جام صبر ما را لبريز ساخته است.)) البته مواضع اين دو شور در خصوص افغانستان نيز کاملاً مشابه است که انزوا و تنهائى امريکا را در عرصه بين المللى بارز تر ميسازد.

مزيد بر آن موضعيگرى هاى خردمندانه چين، ايران و روسيه هوشدار ديگرى است که ميتواند دردسر براى آقاى ترمپ ايجاد نمايد. سه کشور ياد شده با درايت و سنجش سياسى متحدانه ميخواهند تا از نفوذ سياسى و اعتبار امريکا در منطقه بکاهند و با مطالعه اوضاع، چنين نتيجه بدست مى آيد که اين تلاش ها در انزوا و تنهائى امريکا در قضيه افغانستان خيلى مؤثر واقع خواهد شد. ادامه نگرانى ها براى روسيه، چين و ايران بعد از اين قابل تحمل نيست.

مذاکرات مستقيم فى مابين نمايندگآن تحريک طالبان و زلمى خليلزاد و معاونه وزارت خارجه امريکا ايليس ويلز در دوبى ثابت ميسازد که دولت ترمپ در حاليکه در جنگهاى افغانستان بکلى خسته و درمانده شده در صدد برآمده تا راه حلى را جستجو نمايد که از يکطرف به اعتبار و عزت جهانى امريکا لطمۀ وارد نشود و از جانب ديگر منافع و امتيازات امريکا در منطقه تأمين و تضمين گردد. اکنون نماينده گان حکومت افغانستان حاضر شده اند که به مسکو بروند و با نماينده گان تحريک طالبان مذاکره نمايند. آقاى ضميرکابلوف نمايندۀ ويژه روسيه براى افغانستان معروف روسى اين موضوع را تائيد نموده و به مطبوعات جهانى ارائه داده است. اين معامله نيز برترى روسيه و تنزيل امريکا را بر ملا ميسازد.

قابل تذکر است که طويل ترين جنگ امريکا در افغانستان با هزينه ٥/١ تريليون دالر و آنهم بدون هيچ دست آوردى امروز براى هر فرد امريکا قابل سوال و تأمل است. حکومت امريکا ديگر نميتواند براى سنا و مردم خود جواب مقنع و منطقى ارائه دهد. همچنان موجوديت نيروهاى امريکا و ناتو در افغانستان حساسيت هاى جديدى را بوجود خواهد آورد که عمدتاً بزيان غرب تمام ميشود. افکار عامۀ جهانى نيز در پشتيبانى از امريکا پا ميکشند و ديگر جنگ عليه القاعده و تروريزم جاذبه هجده سال گذشته را از دست داده است.

عوامل فوق ايالات متحدۀ امريکا را در حالت تنهايى و انزوا قرار داده و دولتمردان آن کشور ميخواهند تا راه هاى حل آبرو مندانه براى حل قضيه افغانستان جستجو نمايند. براى نيل به اين هدف امريکا حاضرست همۀ شرايط طالبان را تا حد تغيير در قانون اساسى افغانستان و تهيه جدول زمانى براى خروج قطعات نظامى امريکايى بپذيرد.

انزوا وعدم موفقيت امريکا در افغانستان يک نقطه عظف است که قدرتمندان و رهبران جهان بايد به آن متوجه شوند که ملت ها را نميتوان به زور و جبر تابع ساخت. راه حل براى قضيه افغانستان اينست که قواى خارجى اين کشور را ترک کنند و در راه تحکيم حکومت مردم شمول، اتباع افغانستان را کمک مالى کنند. درينصورت قلب آسيا ميتواند براى همه کشور ها رفاه و آرامى بوجود بياورد.



د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس










اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019