ابوشبير سعادت

No-IMG

ابوشبير سعادت

محترم ابو شبير سعادت از نويسندگان برجسته نهضت اسلامی است.

د ابوشبير سعادت لیکنی

برای نجات از دردها و مصائب موجود در کشور

برای نجات از دردها و مصائب موجود در کشورقبل ازهمه آسیب شناسی نمائیم وسپس بااولویت بندی جهت درمان آن بکوشیم ! طوریکه مُبرهن است وتحقیقات کارشناسان مُخلص ، ماهِر وموشگاف نشان داده که دُشمن قبل ازآنکه درجامعه اسلامی برای انجام اقدامات خصمانه شان برنامه های مّخرِّبی را رویدست بگیرند ، اول برای چندپارچگی وتضعیف هرچه بیشتر جماعت مُسلمانان میکوشند ، یعنی درقدم نخست زمینه سازی میکنند وسپس درتطبیق اندیشه های باطل شان درمیان مردم گامهای عملی برمیدارند . فلهذا چهره های نامدار ، نخبگان وشخصیت های اثرگذارجامعه اسلامی که باتوانمندی وظرفیت های خُدادادشان اعتماد بخش هایی ازمردم را دراختیاردارند  متوجه این...
نور ولوله

۲۶ دلو سالروز شکست مُفتضحانه وخروج قشون سُرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان !

طوریکه هموطنان ما درجریان قراردارند ونیزتاریخ پُردردوچالش معاصرکشور ما بیانگر آنست که در ۶ جدی سال ۱۳۵۸ ه ش ارتش سرخ تادندان مسلح اتحاد شوروی سابق باکبروغرور بی انتها به دستور لیونید برژنیف رهبر حزب کمونیست آن وقت ، از طریق بندر حیرتان شمال کشور وارد افغانستان شد و امابعد ازده سال تجاوز و جنگ های خانمان سوز به تاریخ ۲۶دلو ۱۳۶۸ بگونه شرم آور وباقبولی شکست دربرابریک ملت مُستضعف اماباافتخار وهمت عالی ازافغانستان اخراج شدند که درنتیجه این تجاوزجنایتکارانه وبمباردمان وحشیانه وتداوم جنگ های تحمیلی میلیون‌ها هموطنان بی دفاع ما شهید و زخمی گردیده و همچنان میلیون ها تن دیگر به کشورهای همسایه وسایرکشورهای دورونزدیک دیگر آواره شدند. ...
نور ولوله

اموال دُنیا برای دُنیاست تا در راه مشروع آن به گونه لازم به مصرف برسد !

 الله متعال زمانیکه انسان را آفرید ودرروی زمین آنرا ماموروخلیفه خود مقرر نمود ودرضمن اختیارات جزئی را به وی محول گشتاند وهمچنان نعمتهای فراوانی را دراختیارش قرارداد تا برای خیر دُنیا وآ خرتش ازآن استفاده مشروع نماید امااینکه انسان درراس ثروت و اموال مادی خاصتاً طلاونقره را به خودوفامیل وخانواده ودرراه خُدابه مصرف نرساند درین مورد وعیدخطرناکی را خاطرنشان ساخت یعنی فرمود که این عمل گُناه بُزرگ وسختی را درپی دارد ودرعین حال ارشادات شرع صراحت دارد که سرمایه مادی ازنگاه اقتصادی باید درمسایل کاروباروتجارت بکارانداخته شودتااینکه درحالت رشدونموقراربگیرد درغیرآن زکات آن را میخورد . یعنی اگرثروت مادی علی الخصوص طلاونقره ذخیره شود و...
نور ولوله

عِلم اولین و آخرین در پنج نکات مُهِم !

شخص دانِشمندی برچوپان گوسفندانی مرورنموده وبرایش گفت : ای چوپان ازعلوم چه چیزی را میدانی ! چوپان درجواب گُفت : من ازعلوم پنج نکته را میدانم واگرپنج نکته دیگر برآن بیافزایی علوم من تکمیل خواهد شد . شخص دانِشمند باتعجب به چوپان گفت : آن پنج کلمات یانکته ها چیست که برآن بیافزایم ؟ چوپان گفت ای آقای من نکاتی نزدم درمورد علوم ازینقراراست : اول : هیچگاهی ازدُروغ استفاده نمیکنم چون راستی نزدم موجود است . دوم : همچنان ازحرام هرگِزاستفاده نمینمایم چون حلال نزدم موجود است...
نور ولوله

شهيد دوکتور محمد عاطف دعوتگر ناجح و بی بديل کشور بود

انالله واناالیه راجعون الله متعال شهادت برادر دانِشمند ، مُجاهد ، مُبارز ودعوتگرفرزانه کشور جناب دوکتور محمد عاطف عزیز را به درگاه خودش قبول ومنظوربفرماید . بدون شک جناب عاطف صاحب بزرگوار یک شخصیت فرهیخته ، ودعوتگرناجح وبی بدیل کشور بود که باتاسف دشمنان سوگندخورده اسلام و این مرزو بوم توان تحمل وموجودیتش را درمیادین دعوت به سوی حق وخدمت صادقانه به ملت مسلمان را نداشتند بناء بایک اقدام شوم و جنایتکارانه وی را ازما گرفت . دُعا مینمائیم که الله متعال ایشانرا درجمع انبیاء وصدیقین وصالحین وشهداء محشور گشتانده ودرجاتش را درجنت الفردوس عالی وبرتربگرداند وعاملین وحمایه گران داخلی وخارجی همچوج...
نور ولوله

اُمیدواری و هُشداریه !!!

اساس زندگی همینست که اِنسان باید درهرحالتی درمیان خوف ورجاء قرارداشته باشد ، یعنی خوف وترس ازعذاب دارین ورجاء وامیدواری ازرحمت بی پایان الهی . البته اُمیدواری وخبرنویدبخش به کسانی هست که : - ازتنهائی - ازمریضی - ازمُشقات ودردها - ازوقوع حوادث ومصائب - ازبی عدالتی های اجتماعی - ازظُلمِ ظالمان - وازسایرناهنجاری های زندگی همواره رنج میبرند ، وبه اینها باید متذکرشد که نگرانیها وپری...
نور ولوله

دروازه های بِهِشت ونامهای آن درروشنی ارشادات شریعت اسلامی

دروازه های بِهِشت ونامهای آن درروشنی ارشادات شریعت اسلامی ونیزتوضیح گروه ها وجماعتهائیکه ازآن طریق داخل بِهِشت ربّ العالمین میگردند ! درمیان اهل تحقیق وپژوهش سوال پیدامیشود بهشتی که ازجانب خداوند رحمان ورحیم درروزرستاخیز برای نیکوکاران وعده شده است چند دروازه دارد ؟ درزمینه باید گُفت طوریکه درپرتونصوص شرعی تحقیق صورت گرفته است دربِهِشت هشت دروازه بنامهای مختلف میباشد که ازآن طریق جنتیان داخل بِهشت میشوند . چنانچه درحدیثی ازپیامبربزرگ اسلام ( صلی الله علیه وسلم ) درین مورد روایت گردیده است . یعنی اِمام بخاری و امام مسلم ( رحمهماالله ) از حضرت عباده ( ر...
نور ولوله

بینائی واقعی بینائی دِل است

بینائی واقعی بینائی دِل است نه فقط بینائی ظاهری چشم، یعنی دِلهاکه کورباشد بینائی ظاهری دردی را درمان نمیکند !! چنانچه رب العالمین درکلام مبارکش میفرماید : (...........فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) سوره حج آیه ۴۶ . پس هرآئینه کوری آنها ( مُشرکین ) کوری چشم ظاهری نیست بلکه کوری دل شان هست که درسینه هاقراردارد وازدرک واقعیتها محروم اند . اگردقت شودظاهراً برخی ها چشم ظاهری دارند اما ازینکه دلهایشان کوراست واقعیت ها را نمیبینند وبرآراء و طرزتفکرباطل خویش پافِشاری مینمایند ، ازهمین سبب بوده که دربرابرحق قرارمیگیرند وبااین مواقف کور...
نور ولوله

تمدن اسلامی و عظمت اخلاق مُسلمانها درتاریخ

ازشِگِفت انگیزترین مثال تمدن اسلامی و عظمت اخلاق مُسلمانها درتاریخ اینست که : صحابی جلیل القدر عدی بن حاتم ( رضی الله عنه ) را ببینید که نان خُشک را ریزه ریزه مینمود وبه خانه مورچه هائیکه درجوارمسکن ایشان نمایان بود میانداخت ومیگفت : ( آنها همسایه های مااند وآنها برما حق دارند ) وهمچنان شِگفت آورترازآن اینست که : صحابی جلیل القدر دیگر ابی درداء ( رضی الله عنه ) را ببینید که وی شُتری داشت وهنگام مرگش به وی میگفت : ای شُترمن زمانیکه باپروردگارم ملاقی شدی ازمن شِکایت مکن چون هرآئینه من مافوق طاقت وت...
نور ولوله

ضبط اموال ۸۹ تن از رهبران اخوان المسلمین در مصر

دادگاه امور اضطراری حکومت کودتاچی عمیل یهود ونصاری' در مصر با دعوی اقامه شده توسط رئیس کمیته مصادره اموال گروه اخوان المسلمین و انتقال دارایی‌های ۸۹ تن از رهبران و نیروهای اخوان به خزانه داری دولت موافقت کرد. کمیته مصادره اموال اخوان المسلمین دعوی را در دادگاه امور اضطراری اقامه کرده بود که در آن از دستگاه قضائی خواسته بود تا این امکان را به این کمیته بدهد در اموال ۸۹ تن از رهبران گروه اخوان المسلمین دخل و تصرف کرده و آن را به خزانه دولت انتقال دهد. این دعوی شامل وراث شهید محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر و محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و خیرت الشاطر، معاون وی و نیز صفوت حجازی، محمد ا...
نور ولوله

خلاصه داستان غم انگیز بیانگری ازتاریخ دریک نگاه

درسال 1938 میلادی جریده جمهوریت نشریه ترکیه یی سیکولراولین مسابقه ملکه زیبایی را درسطح ترکیه اعلام داشت ودرآن مسابقه بانوی جوانی بنام ( کریمان خالص ) برندگی مسابقه حسن را ازآن خود ساخت . در عين سال مسابقه ملکه زیبایی عالمی درشهر spaa سبای بلجیک برگزار شد  ودرآن از 28 کشورجهان کاندیدان اشتراک ورزیده بودند که از ترکیه درآن مسابقه بانو(کریمان خالص ) نیز شرکت داشت . رییس کمیسون برگذاری مسابقه حینیکه مجلس را آغاز مینمود با شماتت ودیده درایی خاصی که از بدبینی هرچی بیشتر آنها نسبت به اسلام و مسلمانها نمایندگی مینماید به شکل تمسخر آمیز اشاره به سوی خلافت عثمانی وقت خطاب به ا...
نور ولوله

طارق سويدان: سلمان عوده اندیشه عالی و حتی مکتب فکری است که هیچگاهی نمی میرد

دوکتور طارق السویدان دعوتگرمعروف کُویتی درمورد دوکتورسلمان عوده (حفظه الله) عالم وداعیه معروف جهان اسلام که الآن درزندانهای کشورعربستان سعودی به جُرم حق گوئی ودفاع ازنوامیس اسلامی شب وروز را سپری مینماید وحتی' حُکم اعدام نیز بروی صادرگردیده است درکتاب خاطرات خویش مینویسد : وقتی قبل اززندانی شدنش به زیارت وی رفتم زمان ملاقات ومصافحه کوشش کردم تا سرآنرا ببوسم اما اوسرمن را بوسید ، درجریان تلاش درین مورد تمامی قوتم را به کارانداختم ولی او برمن غالب گردید . سپس دانستم که ایشان درجسم وروح وعقل وعاطفه نسبت به من به مراتب قوی تراست . واقعاً سلمان عوده صاحب اندیشه عالی وحتی' مکتب فکری...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟