مهمې ليکنې او خبرونه

حکمتيار موږ په تقدیر کلک باور لرو له مرګ نه وېرېږو

د قدرمن حکمتيار صاحب تازه انځور او خبرې موږ په احتیاط او تدبیر مکلف یو، خو په تقدیر کلک باور لرو له مرګ نه وېرېږو، ځکه چي مرګ راته په خپله نېټه راځي یوازې د هغه څه په اندېښنه کي یو چي له مرګ وروسته پېښيږي

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟