تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

يادمان شهداى جوزا و مسير رويداد هاى کنونى

2018-06-11

يادمان شهداى جوزا (٨ و ١٤ جوزا ١٣٥٨) و مسير رويداد هاى کنونى، عنوان محفلى بود که از جانب نهاد فرهنگى رسالت و توسعه، در تالار کنفرانس هاى آن  در شهر کابل  به روز دوشنبه ١٤ جوزاى ١٣٩٧ برگزار گرديد. 
محفل حوالى ساعت ٣٠/٢ بعد از ظهر با تلاوت آياتى از کلام الله مجيد توسط يکتن از برادران آغاز گرديد. بعداً استاد سيد ناصر ((تقدسى)) رئيس مجمع رسالت و توسعه و مؤسس دارالمعلمين اخوت اسلامى ضمن خوش آمديد مهمانان، پيرامون برگزارى محفل صحبت نموده، از ايثار و فداکارى نخبه گان نهضت اسلامى در زندان پلچرخى که در برابر مظالم رژيم کمونيستى حماسه بى بديل آفريدند، تمجيد به عمل آورد. وى از ملت مجاهد ما خواست تا در حراست از ارزش هاى اسلامى از هيچگونه مساعى دريغ نورزند. 
سپس خواجه موسى ((فريور)) استاد دانشگاه کابل در رابطه با تاريخچه نهضت اسلامى کشور سخنان ارزندۀ اى ارايه نموده، تأسيس نهضت اسلامى را يک حرکت عکس العملى در برابر فعاليت سازمان يافته شوروى در افغانستان دانست. 
استاد فريور از رشادت محبوسين نهضت اسلامى در دو قيام ٨ و ١٤ جوزا ١٣٥٨ هـ به نيکى ياد نموده آنرا ناشى از شکنجه و اعدام هاى غير قانونى و مغاير کرامت انسانى اعمال رژيم توصيف کرد. 
هم چنان څارنوال حشمت الله ((عبيدى)) معاون هفته نامه شهادت که خود ساليان درازى را در زندان وحشتناک  پلچرخى سپرى نمود، ضمن مرورى بر تاريخچه نهضت اسلامى آنرا يک حرکت فکرى خوانده، افزود: نهضت اسلامى افغانستان توسط جوانان مسلمان که اکثراً محصل و يا اساتيد دانشگاه ها بودند به اساس انديشه والاى اسلامى بنا بر نياز جامعه در زمان ظاهرشاه تأسيس گرديد و در راه گسترش باور هاى دينى قربانى هاى زيادى در اين مسير تقديم نمود که قابل قدر مى باشد، ايشان اعمال زشت کمونستها را در زندان که خود شاهد آن بود مورد نکوهش قرار دادند. 
سپس برادر سيدعمر ((اعزامى)) عضو اکادمى علوم و رئيس امور فرهنگى حزب اسلامى افغانستان روى فعاليت هاى دستگاه جاسوسى شوروى در زمان حکومت هاى ظاهر و داود تماس گرفته، حضور استخبارات شوروى را در حکومت داود  داراى پيشینه خواند. وى تربيه کادر هاى نظامى افغانستان در کشور اتحاد جماهير شوروى و استخدام آنها را در KGB سبب کودتاى هاى پى هم دانست. 
آقاى اعزامى فعاليت گسترده نهضت را در محيط دانشگاه و معارف کشور زنگ خطر به منافع کشور بزرگ شوروى دانسته که آن کشور جهت جلوگيرى از آن توسط حزب خلق و پرچم هوادارش اقدام به کودتا نمود. موصوف عامل مهاجرت اعضاى نهضت اسلامى را خشونت دستگاه حاکمه که در رأس مقامات بالايى آن اکثراً اعضاى خلق و پرچم بودند، خواند، هم چنان در پايان ايشان روند فعلى را که هر روز کشور ما بطرف بحران ميرود، زاده تلاش هاى کشور هاى آزمند و قدرت هاى بزرگ جهانى دانسته براى رهايى از آن تغيير در نفس هاى ملت مانرا يگانه راه پيروزى در برابر توطئه هاى تحميلى و آتش جنگ دانست. 
بعداً استاد عبدالولى بصيرت عضو اکادمى علوم افغانستان در خصوص مسؤليت ما در برابر شرايط موجود سخنان عالمانۀ ايراد کردند هم چنان دکتورس خواهر (عاطفه) استاد دانشگاه راهکار هاى مؤثر را جهت حل بحران کشور مطرح نمودند بعداً استاد محقق (مصلح ) عضو اکادمى علوم و برادر علميداد عليم هر يک بنوبه خود نيز پيرامون موضوع صحبت ارزندۀ ايراد فرمودند در خلال برنامه ترانۀ زيبايى توسط گروپى از خردسالان به خوانش گرفته شد و هم چنان پارچه شعرى به مناسبت حماسه جوزای 1358 توسط آقاى عرفانى مسؤول کانون فرهنگى نسيم نيز به دکلمه گرفته شد که به محفل هواى تازه بخشيد. محفل با دعائيه استاد بصيرت اختتام يافت.

 واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019