تفصیل | شهادت 

18th April, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

خبرنگار هفته نامۀ شهادت در مصاحبه با سید عمر اعزامی: عمليۀ بايومتريک از تقلبات گسترده در پروسة انتخابات جلوگيرى مى کند

شهادت

2018-10-01

اگر کميسيون انتخابات ارادۀ برگزارى انتخابات شفاف و عارى از تقلب را داشته باشد عملى شدن طرح بايوميتريک ممکن و ميسر است

شرکت پر رنگ مردم در روز راى دهى، به پروسه انتخابات جان مى بخشد

خائنانه بودن و صادقانه بودن هر عملى منوط به نيات و مقاصد عاملين آنست

برخورد پوليس با تظاهر کنندگان مقابل دفاتر انتخاباتى گزينشى وسليقوى بوده است

سوال اول: اهميت بايومتريک در پروسۀ انتخابات ولسى جرگه، بايومتريک شدن رأى دهندگان چه اهميت دارد؟

ج: بايومتريک شدن رأى دهندگان در انتخابات ولسى جرگه در روز رأى دهى، باعث مى شود که از تقلبات گسترده در پروسه انتخابات جلوگيرى شود و بدينوسيله يک فرد در روز انتخابات فقط يک مرتبه رأى بدهد و اگر همان فرد با تذکرۀ جعلى بار ديگر به يک حوزۀ رأى دهى مراجعه کند، بايومتريک نشان مى دهد که او يکمرتبه رأى خود را استعمال کرده و بار دوم با تذکره تقلبى و به قصد تخلف از قانون، به حوزه رأى دهى آمده است. بايومتريک نشان رأى دهندگان و اتنخابات قريب الوقوع ولسى جرگه به اين خاطر خيلى مهم است که به گواهى کميسيون انتخابات به تعداد صد ها هزار تذکرۀ جعلى چاپ شده و يکفرد بدون بايومتريک شدن مى تواند چند مرتبه با تذکره هاى جعلى در حوزه هاى مختلف رأى بدهد و پروسه انتخابات را به چالش بکشد.

سوال دوم: آيا طرح بايومتريک شدن احزاب عملى شده مى تواند؟

جواب: عملى شدن و يا نشدن يک طرح مربوط به قصد و ارادۀ اولياى امور بالاخص کميسيون انتخابات مى باشد. اگر کميسيون قصد برگزارى انتخابات شفاف و عارى از تقلب را داشته باشد، عملى شدن طرح بايومتريک در اين امر کمک مى کند و اگر کميسيون از برگزارى انتخابات شفاف طفره برود، در آنصورت به بهانه هاى گوناگون از تعميل آن شانه خالى مى کند، چنانچه دو ماه قبل زمانيکه احزاب سياسى طرح بايومتريک شدن را مطرح کردند، کميسيون انتخابات با جرئت اعلان کرد که براى اين کار زمان اندک باقيمانده، ناممکن است. مگر تأکید احزاب بر اين خواست و فشار ذهنيت عامه موجب شد که عمل ناممکن سه ماه قبل، امروز ممکن شود!

سوال سوم: اتهامات وارده بر کانديدان انتخابات ولسى جرگه چقدر زدوده شده تا کمپاين انتخاباتى در وقت معين آن انجام شود؟

جواب: مطلب اين سؤال فهميده نشد که منظور شما از اتهامات وارده بر کانديدان از کدام نقطهء نظر است، اگر منظور تان شکايات وارده بر کانديدان باشد، اين مرحله تقريباً دو ماه قبل سپرى شد و يکتعداد کانديدان که اتهامات وارده بر ايشان از طريق ارگان هاى عدلى و قضايى و امنيتى تائيد گرديده بود از پست کانديدان حذف، شدند و اکنون زمان کمپاين فرا رسيده و کدام مانعى در برابر کانديدان بدون اتهام بخاطر پيشبرد کمپاين وجود ندارد.

سوال چهارم: تشويش مردم در جهت شرکت در انتخابات ولسى جرگه، چه نقشى در کاميابى پروسۀ انتخابات خواهد داشت؟

جواب : تحريک و تشويق مردم بخاطر شرکت در پروسۀ انتخابات، مکلفيت قانونى و دينى کميسيون انتخابات، حکومت، رسانه ها، احزاب سياسى، جامعۀ مدنى و کافۀ مردم است. شرکت مردم به پروسه جان مى بخشد، در غير آن اگر مردم درين پروسه سهم نگيرند، و يا خيلى کم سهم بگيرند، در آنصورت انتخابات و دموکراسى مفهوم خود را از دست مى دهد و زمينه براى تخلفات گسترده در انتخابات فراهم مى شود و نظام سياسى بسوى دکتاتورى مى رود؟

سوال پنجم: حمله طرفداران احزاب سياسى بالاى دفاتر کميسيون انتخابات در بعضى ولايات و مسدود کردن آنها خيانت ملى به حساب نمى رود.

جواب: خيانت بودن و صداقت بودن هر عملى مربوط به نيات و مقاصد عاملين آن مى شود. اگر در عملکرد کميسيون يک تصفيۀ عمده و با يک حرکت غير قانونى بملاحظه برسد، احزاب سياسى حق دارند که جلو آنرا از طريق تظاهرات و تحصن هاى قانونى بگيرند. ولى اگر در کار کميسيون کدام نقص و عيبى وجود نداشته باشد و احزاب سياسى قصد ماجرا جويى و اغتشاش اوضاع را داشته باشد، در آنصورت مى شود که حمله به دفاتر کميسيون و مسدود کردن آنها يک و عمل غير قانونى و قابل پيگرد دانست. آنچه که تا اکنون به ملاحظه رسيده در مقاصد و اعمال هر دو طرف مشکلاتى وجود دارد، حکم کردن مطلق در اين مورد مبنى بر خيانت ملى بودن حمله به دفاتر و مسدود کردن آنها، ايجاب تحقيق و تبيين بيشتر را مى کند. شايد همين علت باشد که اخيراً دفاتر مسدود شده همه باز شده اند و تحصن ها هم پايان يافته اند.

سوال ششم: تحرکات نيروهاى پوليس جهت خنثى کردن اعمال متخلفين چقدر مؤثر بوده است؟

جواب: پوليس در برابر تظاهرکنندگان گزينشى و سليقوى برخورد نموده، زيرا در ولاياتى که مسؤولين امنيتى به احزاب سياسى رابطه نداشتند، تظاهرات و تحصن ها زود پايان يافت و دفاتر باز شدند، ولى در ولاياتى که حکام محلى با احزاب سياسى تعلق داشتند، تحصن و انسداد دفاتر طولانى شد. بهر حال از قراين چنان پيداست که در روز هاى اخير ميان حکومت، کميسيون انتخابات و احزاب سياسى تفاهم بميان آمده، يک مقدار کميسيون انتخابات خواسته هاى احزاب را پذيرفته و مقدارى هم احزاب سياسى بنا بر ضيقى وقت از تأکیدروى طرح هاى قبلى خويش عقب نشينى کرده اند. د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th April, 2019