تفصیل | شهادت 

19th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

*تو قرآن را قرائت ڪن__به درويشی قناعت ڪن:ڪه شیطانی خطر دارد!

2017-07-01


*به درويشی قناعت ڪن*

                     *ڪهشیطانی خطر دارد*

*نمازِ صبح  جماعت ڪن*

                  *ڪه گور هم درد سر دارد*

*تو قرآن را قرائت ڪن*

                 *ڪه از هر چيز خبر دارد*

*زياد يادِ قيامت ڪن*

                  *ڪه در اعمال اثر دارد* 

*زِ بوبڪرها حڪايت ڪن*

                        *ڪَز او اسلام ثمر دارد*

*عمرها را روايت ڪن*

                  *به صد رستم جگر دارد* 

*حيا را زود مهارت ڪن*

                     *ڪه از عثمان خبر دارد*

*علی خيبر قيامت ڪن*

                        *اسد الله نظر دارد*

*تو نفست را ملامت ڪن*

                      *هواى نفس ضرر دارد*

*بهشت را زود بشارت ڪن*

                      *زياد دوزخ بشر دارد*

*اگر خواهی جنايت ڪن*

                        *ولی ربّت خبر دارد*

*بيا يڪبار عبادت ڪن*

                      *خدا بر ما نظر دارد* 

*توانت بی نهايت ڪن*

                    *اَجل عمر مختصر دارد*

*خدا گفته خلافت ڪن*

                      *خليفه ات در نظر دارد*

*تو گر خواهی خيانت ڪن*

                         *ولی دنيا گذر دارد*

*به استغفار تو عادت ڪن*

                   *ڪه هر توبه دری دارد*
 
*بيا از نفس شڪايت ڪن*

              *چه حيله نفس به سر دارد*

*به دنيا خوب زراعت ڪن*

                        *نگو بسيار پدر دارد*

*اگر خواهی ڪفايت ڪن*

                    *ولی يڪ گور پسر دارد*

*به گور خوب استراحت ڪن*

                 *ڪه گور وقتِ گذر دارد*

*قيامت را نظارت ڪن*

                     *نه پشيمانی ثمر دارد*

*تو بشنو وُ اطاعت ڪن*

                    *ولی دل گوشِ ڪَر دارد* 

*نداىِ حق را اجابت ڪن*

                      *ڪه سيد هم سفر دارد*

*سخن را تو نهايت ڪن*

                       *بشر امروز چه شر دارد...واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2018