مهمې ليکنې او خبرونه

عجیب قضاوت او فیصله؟

د طالبانو د اسلامي امارت حکومت فیصله:

طلوع تلويزيون  اسلام او د هېواد ملي ارزښتونو ته ژمن تلویزون دی

بریا تلويزيون اسلام او د هېواد ملي ارزښتونو ته ژمن تلویزون نه دی؛ پدې خاطر د بریا تلویزون خپرونې منع دي.

کوثر ..

کوثر ..

کوثر

مستیار   زما یاران زما په څنګ ... نور ولوله

اتل د جهادو ..

اتل د جهادو ..

اتل د جهادو

مزلونه دي طی کړي سنګرونه فتح کړي نوم نښان خوی د زمرو ... نور ولوله

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟