عبد البصير كاكړ

No-IMG

عبد البصير كاكړ

د عبد البصير كاكړ لیکنی

برگه مختصر از تاريخ كشور !

ايكاش كه آقاى دانش در حرف ها و سخنان خويش انتروال و دوره تاريخى كه بالاى قوم شريف هزاره و اينكه از آدرس كدام شاه محمد زايى ظلم صورت گرفته ، ياد آورى ميكرد ؛ نه اينكه همه دوره هاى تاريخى را با دست آورد هاى كه داشتند نقد و شكايت ميكرد و در ضمن از محبت تيمور شاه ، امير حبيب الله خان با مليت شريف هزاره و از مهربانى سرادر محمد داود خان با هزاره ها و بخصوص باميان ياد آورى ميكرد ، در ضمن از خويشاوندى امير حبيب الله با مرحوم علامه كاتب هزاره و نواده بودن محمد داود خان از آدرس مادر كلان به هزاره ها ياد آور ميشد. ديكتاتور ها در هر مقطع از تاريخ حتى با اعضاى خانواده خود و اقوام ديگر نيز ظلم و تجاوز كردند ، اگر هدف از دانش ، مشخص امير عب...
نور ولوله

احزاب و سازمان ها از تلسكوب ديگر !

احزاب ، سازمان ها ، نظام هاى حكومتى ، قوانين اساسى كشور ها ، ساختار اجتماعى و جريان هاى سياسى از اينكه مؤسس و بنيان گذار آنها انسان ها هستند ، مانند پديده هاى ديگرى از اجتماع كه ساخته دست بشريت هستند ، با سير تاريخ و زمانه از بين ميروند و يا با نوعيت و " Brand " متفاوت ديگرى در اجتماع عرض اندام ميكنند ، با انشعاب ها و عدم علاقه و يا سرد گرايى حمايت گران مواجه ميشوند. مثليكه از گذشته ها در نوعيت زندگى مردم و افكار مردم در اجتماع تغيرات فاحش آمده و از همان اشيا و افزار قديم به ايجاد و اختراع طرح جديد از وسائل كهنه و قديمى استفاده صورت نمى گيرد و حتى از افزار و وسائل كه در عبادت صورت ميگرفت ، امر...
نور ولوله

تابو شكنى بخاطر نام مادر !

عده يى از جوانان و مامورين نظام بخاطر درج نام مادر كمپاين و تابو شكنى دارند ، باور كنيد يكى از همين تابو شكن ها كه حال به افتخار با نشر نگاره از مادرش از اسم آن محترمه در فيسبوك ها ياد آور شده است ، تا دو دهه قبل حتى به گرفتن نام پدرش خجالت زده شده و براى بچه هاى هم صنف و هم سال خودش مى گفت از اينكه اهل قريه و قوم ما محروم از سواد بودند، نام مرد را براى مؤنث و نام زن را براى مذكر انتخاب ميكردند ، تا نيم قرن قبل يك نام آدم و انسان به ذره بين و تلسكوب پيدا نمى شد و براى اكثريت از آدم ها و انسان هاى بيچاره نام سنگ ، ميوه ، كوه ، درخت ، گياه و اشياى بى جان و حتى حيوان را انتخاب كرده بودند.  وقتى اهل مكتب ، مدرسه و سواد شدند ...
نور ولوله

حرف چند در پيوند با صلح !

مردم ما در چهار دهه گذشته از آدرس جنگ هاى استخباراتى و نيابتى چنان متاثر ، شكسته و ريخته شده اند كه هشتاد سال ديگرى بكار است كه دو باره در هر بخش با اعمار مجدد نوين مانند هر جغرافياى مترقى و پيشرفته زندگى و جغرافياى بدون خشونت ، آزاد و سر بلند داشته باشيم ، بيائيد گفتگوى مذكرات صلح ميان افغان ها را اگر چه ملاحظات تخنيكى با خود دارد با فال نيك و ادبيات صلح استقبال كنيم. آيا ميدانيد كه در جنگ هاى چهار دهه اخير ، چندين نسل ما از زواياى متعدد منفى متضرر شدند كه جبران و عمران آن كار ساده و بسيط نبوده و اين سه نسل كه نسل اول آن ٢٠ ساله و ٤٠ ساله و نسل دوم آن با آغاز كودتاى هفت ثور كودك يك ساله و نسل سوم با تجاوز قشون ناتو نيز يك سا...
نور ولوله

از سناريوى جنگ تا سناريوى صلح !

در چهار دهه گذشته مجرا ها و آدرس جنگ ها در قسمت هاى مختلف مانند درامه هاى تلويزونى معلوم بوده و سناريوى جنگ ها را نيز با تمويل مالى و تسليحاتى استخبارات بيرون مرزى ، طراحى و حمايت كردند و ما افغان ها در عدم وطن دوستى  ، عدم سواد و عدم تجربه زندگى با صلح فقط ممثل و بازيگران اين جنگ هاى ويرانگر بوديم ، تا اكنون جنگ ها برنده نداشته ، حال همان مجرا ها و آدرس ها به اين نتيجه رسيده كه سناريوى جنگ كارا و مؤثر نبوده ، چون آنها نيز از ناحيه هزينه و مسائل ديگرى متاثر شدند ؛ پس تصميم دارند كه سناريوى صلح را عملى كنند ، حال براى اين سناريوى صلح مانند سناريوى جنگ ها به بازيگران فعال و مجرب ضرورت دارند كه آنرا تمثيل كنند. اكنون چه كسا...
نور ولوله

حرف چند در پيوند به مشعل افغان !

عبدالبصير نام دارد و منسوب به ولسوالى قره باغ ولايت غزنى مى باشد و در صفحات اجتماعى صفحه را بنام " مشعل افغان " مديريت و طبعاً در زير سلطه و حاكميت طالبان با خانواده خويش زندگى دارد.  به ده ها بيسواد و در عدم موجوديت سند تحصيلى در رسانه ها و نظام فعلى مصروفيت دارند كه عملاً در نبشته ها اشتباهات و غلطى املائى و انشائى آنها به نظر ميرسد ، بار ها والى هاى نظام فعلى تا رئيس جمهور و معاون اول اشتباه املائى و انشائى كردند و طرز حرف زدن را بلديت ندارند، به حيث يك ژورناليست و خبرنگار در عدم احترام طورى سوال مطرح ميكنند ، تو گويى كه از آدرس يك څارنوال حرف به گفتن دارند و ده ها مراتبه از آدرس رسانه هاى پر بيننده غلطى ها ...
نور ولوله

فرهنگ و كلتور (؟)

در گذشته ها در يك كليب صوتى كه بيانيه و اظهارات يكى از بزرگان جهاد در مورد تشكيل ساختار نظام اجتماعى ، اقوام افغانستان و اهالى شهر نشين كشور مى باشد از طريق صفحات اجتماعى حرف هاى را شنيده بودم، آن بزرگوار و رحمه الله در عدم سواد تاريخى و آگاهى از ساختار نظام اجتماعى حرف هاى براى گفتن دارند و اهالى شهر نشين كشور را به يك قوم و تبار نسبت داده و از همين بابت اهالى شهر ها را با فرهنگ و با مدنيت مخاطب قرار ميدهد؛ در اين مورد مقاله تحليلى و به روايت از تاريخ ، نظام اجتماعى كشور و بخصوص همان جغرافياى كه آن بزرگوار و روان شاد منسوب به آن بودند ، روايات مستند از تاريخ شفاهى و تحريرى و فرهنگ داشتم ، كه متاسفانه آن مقاله و نگارش ، نگارنده در صفحه قبلى بدون اينكه آنرا در...
نور ولوله

در پيوند به درج وارج از نام مادر، در تذكره هويت!

ما در گذشته ها براى بكار بُرد از اصطلاحات رسمى زبان هاى درى و پشتو در ارگان هاى دولتى درست بلديت و شايد هم سواد كامل اين دو زبان شرين را نداشتيم ، چون براى تذكره هويت ” Identification Card ” به عوض شناسنامه و پيژندپاڼه اصطلاح ” تذكره هويت ” و يا “د هويت تذكره” كه معادل آن در زبان انگليسى ” Identification Card ” مى باشد ، بكار برده ميشد. ياد آورى فوق كاملاً يك بحث جدا است كه به شرح و تفصيل يك مقاله جداگانه نياز دارد و حال در مورد اصل موضوع و بخاطر روشنگرى اذهان عامه ، ميخواهم در اين مقاله بحث داشته باشم كه در گذشته ها از اين آدرس در مو...
نور ولوله

جادو و جادوگر !

عده يى به جادو و سِحر باور ندارند و عده يى هم در مذهب اسلام ، عيسويت و يهوديت و حتى مذاهب غير آسمانى چون هندو و سيك به اساس همان مؤلفه هاى مذهبى آن باور و عقيده دارند. در دين اسلام جادو و سحر روايت شده است و فاعل آنرا كافر و عامل اين عمل به گناه كبيره مرتكب ميشود ، عده يى به اساس روايات اسلامى روايت دارند، كه بر پيامبر گرامى "ص" نيز سحر و جادو صورت گرفته بود، عده يى از فارغين مكاتب عصرى بخصوص دكتوران طب ، سيكولران و حتى مسلمان هاى خوب مكتبى به آن باور ندارند. جادو گران زندگى خانوادگى را خراب و مختل ، عده يى را به اساس دشمنى و عداوت رسوا ، انسان ها را از لحاظ صحى و بدنى متضرر و حتى ب...
نور ولوله

در حاشيه شائعات فيسبوكى !

اگر ما خود خواهر ، دختر ، مادر ، خانم و منسوب به خانواده بوده و از ازدواج والدين متولد و تشكيلات خانواده داشته باشيم ؛ نميدانم چطور وجدان ، ضمير و غيرت ما چنين چيزى را اجازه ميدهد كه تصاوير دختر ، خواهر و اناثيه كسى ديگرى را در صفحات مجازى نشر كنيم ، بخصوص آنهائيكه خود اناثيه و به نام دختر خانم ها در صفحات مجازى فعاليت دارند ، در گذشته ها چيزى بنام غيرت ، حيا ، شرم داشتيم ؛ ولى متاسفانه كه حال عده يى فاقد و عارى از آن هستند.  اين پديده هاى چون غيرت ، وجدان ، ضمير ، شرم و حيا طول ، عرض و ضخامت ندارند ؛ ولى محسوس ميشوند.  كسى جرم زنا ، رشوت و يا هر گناه ديگرى مرتكب و یا به آن متهم ميش...
نور ولوله

مختصراً به بهانه سيلاب ها !

با تلفات جانى و مالى مردم در شهر چاريكار ناشى از سيلاب ها ، حكومت محلى و شاروالى به اين ملامت و مسؤوليت دارند كه در چنين يك اراضى و محل كه خطر سيلاب ها بوده ، نبايد به مالكين زمين و اهالى اجازه داده ميشد كه از لحاظ انجنيرى و ساختمانى منازل رهايشى اعمار ميكردند ، چون اين قاعده و فورمول كلى در همه كشور ها رائج بوده كه در زمين هموار ، دامنه كوه ها ، تپه ها و نزديك به دريا ها و جا هائيكه خطر زلزله بيشتر و مقاومت اراضى كمتر و ديگر آفات طبعى به نظر برسد.  تيم متخصص در امور و انجنيران ساختمانى بعد از سروى محل و اراضى مردم را اجازه اعمار منازل رهايشى و بلند منزل ميدهند ، بعد از تكرار اين فاجعه المناك و تراژيدى بزرگ به حيث يك متع...
نور ولوله

مشورتي لويه جرگه کې د حکمتيار صاحب نه گډون

د اشرف غني او د ارګ پلویانو  نه مې سوال او پوښتنه دا ده چې دا سپک توب او بي عزتي یو هیواد او ملت لپاره ندی چې ۳۵۰۰ کساني په نوم د مشورتي لويې جرګي را ټول کړل ، ۳۳۰ میلیونه افغانۍ مصرف وشو او بیا تاسو ګوري چې څه کوي د ملت او خلکو فیصله همداسي وه؟ ځېني متقاعد او غیر متقاعد حزبي ورونو او د ارګ خیاطانو په حکمتیار او نورو سیاسیون د عدم ګډون او شرکت باندي نقد او نیوکي درلودي چې په ملي مسائلو کې ولي ګدون نکوي. داسي ده چې بي غیرتو لپاره د دې نظام هر تقلب او هر ناروا عمل جايز ښکاري ، یا دا هم دروغ او تبلیغات دي او یا څنګه ؟ شاه شجاع او «رفیق ببرک کارمل » هم ځینې خلکو لپاره اتل او قهرمان دی ، «...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟