No-IMG

پاكستان و بحران اقتصادي سياسي اجتماعي در راه

١- پاكستان  از همان روز هاي پيدايش تا امروز بحران زا بوده است ، يا برايش بحران ايجاد شده و يا خودش بحران را ايجاد نموده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- خصوصيات كلي بحران در اينكشور:

١- ٢بحران در اينكشور   در اصل داخلي است ولي براي بيرون رفت از آن خود به بحران سازي خارجي دست مي زند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٢بحران در اين كشور بسيار پوشيده است و دستگاه استخباراتي پاكستان كه در منطقه براي حرف زدن بسيار امكانات دارد  ، آنرا پوشش مي دهد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٢بحران موقع مي تواند در درون پاكستان نمايان شود كه عامل خارجي حمايه كننده اين كشور خود داخل بحران شده و دست از حمايه بردارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٢بحران اقتصادي و اجتماعي و سياسي اين كشور توسط رهبري مستقيم آي اس آي  بصورت قوي رفع شده و در نطفه خنثي مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-بحران هاي بزرگ در اين كشور:

١- ٣بحران زاده  سه جنگ  با هندوستان كه نتيجه آن جدا شدن پاكستان شرقي مانند يك كشور مستقل بنام بنگله ديش

اين بحران با پوش ناسيوناليزم از پارچه شدن بيشتر پاكستان جلوگيري به عمل آمد،

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٣ عامل خارجي پاكستان را تجزيه كرد و عاملين خارجي ديگر  جمهوري مردم چين و انگلستان از فروپاشي  بيشتر چون پشتونستان و بلوچستان جلوگيري كردند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-٣ خواب بودن دولت افغانستان نيز يكي از  سبب هاي دوام  و حتا سبب رفع بحران در پاكستان بوده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٣ بحران هاي سياسي  ، اعدام ذولفقار علي بوتو، به زندان كشيدن نواز شريف، ترور بي نظير بوتو،  گوشه كردن عمران خان از صدارت

در تمامي حركت هاي سياسي جنرالان اينكشور با حمايه آي اي إي حركت مي نمايند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-٣ اين بحران هاي سياسي تا هنوز هم  به سبب موقف ها و  سياست هاي در تعداد موارد كاملا ضد احزاب سياسي كه موقف هاي آشتي ناپذير را در مسايل  داخلي پاكستان و مسايل سياست خارجي پاكستان  اختيار مي نمايند تبارز مي يابد

ولي آي اس آي  مانند آب بر آتش در اين مورد عمل مي كند

سياست در دست پرتوان آي اس آي قرار دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤ - بحران اقتصادي:

١- ٤ موقعيت پاكستان خود بحران  زاست. اين كشور در ميان افغانستان كه ديوار ورودي كالا هاي پاكستان به آسياي  است

، چين كه بزرگترين توليد كننده كالا ها متوسط و كوچك  و مواد غذايي أست ، هند كه ورود كالا هاي پاكستان را هميشه ممانعت مي كند و بازار هاي خليج كه رقابت به درجه ي است كه اين كالا ها به مشكل و دشواري هاي زيادي راه خود را   به اين  بازار ها باز مي تواند

ايران خود اژدهاي بازار منطقه است كه از ورود كالا هاي پاكستاني جلوگيري و آنرا به حد اقل مي رساند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٤ گريز از اين بحران  در سال هاي قبل از ١٩٧٨ ميلادي دشوار تر بود و رشد اقتصادي پاكستان آهسته تر.   زيرا در افغانستان ثبات سياسي  در سال هاي ( جمهوريت اول و سلطنت  محمد ظاهر شاه ) و موجوديت اتحاد شوروي هدف اين كشور را در غرب پاكستان خنثا مي كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٤ بعد از سال -١٩٧٨ ميلادي  يعني آغاز بحران افغانستان ( آغاز جنگ و جهاد) ، نه تنها گريز از بحران اقتصادي  براي پاكستان ميسر شد بل زمينه هاي رشد اقتصادي سريع را براي اينكشور مهيا كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٤ كمك ها به مجاهدين و بدست گرفتن مديريت بحران افغانستان توسط آي اس آي توانست اينكشور را به اقتصاد خود كفا و دارنده اسلحه اتومي تبديل كند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٤ اين موقف ادامه دارد و بعد از فروپاشي شوروي مسله كنفدريشن شدن افغانستان و رسيدن به آسياي ميانه هدف استراتيژيك اقتصادي اين كشور تبديل شده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- موقف فعلي پاكستان و بحران  در راه:

١- ٥ پاكستان در مديريت و بحراني سازي افغانستان ادامه مي دهد و رشد اقتصادي را از غارت دارايي افغانستان صيقل مي زند

بازار ٣٤ مليوني بدون توليد ( افغانستان) در اختيار پاكستان قرار دارد، از توليد ، حركت هاي بانكي، حركت هاي پولي از طريق پاكستان ، مديريت  تجارت خارجي و بارتري ساختن تجارت با پاكستان ( مانع شدن خروج ارز و فروش كالا ها بصورت حبر تجارت بارتري)  بهره مي برد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٥ براي اولين بار راه كالا هاي پاكستان به آسياي ميانه باز مي شود و ورود انرژي به پاكستان از آسياي ميانه سازمان داده مي شود( گاز تركمنستان، برق ازبيكستان) كاسا ١٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٥ بحران افغانستان مي رود دامن پاكستان را بگيرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦ - نشانه هاي آغاز بحران در پاكستان:

١- ٦ بحران پاكستان نمي تواند بصورت ساده و سهل از درون پاكستان آغاز شود ، اينگونه بحران ها بيش از ده بار توسط آي اس آي خنثي شده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٦اينبار بحران از خانه حمايه كننده پاكستان مي تواند آغاز شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٦چين بزرگترين حمايه كننده اينكشور برق را بروي پاكستان بست ، اين بيسابقه ترين حركت چين است كه مطابق حالات و شرايط منطقه و جهان اتخاذ مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٦روسيه وعده برسميت شناسي افغانستان را پس گرفت  و عبور گاز روسي به پاكستان خنثا شد

اين عمل بعد از بركناري عمران خان كه عدم پشتيباني خود را از اوكرايين اعلام كرد، صورت مي گيرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٦قطر مطمن ترين منبع صادر كننده گاز به پاكستان ، صدور گاز را به پاكستان به تعليق در مي آورد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٦ پاكستان حالا پشيمان از كرده هايش در مورد انتقال گاز تاپي است كه در برابر هند و افغانستان و تركمنستان انجام داد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧ - بحران دندان نشان مي دهد:

١-٧بحران دروازه هاي  سياسي  اجتماعي ( جنبش پشتون ها، طالبان پاكستان ، جنبش طرفداران عمران خان) اقتصادي  ( گاز ، نفت، برق و ارز و اسعار)  مي كوبد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٧ اين آغاز زمزمه هاي يك بحران خواهد بود نه بحران ولي بسيار هوشدار دهنده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٧ اينبار سياست خارجي اينكشور درز برداشته است دو حمايه كننده پاكستان  جمهوري چين و انگليس در قطب مخالف شمشير مي زنند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- رشد اقتصادي و آرامش تصنعي پاكستان محصول:

١- ٨بحراني سازي افغانستان و جذب كمك هاي صد ها مليارد دالري غرب و در آنزمان  حمايه پاكستان  از جانب جمهوري مردم چين است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٨ حركت شتابان سريع و معقول آي اس آي مطابق منافع ملي پاكستان ( از ديد سياست پاكستان) توانسته زمينه خنثا سازي همه بحران ها را از طريق انتقال بحران به افغانستان بگيرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩ - اصل گپ:

١- ٩بحران در افغانستان  پيامد رشد اقتصادي در پاكستان  را دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٩ آرامش در افغانستان پيامد يك بحران خانه برانداز را براي اينكشور دارد

٣- پاكستان براي جلوگيري از بحران كشورش افغانستان را سپر سازي مي كند و بحران را در افغانستان مديريت مي كند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠- هوشيار ! خبردار  !

رنجيت سنگهه  كا قصد. هماري وطن هي

  دولت ! يا هر حاكميت در افغانستان كه هستيد،  ! يا خواهيد بود !

مردم !

هوشيار شويد، آتش در بيرون  دروازه خانه  ما در  حال شعله ور شدن است

نگذاريد خانه مان  را بار ديگر بسوزاند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

آبورن - واشنگتن ستيت

شنبه

٢٨ جوزا

ساعت ٢:٠٨ چاشت

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک