تفصیل | شهادت 

15th July, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اعتراضات منسوبین اردوى ملى : با سرودن نعره های الله اکبر ومرگ بر مغرضین و دشمنان اسلام .

2017-08-11

ده ها تن از منسوبان مرکز تعلیمی نظامی کابل در اعتراض به حک شدن  کلمات مقدس " الله و محمد" درجراب های شان، دست به اعتراض زده اند.و درحاليکه نعره هاى  الله اکبر را سرداده با گفتن " مرگ به مغرضین" و "مرگ بر دشمنان اسلام" دست به راهپيمايى زده وشاهراه عمومى کابل – جلال آباد را به روى ترافيک بسته اند .

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی با تائید این موضوع   گفت که نزديک به دوصد تن ازسربازان وبريدملان اين مرکز پس ازآن ، دست به راهپيمايى اعتراضى زدند که روى جراب هاى شان که ازسوى يک شرکت قراردادى دراختيارمنسوبان اين مرکزتعليمى قرارداده شده است ، کلمات مقدس الله ومحمد را حک شده يافتند .

وزيرى افزود که معترضين براى حدود سه ساعت شاهراه کابل – جلال آباد را به ترافيک مسدود کرده اند .

سخنگوى وزارت دفاع ملى درادامه ياد آور شده که قوماندان مرکزى تعليمى به محل تجمع بريدملان وسربازان معترض رسيده تا درتفاهم با آنها ازانسداد شاهراه جلوگيرى نمايد .

وى افزود که رهبرى اين وزارت مصمم است تا هرچه زود تردرزمينه ، تحقيقات را آغاز وعامل اين موضوع مشخص ومطابق قانون مجازات گردد .

موصوف همچنان خاطرنشان کرد که صدها عراده واسطه ازهردو مسير دراين شاهراه متوقف بوده ومسافران درهواى گرم با مشکلات مواجه اند .واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

15th July, 2018