تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

سید عمر اعزامى در گفتگو با رسانه های چاپی

2018-11-05

”وجود يک سرى کاستى ها و تقلبات در جریان انتخابات به حدى آشکار است که هيچ کسى از آنها انکار کرده نمى‌تواند“       

”به صورت کل نيروهاى امنيتى در تأمين نظم و امنيت پروسۀ رأى دهى همکارى کردند“

”شرکت نتوانستن ۶۰ درصد از افراد ثبت نام شده واجد رأى دهى در پروسهء انتخابات، دليل روشنى بر قصور نيروهاى امنيتى است“

”متأسفانه عدم اعتراف به شکست و قبول نکردن نتايج انتخابات در افغانستان، به يک فرهنگ مبدل شده است“

سوال:  مخالفين مسلح در روز هاى برگزارى انتخابات مى خواستند که  نظم پروسة انتخابات را بر هم بزنند، مگر با همکارى نيرو هاى امنيتى اين توطئه خنثى گرديد، نظر شما درين زمينه چيست؟

جواب: بصورت کل اين ادعا درست است که نيروهاى امنيتى براى تأمين نظم و امنيت حوزه هاى رأى گيرى همکارى کرده اند، اگر همکارى نيروهاى امنيتى در روز برگزارى انتخابات نمى بود، انتخابات ناقصى که همه شاهد آن بوديم، هم برگزار نمي شد؛ ولى اين نکته را نيز نبايد از ياد ببريم که تمامى نيروهاى امنيتى افغانستان اعم از افسران و سربازان، يک نيروى کاملاً بيطرف، غير سياسى و بدون گرايش به سياست و سياست مداران نيست و بعضى از منسوبين نيروهاى امنيتى در بعضى سايت ها به سهم خود در روز انتخابات به نفع کانديداى مورد نظر خويش با آنهاى که از راه تقلب به پر کردن صندوق هاى رأی مبادرت ورزيده اند، بى توجهى نموده و  غفلت ورزيده اند. اگر تمامى قطعات و گروپ هاى نيروهاى امنيتى با صداقت و بيطرفى کامل در روز انتخابات عمل مى کردند، بدون شک گراف تقلب و تخلف هاى انتخاباتى به آن حدى که گفته شده نمى بود.

از جانب ديگر اين نکته را نيز در ضعف نيرويهاى امنيتى نبايد از ياد ببريم که بنا به گزارش کميسيون انتخابات از جمله ٩ مليون نفر واجد رأى دهى فقط چهار مليون نفر در انتخابات سهم گرفته که تقريباً رقم ٤٥% را نشان ميدهد. ٥٥% افغان هاى که در انتخابات سهم نگرفته اند، علت آن عدم تأمين امنيت در حوزه هاى انتخاباتى و بند بودن سايت ها  در يک تعداد ازولسوالى ها بوده که قصور آن نيز متوجه نيروهاى امنيتى مى شود.

سوال: به نظر شما نتيجۀ بررسى شکايات گستردۀ انتخاباتى توسط کميسيون سمع شکايت چگونه خواهد شد، آيا استماع شکايات و فيصله هاى کميسيون،  قناعت شاکيان را فراهم خواهد کرد؟

جواب: شکايات انتخاباتى بصورت کل به دو دسته تقسيم مى شود: يکى آن دسته شکاياتى است که کاملاً اظهر من الشمس است و هيچ کسى از آن انکار کرده نمى تواند و ايجاب مى کند که بخاطر عدم ضياع حقوق مستحقين و زير سوال نرفتن انتخابات، کميسيون سمع شکايات به گونۀ درست به آن رسيدگى نموده و علاوه از آنکه متخلفين آن به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى شده و مجازات شوند،  آراى پاک و ناپاک نيز بايد از همديگر تميز گرديده و آراى ناپاک باطل اعلان شوند. ثانياً شکاياتى اند که کانديدان ناکام بخاطر توجيه کمى آراى شان، سرو صدا ها و افواهاتى را راه مى اندازند که گويا بنا بر تخطى ها و تقلبات گسترده، آراى شان دزديده شده، بناءً  ناکام شده اند، در غير آن چانس پيروزى را داشتند. حقيقت امر اينست که اگر انتخابات کاملاً عادلانه، شفاف و بدون غل و غش هم برگزار مى شد، از جمع بيشتر از هشتصد کانديد ولايت کابل، فقط سى نفر به پارلمان راه مى يافت، طبيعى است که هفتصدو هفتاد نفر ديگر از راهيابى به پارلمان محروم مى شدند و آنها هرگز هم حاضر نيستند به سادگى به شکست خويش در انتخابات اعتراف نمايند، متأسفانه اين روحيه در افغانستان به يک فرهنگ مبدل شده است. 

سوال : آيا کانديدان ناکام به نتايج رسمى ايکه از طرف کميسيون انتخابات اعلان مى شود، قناعت خواهند داشت؟ يا اينکه با راه اندازى تظاهرات خشن و داد خواهى هاى زمانگير، نتايج انتخابات را به چالش مى کشند؟

جواب: قبول و يا عدم قبول نتايج انتخابات توسط کانديدان به دو مؤلفه مربوط مى شود: نخست اينکه قاطبهء ملت، احزاب، جريان هاى مدنى، سياسى و کانديدان همه منتظر آن اند که کميسيون انتخابات بنا بر داشتن ضعف ها، کمى ها و کاستى ها و حتى در بعضى موارد دست داشتن کارمندان آن کميسيون در تقلبات را چگونه توجيه مى نمايد؟ و همچنان کميسيون سمع شکايات چگونه به پروندۀ تخلفات آشکار و شکايت هاى شاکيان رسيدگى نموده و به قناعت آنها مى پردازند؟

دو ديگر اينکه قبول نتايج انتخابات در پايان رقابت هاى انتخاباتى به سطح دانش و فرهنگ مردم و کانديدان مربوط مى شود، اگر کميسيون هاى انتخاباتى مسئووليت هاى خويش را به وجه احسن ادا کنند و با ارائه دلايل مقنع به پاسخ شاکيان بپردازند، آنگاه به فرهنگ عالى و دانش و تقواى کانديدان مربوط مى شود که از طفره روى و توجيه کردن ناکامى خود صرف نظر نموده و با کمال ايماندارى و شجاعت بپذيرند که در ميدان رقابت نتوانسته اند با حصول آراى بلند کامياب شوند.

اگر اين دو مؤلفه چنانکه گفته شد، هم در عملکرد کميسيون هاى انتخاباتى و هم در شأن کانديدان وجودداشته باشد، بدون شک کانديدان احزاب سياسى و کانديدان مستقل همه نتايج انتخابات را به آرامى و طيب خاطر مى پذيرند؛ ولى اگر همين دو مؤلفه در هر دو طرف موجود نباشد، احتمال بالا گرفتن نارضايتى و سرو صدا ها مبنى بر عدم پذيرش نتايج انتخابات متصور است.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018