تفصیل | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی



تفصیل

رأى دهى در دو سيستم قبلى و جديد و مقايسه آن

2018-11-12

با توجه به اين كه توأم با انتخابات رياست جمهورى بايد براى شورى هاى ولايتى و شورى ولسوالى ها نيز انتخابات برگزار شود، ما علاوه بر انتخابات رياست جمهورى؛ به انتخابات در اين بخشها نيز ضرورت داريم، همچنان با توجه به اين كه انتخابات ولسى جرگه به گونه اى برگزار شد كه اكثريت بيش از نصف ملت از حق رأى عمداُ و به دلائل سياسى محروم شدند، لازم است انتخابات آينده به گونه اى برگزار شود كه از يك سو اين اجحاف عمدى و معايب انتخابات را جبران نمايد، و از سوى ديگر تمامى بخشهاى ناتمام مذكور را احتوى كند و براى همه انتخابات همزمان برگزار شود.

انتخابات مكرر آن هم در شرائط ناامن كنونى و مصارف هنگفت آن نه درست است و نه سودمند و نه ضرورى، بايد شيوه اى اختيار گردد كه ما در هر دور انتقال قدرت فقط يك انتخابات برگزار كنيم، و رأى دهندگان با يكبار رأى و يك كارت رأى دهى هم رئيس جمهور مورد پسند شان را انتخاب كنند و هم وكلاى معتمد شان را در ولسى جرگه و در شورى هاى ولايات و ولسوالى ها. به نحوى كه احزاب سياسى و ائتلافهاى انتخاباتى كانديدهاى شان را براى رياست جمهورى، ولسى جرگه، شورى هاى ولايتى و ولسوالى ها معرفى مى كنند، مردم به فهرستى رأى مى دهند كه نامزدهاى مورد پسند شان را در آن مى يابند، و از جناحى حمايت مى كنند كه شايستگى اداره كشور را در آن سراغ دارند.

عده اى خواهند پرسيد: سرنوشت انتخابات قبلى و وكلاء پيروز چه خواهد شد؟ بايد گفت: طبيعى است كه در انتخابات آينده؛ تمامى احزاب سياسى نامزدانى را در فهرست خويش درج خواهند كرد كه در انتخابات گذشته با رأى پاك و سفيد پيروز شده اند، از اين رو انتخابات با طرح جديد و همزمان با انتخابات رياست جمهورى؛ نه به نمايندگان پيروز مشكلى ايجاد مى كند و نه مصارف اضافى را باعث مى شود. منفعتش اين كه ما همواره و در هر دوره زمانى تنها يك انتخابات خواهيم داشت؛ مردم وادار نمى شوند تا چندين بار زحمت رفتن به حوزه هاى انتخاباتى را تحمل كنند و رأى بدهند، دولت از مصارف غير ضرورى برگزارى انتخابات مكرر نجات مى يابد و نامزدها از مصارف كمپاينهاى پرمصرف انتخاباتى مى رهند.  در انتخابات رياست جمهورى آينده؛ هر حزب سياسى و ائتلاف انتخاباتى جدا جدا و يا متحدانه نامزدان شان را براى رياست جمهورى، ولسى جرگه، شورى ولايتى و شورى ولسوالى معرفى مى كنند، رأى دهندگان به فهرستى رأى مى دهند كه در آن شخصيتهاى موردپسند شان را مى يابند، به اين ترتيب با يك رأى و يكبار رفتن به محل رأى دهى؛ به تمامى نامزدان مورد پسندشان رأى مى دهند.

اين شيوه سالم و سهل انتخابات ما را كمك مى كند كه چند حزب و ائتلاف نيرومند و ملت شمول داشته باشيم، و از طريق آن وزن و قوت هر حزب و گروه؛ و مستوى حمايت مردمى و مقدار آرائى كه بدست مى آورد؛ نمايان و مشخص مى گردد، از يك سو كمك مى كند كه سهم عادلانه هر حزب در حكومت ائلافى مشخص شود و از سوى ديگر ما را در حل و فصل منازعاتى كمك مى كند كه عاملش عدم قناعت به حق جائز خود، زياده طلبى هاى حزبى و قومى و خود بزرگ بينى هاى اشتباه آميز مى باشد.

از ميان نامزدان رياست جمهورى؛ نامزدى به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهورى تلقى مى گردد كه بيش از نصف آراء (50+1) را كسب كرده است.

براى پيروزى نامزدان ولسى جرگه، شورى هاى ولايات و ولسواليها نصاب واحد و عادلانه وضع مى گردد، نامزدانى پيروز گرفته مى شوند كه تعداد رأى كسب شده شان با نصاب مطابقت دارد، اين نصاب در مورد تمامى نامزدان مرد و زن؛ بدون هيچگونه تبعيض و امتياز مراعات مى گردد، نصاب مذكور برويت تمامى آراء معتبرى كه به صندوقها مى ريزند و تعداد كرسى هاى اين شورى ها مشخص مى گردد، آراء مجموعى هر بخش بر تعداد كرسى هاى آن تقسيم مى گردد و حاصلش نصاب تلقى مى شود و تنها نامزدى پيروز شمرده مى شود كه اين نصاب را تكميل كند؛ نه اين كه عده اى با چند صد رأى به شورى راه يابند و ديگران با كسب هزاران رأى نيز از رفتن به شورى و نمايندگى از موكلين خود محروم شوند. متأسفانه در انتخاباتهاى گذشته وضعيت همين گونه بود. مزيت و اهميت ديگر تعيين نصاب واحد براى پيروزى نامزدان؛ تأمين عدالت و نفى تبعيض جنسيتى است، احزاب غرض كسب رأى زنان ناگزير اند در فهرست نامزدان شان تعداد كافى نامزدانى از ميان آنان داشته باشند، پيروزى نامزدان زن در انتخابات نيز منحصر به تعداد رأى زنان و حاميان شخصى شان نبوده بلكه مربوط به محبوبيت و حمايت مردمى حزب مربوطه شان و تمامى آرائى مى باشد كه به نفع حزب و فهرست نامزدهاى مرد و زن؛ همزمان و بدون تفكيك در صندوقها مى ريزد. يكى از معايب و نواقص سيستم فعلى اين است كه به سبب آن هم تعداد نامزدان زن كم و محدود مى شود و هم آراء كمى كسب مى كنند، براى اين معضل راه حل نامعقول و غيرعادلانه اى پيشبينى شده و سهم مشخصى در شورى ها و براى پيروزى شان در انتخابات معيار و نصاب غير عادلانه و نامعقولى وضع گرديده است؛ كه قابل توجيه و پذيرفتنى نيست. 

با يك مثال

حزب سبز براى رياست جمهورى (احمد) را نامزد ساخته، براى شورى ولايتى سه نامزد به نامهاى سعيد، شفيق و رحيم را و براى هر ولسوالى از ده ولسوالى ولايت سه سه نفر معرفى كرده، جمعاً سى (30) نامزد، و براى ولسى جرگه شش نامزد دارد، مجموع نامزدان حزب سبز در اين ولايت چهل (40) نفر مى شود، فهرست نامزدان اين حزب در تمامى محل هاى رأى دهى قبل از روز انتخابات اعلان و بر ديوارها نصب مى شوند، حزب سبز نيز از طريق خود اهالى منطقه را از اسامى نامزدانش براى هر بخش آگاه مى سازد.

 اگر تعداد احزاب و ائتلافهايى كه در انتخابات شركت مى كنند 20  باشد، نام اين احزاب با نشانهاى شان در كارت رأى دهى درج مى شود و رأى دهندگان به حزب و گروه مورد پسند شان رأى مى دهند؛ نه به فهرست طولانى نامزدان و انتخاب يكى از ميان صدها. هر رأيى كه به يك حزب تعلق مى گيرد، در واقع رأى به تمامى نامزدان اين حزب است؛ كه در مجموع كشور به حساب نامزد رياست جمهورى، در مجموع ولايت به حساب نامزدان شورى ولايتى و ولسى جرگه و در سطح ولسوالى ها به حساب نامزدان شورى ولسوالى گرفته مى شود.

حال اگر حزب سبز در ولايت الف از 20000 رأى 10000 رأى كسب كرده، نصف اعضاء شورى ولايتى و نصف اعضاء ولسى جرگه از فهرست اين حزب پيروز و به شورى ولايتى و ولسى جرگه راه مى يابند.

در رابطه به نامزدان شورى ولسوالى بايد ديده شود كه حزب سبز در هر ولسوالى چند رأى كسب كرده و اين رأى چند در صد مجموع آراء را تشكيل مى دهد و نصاب پيروزى چند رأى است، با توجه به آن تعداد نامزدان پيروز اين حزب در سطح ولسوالى ها تعيين مى گردد.

نصاب پيروزى در سطح ولسوالى برويت تعداد مجموعى آراء معتبرى كه به صندوق ها ريخته شده و تعداد اعضاء شورى ولسوالى تعيين مى گردد، مجموع آراء تقسيم بر تعداد اعضاء و حاصل آن نصاب پيروزى مى باشد. اگر در ولسولى ب 2000  رأى به صندوقها ريخته و تعداد اعضاء شورى ولسوالى ده نفر پذيرفته شده، نصاب پيروزى نامزد 200 رأى مى باشد.

نصاب پيروزى براى اعضاء شورى ولايتى برويت تعداد مجموعى آراء معتبرى كه به صندوق ها در تمامى ولايت ريخته شده و تعداد اعضاء شورى ولايت تعيين مى گردد، مجموع آراء تقسيم بر تعداد اعضاء و حاصل آن نصاب پيروزى مى باشد. اگر در ولايت الف 20000 رأى به صندوقها ريخته شده و تعداد اعضاء شورى ولايت ده نفر پذيرفته شده، نصاب پيروزى نامزد 2000 رأى مى باشد.

نصاب پيروزى نامزدان ولسى جرگه برويت تعداد مجموعى آراء معتبرى كه در تمامى كشور به صندوق ها ريخته شده و تعداد اعضاء ولسى جرگه تعيين مى گردد، مجموع آراء تقسيم بر تعداد اعضاء (249) و حاصل آن نصاب پيروزى مى باشد. اگر در انتخابات آينده پنج مليون رأى دهنده شركت كنند، نصاب پيروزى نامزد ولسى جرگه 20080 رأى مى باشد.

در سيستم قبلى؛ رأى دهنده مجبور مى شود از ميان صدها نام در كارت رأى دهى؛ نامزد مورد پسندش را جستجو و انتخاب نمايد؛ كه بدون شك براى كم سوادها و بى سوادها دشوار است؛ ولى در سيستم جديد با چنين مشكلى مواجه نمى شود و به آسانى مى تواند از ميان چند حزب و ائتلاف؛ كه تعداد شان از بيست تجاوز نخواهد كرد؛ يكى را انتخاب    مى كند و رأى مى دهد.    



د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس










اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019