No-IMG

دین آزاد ، ملت آزاده می پروراند !

اگر دست وپای این ملت آزاده را هم ببرید فراموش نکنید که درفش سبز آزادی و عدالت خواهی را با شانه های خود حمل میکنند

برای یکعده فقط یک تصویرهست اما برای اسکتبار واستعمار یک درس وعبرت بزرگ ، استعمار واستکبار با جنگ های تحمیلی شان برملت مسلمان در گوشه وکنارجهان وبه تاراج بردن سرمایه های مادی ، ذخایر ، معادن و داشته های معنوی وفرهنگی به این فکر شدند که میتوانند کشورهای اسلامی را از دوربین فقر نشانه زنند وملت مسلمان را در برابرسرمایه های معنوی شان که همانا ارزش های دینی وملی شان است بی احساس وبی مسئولیت بسازنند وبخاطر این هدف شوم وننگین شان از هیچ شقاوت وجنایتی فروگذار نکردنند از خفه ساختن قلع وقمع آزیخواهان تا کشتار بهترین جوانان امت مسلمه ، از شکنجه وتعزیر آزادیخواهان وروشنفکران تا قتل های زنجیره ای نخبه های جوامع اسلامی ، از عدام تا تحقیر وتعزیر علما دینی در ملاء عام تا تحمیل فرهنگ وآئین پوچ و افکار مضحک وانحرافی شان . از حذف وپایمال کردن حقوق اجتماعی تا ترویج خرافات ، ابتذال از طریق رسانه های وابسته شان در کشور های اسلامی اما بی خبر از اینکه دینی آزاده ملت آزاده می پروراند .

اگر دست وپای این ملت آزاده را هم ببرید فراموش نکنید که درفش سبز آزادی و عدالت خواهای را با شانه های خود حمل میکنند

ننگرهار

هرات

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟