No-IMG

راهکارمهم اقتصادی برای کاهش وزدودن فقر !

درین شکی نیست که دربیش ازنیم قرن اخیر افغانستان درجمع سایرکشورهای آسیب پذیردنیا به اثرتجاوزات نظامی قوتهای استعماری وقلدران جهانی وهمچنان هجوم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان ونیزموجودیت نظام های عمیل ودست نشانده ومزدور اجانب که تنهابه منافع شخصی وباداران خارجی شان میاندیشیدند ضربات کوبنده یی را درابعاد مختلف زندگی انسانی متحمل گردیده که هنوزباتاسف تاکنون مردم آن درپی آمدهای منفی و مرداب آنها غرق اند وازاین ناحیه رنج وستم میبینند وخلاصه به سبب همچومصایب وارده درحیات هرشهروند افغان فضای درد ومشکلات وچالشهای مختلف حاکم است وهنوزهم به اثرتداوم هرچه بیشترآن مردم قربانی میدهند وستم ظالمان بیرحم را به دوش میکشند.

بنابرین باتوجه به این حالات ناگوار طاقت فرسا وبرای نجات وخلاصی ازآن برای هرشهروند بااحساس علی الخصوص آنانیکه فهم درست ودرک بالائی ازاوضاع نابسامان جامعه دارند لازم وواجب دانسته میشود که حتی الوسع تلاشهای مسئولانه و پیهم خویش را انجام بدهند یعنی نیازی نیست که نامی ازایشان ببریم هرانسان خییرودارا یانهاد خیریه معتبر ویاهم تنظیم های سیاسی هدفمند و توانمند ونیززعماوحاکمانیکه که درین سرزمین دعوای حاکمیت عادلانه رامیرانند وفرصت خدمت به ملت ستمکشیده افغان برایشان میسرگردیده است درپهلوی اینکه باتطبیق برنامه های اقتصادی ومالی خویش برای زدودن فقروبیچارگی وتنگدستی مستضعفین وسایرمشکلات اقتصادی جامعه کاری راانجام میدهند و میخواهند رسالت شان را درین مورد اداء نمایند هیچگاهی باید این موضوع راهم فراموش نکنند که درعین حال بااقدامات مناسب ایجاد فرصت شغلی واشتغال را درمطابقت باظرفیت وتوانمندی افرادجامعه دراولولیت فعالیتهای اقتصادی خویش قراردهند .

چون تجربه هاثابت نموده که تنها اعطای تبرعات وتوزیع بسته های کمکی اعم ازنقدی وجنسی برای افرادآسیب رسیده درجامعه به صورت مداوم غرور انسانی آنهارا شکسته وبه نگاه به غیرودستبینی به دیگران عادت میدهد ودرآینده مشکلات اجتماعی واقتصادی به مراتب بالارفته وحیثیت مردم باافتخار این خطه را به خاک یکسان مینمایند ودرعین حال اگرتوجه صورت بگیرد ازمنظرشرعی نیز اینطوراعمال به صورت متداوم مذموم قرارداده شده ودرمقابل تشویق وترغیب وتاکید به خودداری ، اقتصاد خودی وایستاد شدن به سرپای خود گردیده است تا آبرو وعزت وحیثیت هرفرددرجامعه اسلامی محفوظ ومصئون بماند ونیزنکته مهم دیگری که هرفرد مردم ما متوجه آن باشند که قوتهای استعماری ومتجاوزین خاصم جزء برنامه های اساسی آنها همینست که تحت نامهای آبادانی واعمارمجدد وهمکاری بشردوستی دربخش های مختلف سیاسی ، اقتصادی واجتماعی وفرهنگی فعالیتهای خویش را درکشورمورد نظر نهادینه کنند وسپس اکثر افرادآسیب پذیرجامعه که با استفاده ازعطایای توزیع شده آنها خووعادت گرفته اند برآنان قیوداتی را وضع کنند تانظام ومردم آنکشور شرایط کمرشکن آنهارا بپذیرند ودرفرجام فرصت تطبیق برنامه های خصمانه دشمن درآنجا فراهم گردد .

فلهذا گفته میتوانیم که اگرهرچه عاجل نخبگان این سرزمین ودست اندرکاران حاکمیت ونظام ، تجاران وسرمایداران وصاحب شرکتها وکمپنیها وهمچنان سایر اهل خرد وعلم درین قسمت توجه لازم خویش را انجام ندهند و جلوهمچوبرنامه های خطیررا باتلاشهای مخلصانه شان درراستای ایجادکارآبرومندانه به بیکاران کشور نگیرند ملت بافاجعه عظیم وخطرناکتری روبروخواهد شد که درآن هنگام نجات وخلاصی ازآن بسیارمشکل وحتی دریک زمان مشخص ومحدود ناممکن خواهد بود .

ومن الله التوفیق

حقیرالی الله

سرطان / ۱۳۹۹ ه ش

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟