تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

چه کسانی مسؤول کشتار جمعی و تولید سلاح هسته‌یی اند؟؟؟

عبیدی

2018-10-22

 

ختم جنگ جهانی اول در سال 1918 با قتل میلیون ها بیگناه و تخریب تقریباً تمام قارۀ اروپا و هزاران فجایع و بدبختی زمانی بپایان رسید که نیروهای متخاصم با صدها عقدۀ ناشی از پیروزی و ناکامی بدامان تولید سلاح های کشنده و جهان سوز پناه برده و سرمایه های هنگفتی را نه به خاطر درمان و مرهم گذاری بر زخم بیچاره گان و مجروحین جنگ، بلکه برای انتقام و عقده گشایی از حریفان و رقیبان خود کینه توزانه به مصرف رسانیدند.

دهه 1920 تا 1930 شاهد پیشرفت های عظیم و چشمگیر تکنالوژی و تسلیحات در تاریخ اروپاست. سلاح های کشنده و کشتار جمعی در همین دهه مرگبار تولید و به زرادخانه های کشورهای استعماری ذخیره گردید. هرچند کشور های جنگ زدۀ اروپا از بروز جنگ گرم و تشنجات علنی اظهار انزجار و نفرت می نمودند، اما در حفا احتمال جنگ های وحشیانه و انتقامی بصورت حتمی جلوه نمایی می کرد. تقویۀ نیروهای نظامی آلمان، ایتالیا و متحدان شرقی آنان ترکیه و جاپان توازن قوای نظامی را در این دو قاره بر هم زده و امریکا نیز بعنوان یک نیروی بسیار قوی نظامی و اقتصادی نیز سر بالا نموده و انتظار حوادث چند سال بعدی شده بود. خلاصه ذخیره گاه های سلاح های هسته یی و کشتار جمعی در کشورهای اروپایی و امریکا آن چنان مملو گردیده بود که خواه ناخواه باید جنگ عظیم و مهلک تری از جنگ جهانی اول براه می‌افتاد. اختراع بمب های مخرب اتومی، کیمیایی و تخریبی، کشورهای آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی را برای بازیابی شان و شوکت گذشته و خیال پروری تسلط بر جهان هرچه بیشتر تشویق و ترغیب می نمود. یعنی انبار انفجارات آمادۀ اشتعال گردیده و مرگ و نابودی میلیون ها انسان و تخریب کشورهای متعدد و فقر و فلاکت را در کشورهای عقب مانده نوید می داد.

ما در این جا بحثی در بارۀ جنگ ها نداریم اما این نکته را بررسی می نماییم که در تولید و استعمار سلاح های کشتار جمعی که میلیون ها انسان بی گناه و نیازمند را بکام نابودی و مرگ می کشاند چه کسانی و کدام نیروها با کدام ادعای عوام فریبانه مقصر و مسوول اند. ما می خواهیم این حلقات انسان دشمن و مستکبر را به معرفی بگیریم و جنایات نابخشودنی شان را افشا نماییم. زیرا بدبختی و معایب کنونی همه و همه محصول نیات شوم و اعمال شیطانی همین حلقات توسعه طلب می باشد. از آغاز قرن نزده تا امروز که استعمار اروپا سر از خواب غفلت برداشت و در جستجوی استثمار کشورهای فقیر افتاد، تولید سلاح های کشتار فردی و جمعی نیز جز همین برنامه استعماری گردیده است. اروپای به اصطلاح متمدن که داد از هومونیزم و بشر دوستی می زد سلاح تولید می کرد، انسان می کشت و کشورهای کوچک و عقب مانده را می بلعید. مواد خام، فلزات نجیبه و قیمتی از کشورهای افریقایی و آسیایی به یغما برده شد و فابریکات اسلحه سازی اروپایی با شدت لازم سلاح تولید می کند و غرض قتل و نابودی بی نوایان به عساکر اجیر تفویض می شد که غارت کنند و بکشند تا آروزهای آزمندانه سردمداران کاخ نشین اروپایی به کرسی بنشیند. بگواهی تاریخ مسوولیت تولید هر نوع تسلیحات اعم از خفیف و ثقیل، بمب های مخرب هوایی و مرمی ها و راکت های نیروهای بحری و حالا بمب های اتومی، کمیایی و بیولوژیکی به دوش نیروهای توسعه طلب اروپایی و امریکایی است که در شرایط کنونی بشریت را به نابودی تهدید می کند و جلوگیری از آن ناممکن و یا بسیار دشوار است. این غرب است که تکنالوژی و فابریکات عظیم تولید آن فقط اسلحه می سازند و در دسترس حکومت های متجاوز خود قرار می دهند. فروش تسلیحات غربی به کشورهای در حال رشد و غریب سرمایه های بزرگی را به اروپا سرازیر ساخت و این فابریکات تشویق می شوند تا سلاح های کشتار جمعی جدیدی را بسازند و برای خود ذخیره نمایند اسلحه کهنه را به قیمت بسیار گزاف با پول مروجۀ جهانی (دالر) مبادله نمایند.

تولید بمب های اتومی و استعمال آن بر شهرهای هیروشیما و ناگاساکی که به مرگ یک صد و بیست هزار شهروند بی گناه جاپانی و تخریب کامل دو شهر انجامید، در امریکا تولید گردیده بود و ساختمان این بمب تباه کن باعث شد تا کشورهای دیگر نیز با رقابت به امریکا به تولید اتوم و بمب اتومی اقدام نمایند. اکنون هشت مملکت جهان بمب های اتومی برای مقابله با حریفان خود در اختیار دارند و با فشار یک دکمه می تواند نابودی کرۀ زمین را تحقق بخشد. مدعیان کاذب حقوق بشر تعداد زیاد بمب های کیمیایی و بیولوژیکی را نیز در اختیار دارند که ظرف چند ثانیه می تواند همه زنده جان ها را مسموم و به دیار مرگ بفرستد. گذشته از این جنایات سنگین و نابخشودنی، استعمار گران صلیبی با تجهیز و تسلیح گروه های متخاصم و فرقه های مذهبی و لسانی و نژدای در کشورهای آسیایی و افریقایی آتش جنگ را برای همیش مشتعل نگه می دارند تا اهداف استراتژیک سیاسی و اقتصادی شان بدو ن مشکل توسط خود نیروهای درگیر تحقق بیابد.

در خصوص تولید و استعمال سلاح های کشتار جمعی و هسته یی و نتایج رقتبار آن افغانستان بحیث بهترین نمونه قابل تذکر است. افغانستان چه در زمان اشغال شوروی ها و چه در مقطع کنونی تجربه های زیادی از استعمال بمب های ثقیل و نتایج مرگبار و ویرانی های چنگیزمنشانه آن در حافظه دارد. در سال 1364 و 1365 قطعات شوروی بمب های مسموم کنندۀ کیمیایی را در دره های کوه بابا استعمال نمود که بدون صدا و انفجارات مهیب فقط زنده جان ها را به هلاکت می رسانید. همچنان استعمال بمب های یازده هزار کیلویی در ولسوالی شینوار مثال برجسته یی از استعمال بمب های سنگین است که سازمان ملل متحد تولید واستعمال آن را در طی دو کنوانسیون جداگانه قطعاً ممنوع اعلان نموده و با عاملین آن برخورد جهانی باید صورت بگیرد که متأسفانه سازمان ملل متحد نسبت به ضعف وجودی خود قادر نیست تا کشورهای قدرتمند را توبیخ نماید.

 در نتیجه گفته می توانیم کشورهای صنعتی پیشرفته که تکنالوژی پیشرفته هسته یی و تسلیحاتی در اخیتار دارند، مسوولین حقیقی فجایع جنگ و بدبختی در زمین اند. استعمار صلیبی از تولید و فروش سلاح و ادامه جنگ در نقاط عقب مانده قارۀ آسیا و افریقا تغذیه می شود و مصیبت قتل و ویرانی همه بر بیچاره گان تحمیل می گردد.

اگر دقیق متوجه شویم چنان در می یابیم که ممالک رو به انکشاف آسیایی و افریقایی در شرایط کنونی برای لقمه نانی مبارزه می کنند، اما امریکا، روسیه و ممالک صنعتی و متمدن اروپا از تولید سلاح و صدور جنگ افزارها امرار حیات می کردند. جنگ های جهانی اول و دوم و چهل و هفت سال ادامه جنگ سرد محصول فعالیت های انسان دشمن غرب و روسیه است. بدون تردید ادعای غرب برای رفع تشنج جهانی و قطع جنگ، تأمین امنیت در کرۀ زمین فقط یک ادعای کاذب است و مستضعفین و کشورهای عقب مانده باید دشمنان حقیقی خود را بشناسند و برضد آن ها بجنگند.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018