No-IMG

صلح نیابتی

هنگامیکه جنگهای نیابتی به درازا میکشند وفرسایشی میشوند وپر هزینه، سر وکله ی صلح نیابتی نمودار میشود. اما گذار از جنگ به صلح نیاز به زمینه سازی دارد.

نخست در بعد داخلی، آنهایکه میجنگند وبه ویژه خود را در یک قدمی پیروزی گمان میکنند، به دلیل موجه وتبریر نیاز دارند تا به صلح تن دهند.. آنها باید به این نتیجه رسانیده شوند که جنگ را به نفع خود پایان داده نمیتوانند وباید دست آورد های جنگی شان را در میز گفتگو به منافع سیاسی دراز مدت تبدیل سازند. آنهای که جنگ را از دور مدیریت میکنند برای جریان های نظامی جنگ خواه این فرصت را میدهند تا " زور آزمایی " نمایند ودر پایان روز به این نتیجه برسند که جنگ را " بردن " آنقدر هم آسان نیست که آنها میپندارند.

این مرحله ی زور آزمایی که در آن جنگ خونین تر وتباه آفرین تر میگردد، در حقیقت زمینه ساز دخالت های عملی بیرونی برای صلح نیابتی میگردد. اینجاست که بهای آرامش نسبی همانا ایجاد مناطق نفوذ سیاسی واقتصادی وفرهنگی برای قدرتهای بیرونی میشود. پایگاه های نظامی همسایه های دور ونزدیک در مناطق مرزی ایجاد میگردد، وبرای خلع سلاح کردن مناطق مرزی زمینه سازی میگردد. کاریکه بسیار دور از میدان جنگ روی میز گفتگو های پیدا وپنهان انجام میگیرد.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟