د مطيع الله تائب لیکنی

انقلاب داکتر مهدی!

جناب داکتر محی الدین مهدی نام شناخته شده ی است در مبارزات سیاسی و فکری وفرهنگی چهار دهه ی اخیر کشور  ( اقلا برای ما ها  ) .. او که از یک فامیل علم پرور ومتدین می آید، در هر دو مرحله ی " جهاد " و " مقاومت " با آمر صاحب شهید همراهی داشت. بعدا در بیست سال گذشته " سیاست " نمود و به " کتاب " اهتمام نمود و کتابخانه ساخت.. داکتر صاحب دیروز نوشت:  («جبهه‌ی مقاومت ملی» نماینده‌ی تفکر اسلام سیاسی نیست، چون داعیه‌ی دینی در برابر خود ننهاده؛ مبارزه‌ی او برای کسب استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی ر...
نور ولوله

آیا فصل تازه ی رویا رویی طالبان وداعش فرا رسیده؟

هر چند تنظیم " دولت اسلامی - خراسان" با عملیات انتحاری خود در فرودگاه کابل در 26 اگست حضور خود را در مرحله ی نوین حکومت طالبان ثبت نمود، اما انفجارات پیاپی که نیرو های امنیتی طالبان را در ولایت ننگرهار در روزهای جمعه وشنبه گذشته هدف قرار داد، پرسشهای بسیاری را در میدیا برانگیخت که آیا ما شاهد آغاز یک فصل تازه از رویا رویی میان طالبان وداعش خواهیم بود؟ - از همان روز نخست ایجاد شاخه ی خراسان داعش برای فعالیت در افغانستان وکشور های مجاور آن در سال 2015، میانه ی شان با طالبان پر از فتاوی تکفیر وجنگهای خونین بود. داعش در این دو سه سال اخیر نتوانست جای پای مستقری برای خود در شرق افغانستان پیدا کند، فشار حکومت وامریکایی ها ...
نور ولوله

قوی .. مرکزی.. اسلامی

در ادبیات سیاسی طالبان هنگام سخن از شکل وهویت دولت آینده ی کشور این سه واژه ی قوی، مرکزی واسلامی بیشترین کاربرد را دارند. در کانتکست کشوری مانند افغانستان این سه واژه میتواند برداشت ها وپرسشهای گوناگونی را بر انگیزند. دولت قوی میتواند مفاهیم گوناگونی را نمایان سازد. مثلا دولتی با نهاد های قوی امنیتی مانند ارتش وپولیس واستخبارات که بتوانند از کشور پاسداری کنند واراده دولت را اجرا پذیر سازند. در پهلوی اینها دولت قوی شاید بازتاب قوت نهاد های دیگر مانند قضا وقانون اساسی وپارلمان وحکومت و میدیا باشد تا ارزشهای مانند عدالت وشفافیت ومحاسبه را نهادینه سازند. میشود در این لست اقتصاد قوی را هم افزود که مهمترین شاخص یک دولت قوی است. وقب...
نور ولوله

پاچا گردشی..

پاچا گردشی از ظاهر شاه به سردار داوود خو یادم نیست چون کودکی بیش نبودم .. اما چپه شدن جمهوریت داوود و پاچایی کمونستا خوب یادم است .. صنف ۵ بودیم د ابتدایه استقلال و مکتب هم د بیخ گوش ارگ و خانه هم نزدیک وزارت داخله .. خی پاچا گردشی از کمونستا به مجاهدین را با تفصیل از نزدیک دیدیم.. در ۵ ثور ۱۳۷۱ در سقوط جلال آباد حضور داشتم و در ۹ ثور در کابل بودم .. پاچایی اول طالب را از رادیو و آنچه به رسانه های بین المللی می‌رسید تعقیب کردیم.. سقوط طالبان و کنفرانس بن و تسلیم قدرت از استاذ شهید به کرزی را با تقصیلی بیشتری از  رسانه های بین المللی وآنچه در انترنت ن...
نور ولوله

طالبان و پرسش تغییر

هم زمان با پیشرفت قوتهای طالبان وسقوط مراکز ولایت ها یکی پی دیگر .. یکی از پرسش های که بیشتر در تحلیل های روزنامه های غربی و منطقوی به شمول ایرانی مطرح میشود این است که آیا طالبان تغییر کرده اند؟ بیشترین توقعاتی که در لابلای تحلیل های روزنامه های بیرونی به چشم میخورد این است که تغییری بسیاری در طالبان دیده نمیشود، ویا اینکه تغییراتی اگر دیده میشود شاید موقت باشد.. وبیشتر به این نظر اند که تعامل شان با مردم در شهر های بزرگ چون هرات وقندهار فرصت خوبی است که ثابت کنند که آنها دیگر طالبان دهه ی نود نیستند.. برخی از دیدگاه ها بر این اند که طالبان در شرایط فعلی به دو مشروعیت داخلی وبیرونی  نیاز دارند که نمیشود تنها با...
نور ولوله

بخت آزمایی اردوغان در افغانستان

در این ده سال اخیر از سوریه تا لیبیا واز اذربایجان تا سومالی، انقره بخت خود را در مناطق جنگ زده آزموده است واین بار برای آزمودن بختش در افغانستان کمر بسته است. هر چند ترکها در چوکات ناتو در این دو دهه ای اخیر در کشور ما حضور داشتند، اما این حضور طبیعت جنگی نداشت وبیشتر برای عرضه ی خدمات بود. همگام با آغاز روند برون شدن قوای امریکایی وناتو از افغانستان، سخن از واگذاری امنیت فرودگاه کابل به قوتهای نظامی ترکیه مطرح شد. انگیزه های علاقه مندی انقره برای باقی ماندن در افغانستان را میشود در تقویه ی موقف ترکیه در تعامل با اروپا وناتو از یک سو ودر ایجاد زمینه ی مشترک با امریکای جو بایدن که رابطه اش با اردوغان صمیمی نبود ونیست. با برون ...
نور ولوله

جنگ داخلی ..

در این شب وروز شاید پر کاربرد ترین واژه در تحلیل های رسانه های غربی در رابطه با افغانستان همین واژه ی جنگ داخلی باشد CIVIL WAR .   کار برد این واژه در این چند روز بعد از آن بیشتر شد که اسکات میلر فرمانده نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان با اشاره به ناگوار شدن وضع امنیتی کشور از یک جنگ داخلی هشدار داد. برای آنهایکه فعلا در افغانستان میجنگند، واژه ی جنگ داخلی بی معنا و بیجا مینماید.. هر دو طرف جنگ انگیزه های خود را دارند که جنگ روان را تعریف مینماید وتوجیه میکند. تعریف آنها از این جنگ هیچ همخوانی با واژه ی CIVIL WAR  رسانه های غربی ندارد. اینجا یا حکومت ونیرو های ...
نور ولوله

در افغانستان چه خبر است ؟

این پرسش من نیست، بلکه عنوان " یاد داشت روز"  در روزنامه ی ایرانی کیهان است. واین تنها کیهان اصولگرا نیست که در شماره امروز شنبه 5 سرطان خود به اوضاع افغانستان پرداخته است، بلکه روزنامه ی آرمان ملی اصلاح طلب توجه بیشتری به آنچه در کشور ما میگزرد نموده است. چند روزنامه ی ایرانی دیگر از جمله ابتکار وجمهوری اسلامی وخراسان هم در صفحات نخست شان عناوینی از افغانستان دارند. اما در این میان شاید رویکرد تحلیلی بیشتر در آنچه کیهان وارمان ملی وابتکار نوشته اند به چشم میخورد، ووجه مشترک شان تقریبا یک نکته است وآن اینکه: تحولات فعلی افغانستان در روشنی پیشرفت های نظامی طالبان اینرا میرساند که امریکا وغرب میخواهد با ایجاد یک ح...
نور ولوله

گفته ها و نا گفته های گفته ها و نا گفته های " خان صیب "

عمران خان در واشنگتن پوست به امریکایی ها میگوید که پاکستان آماده است شریک صلح در افغانستان باشد اما به ایالات متحده پایگاه نظامی نمیدهد. از آنجایکه مخاطب اصلی گفته های " خان صیب " خواننده ی غربی به ویژه امریکایی است، او خواسته با اندکی اعتراف به کوتاهی ها واشتباهات گذشته در تعامل با قضیه أفغانستان از یکسو، و با برازنده ساختن تصویر پاکستان در جایگاه " قربانی " جنگ أفغانستان از سوی دیگر،  خواننده را به این نکته برساند که باید صفحه ی جدیدی در روابط اسلام آباد واشنگتن باز گردد. در این نوشتار، عمران خان برای برازنده نمودن نقش پاکستان در اینده ی افغانستان روی چهار نکته ی اسا...
نور ولوله

صلح نیابتی

هنگامیکه جنگهای نیابتی به درازا میکشند وفرسایشی میشوند وپر هزینه، سر وکله ی صلح نیابتی نمودار میشود. اما گذار از جنگ به صلح نیاز به زمینه سازی دارد. نخست در بعد داخلی، آنهایکه میجنگند وبه ویژه خود را در یک قدمی پیروزی گمان میکنند، به دلیل موجه وتبریر نیاز دارند تا به صلح تن دهند.. آنها باید به این نتیجه رسانیده شوند که جنگ را به نفع خود پایان داده نمیتوانند وباید دست آورد های جنگی شان را در میز گفتگو به منافع سیاسی دراز مدت تبدیل سازند. آنهای که جنگ را از دور مدیریت میکنند برای جریان های نظامی جنگ خواه این فرصت را میدهند تا " زور آزمایی " نمایند ودر پایان روز به این نتیجه برسند که جنگ را " بردن " آنقدر هم آ...
نور ولوله

اکه ی رحمان .. رو به سوی ایران وپاکستان

رمضان رحیمزاده وزیر داخله ی تاجیکستان هنوز سفر مهم سه روزه ی خود را به ایران به پایان نرسانیده بود که هواپیمای رئیس جمهور امام علی رحمان دیروز چهارشنبه در فرودگاه اسلام آباد نشست. هر دو سفر چه از نگاه زمانبندی وچه از نگاه اهداف وچشم انداز روابط دو جانبه پیام های گفته ونا گفته ی بسیاری دارد که اینجا گذرا به آن میپردازیم. دغدغه های داخلی ومنطقوی دوشنبه آنچه سفر رحیمزاده به تهران و رئیس جمهور رحمان به اسلام آباد را بیشتر معنا میدهد دو نکته ی اساسی است: نخست همانا رویاروی با قرغیزستان، ودوم هم برون رفتن نیرو های امریکایی وناتو از افغانستان وپیامد های سیاسی ونظامی آن. یکی از پیامد های مهم...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟