No-IMG

وضعيت اقتصادي افغانستان و چرا هاي آن

دشواري ها:

فكر مي كنم بهتر است از تعريف اقتصاد آغاز كنم كه برايم جالب آمده است

اقتصاد عبارت  مجموع فعاليت هاي هدفمند بشري به غرض رفع احتياجات لامعدود با استفاده از وسايل معدود با در نظر داشت پرنسيپ هاي اقتصادي در چوكات برنامه است

حالا:

١-در شرايط كنوني كشور:

١- ١رفع احتياجات لامعدود مد نظر نيست بلكه رفع احتياج معدود در نظر است و آن هم رفع احتياج غذايي شهروندان

٢١ امروز يك نزول از پرنسيپ  اعظمي به پرنسيب اصغري صورت گرفته است و اين امر تنها در سال هاي ١٣٧١- ١٣٨٠ تجربه شده است

٣- ١ پرنسيپ اعضمي عبارت از فعاليت بشري براي رفع اعظمي احتياج با استفاده از  وسايل معدود در اختيار أست، اصل  مطلب در اينجا  گسترده گي احتياج و رفع آن   توسط وسايل در دست داشته است

٤ - ١ پرنسيپ اصغري  رفع  احتياج معدود را توسط كمترين وسايل در دست داشته مطرح مي شود، اصل گپ در اينجا  مطرح نبودن گسترده گي احتياج بل رفع يك احتياج معين و  كمترين وسايل كه در اختيار است

در افغانستان حالا پرنسيپ اصغري مطرح است و آنهم زدودن فقر

٥-١ در اين مورد برنامه و مديريت مي لنگد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢ بي نظامي:

١-٢ عمده ترين حرف همان  بي نظامي اقتصادي است كه دشواري هاي ساختار را ايجاد كرده أست

تا هنوز بدرستي نمي دانيم كه با كدام نظام بايد  فعاليت كرد ، براي اينكه هر نظام داراي قاعده هاي است و اين قاعده هاي روابط پديده هاي اقتصادي اجتماعي و سياسي را شكل مي دهد كه از درون اين روابط قوانين استخراج مي شود

بي نظام بودن يعني بي قانون بودن و بي قانون بودن يعني انرشيزم اقتصادي اجتماعي و سياسي

٢-٢ پيشنهاد:

نظام را تشخيص كنيد تا سيستم هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي شكل گيرند و متناسب با هم نظم جامعه را بسازند

متوجه باشيد هر نظام بر اساس تفكر و انديشه خودش استوار مي شود و سيستم سازي مي كند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- تجارت منفي فريبنده:

١-٣  امروز ما در گير يك تجارت منفي فريبنده  دست به گريبانيم

رشد صادرات بصورت ظاهري فريبنده است ، افغانستان به صادرات دست مي زند كه مي تواند در داخل كشور استفاده شود

٢-٣ - صادرات و افزايش صادرات سيخ گول و آهن باب معني توقف سكتور ساختمان را مي دهد ، چشم همسايه به ٣٥٠٠٠ تن آهن داغمه است كه در اوايل تحول فشار وارد ميكرد تا صادرش كند و حالا محصولش را بصورت پخته بدست مي آورد

٣-٣ - صادرات كاغذ نيز چنين است

٤-٣ - كاهش از  ٥٠ تا ٧٥فيصد  واردات كشور كه نه بر اساس  سياست تعويض واردات بل بر اساس كاهش سطح مصرف است،  خلاي  عرضه و افزايش  قيمت ها را نتيجه مي دهد.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- فروافتاده گي توليد:

١-٤ فروافتاده گي اقتصاد بر اساس فروافتاده گي   توليد است ، اين فرو افتاده گي توليد خانه برانداز است

٢-٤ - فرو افتاده گي توليد كالا

٣-٤فرو افتاده گي توليد خدمات

٤-٤فروافتاده گي توليد انديشه و فكر

در هرسه بخش اقتصاد ما دچار كاستي هاي بزرگ شده است ، توليد فكر ميرود فاجعه را تجربه كند، توليد فكر كه با هزار زحمت ايجاد شده است مي رود تا  بيهوده بودنش را در جامعه ما تجربه كند ، فكر ها در خانه ها زنداني اند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- قهر طبيعت:

خشكسالي  اقتصاد كشور را فشار داد و ١٣ فيصد از عاملين جي دي پي اين بخش را از روستا ها كوچ داد و عامل تغذيه شهر ها خود دچار  دست نا مهرباني شد

زمين با دهقان قهر است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- فرار سرمايه :

١-٦ فرار سرمايه بسرعت بزرگ اتفاق افتيد، ترس و دلهره و تشويق بازار هاي همسايه سرمايه نقدي را بيرون كشيد و  آسيب پذيري بيشتر كه از  كمبود سرمايه داشتيم به نبود سرمايه  رسانيد و جيب هاي اقتصاد خالي شد ، با نبود سرمايه انگيزه سرمايه گزاري  صفر مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٦ - ورود سرمايه نيز نسبت عدم تعاملات سياسي صفر شد و تنها وعده ها جاي سرمايه گراري عملي خارجي را گرفت و تنها توانست وسيله خوب تبليغات شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-٦ - بانك ها وضع دشوار و حتا غير قابل قبول را تجربه مي كنند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤-٦ اوليگارشي مالي ديگر موجود نيست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-٦ - بازار پولي تصنعي تر شده است و قيمت ها نه بر اساس ارزش پول افغاني بل بر اساس ارز هاي ديگر تعين مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦-٦ - قيمت هاي بازار هاي داخلي بر اساس ماركيت هاي خارجي است نه بر اساس مكانيزم بازار

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧اصل گپ:

١- ٧ ما در مديريت بحران ناكام آمده ايم ،  اين مديريت كهنه و نا كاره است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

راه حل:

٢-٧ شيوه مديريت را تغير داد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- سر نخ:

١- ٨ تعامل سياسي جديد بايد بكار برد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٨ نظام را روشن سازيد

٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٨ حلقه هاي سرخ، سبز و زرد بايد تشخيص كنيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- اين امر سياست جديد را بكار دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩- نتيجه سياست نو:

١-٩ مديريت جديد به ميدان مي آيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٩وعده هاي ٣٤ ملياردي وارد كشور مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٩برگشت مليوني  دوباره مساعد مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٩ نفس آرام كشيدن براي تمامي ما آسان مي شود

٠٠٠٠٠٠٠

حرف آخر:

بدون ترك جدي لجبازي سياسي از جانب افغانستان و جهان نمي توان ٣٤ مليون انسان در آتش را نجات داد مگر آنكه خداي بزرگ راهكار ديگري  سازد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

واشنگتن دي سي

شنبه

پنجم ثور

ساعت ١٠:٤٩

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟