No-IMG

روس ها بر ميگردند آيا خواهند توانست

بيست و پنجمين نشست مجمع اقتصادي سن پيترز بورگ همان لنين گراد زمان شوروي روز گذشته داير گرديد، حرف هاي زيادي از اقتصاد زده شد و روزانه هاي  تازه براي سكتور خصوصي افغانستان  مبني بر باز شدن  بازار بزرگ روسيه   نويد داده شد

مي خواهم با گذشت شتابان روي  روابط  تجاري آن انگشت گذارم

٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- پيشينه روابط تجاري :

اين پيشينه مي توان  به چهار مرحله تقسيم بندي  زماني كرد

١- ١. قيل از انقلاب كبير اكتبر  زمان قبل از ١٩١٧  حاكميت تزار هاي روس و امپراطوري  تزار ها بخصوص پيتر كبير

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- زمان بعد از انقلاب كنبر (  ١٩١٧ ميلادي - -١٩٧٨ ميلادي)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- زمان  اپريل  ١٩٧٨ ميلادي - -٩٩٢ ميلادي انقلاب يا حادثه ثور

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- بعد از -٩٩٢ ميلادي تا امروز

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- كليات:

( حاكميت امير شيرعلي خان- امير  دوست محمد خان- امير عبدالرحمن خان)

١- ٢ روابط تجاري  كشور  با روس از طريق تركستان روسي كه امروز اكثريت آسياي ميانه را در بر ميگيرد از طريق راه لاجورد وصل مي شد و از آنجا را ه را در كشور هاي ديگر اروپايي مي گشود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٢مركز اين تجارت را سنگ هاي قيمتي افغانستان مي ساخت  لاجور. مهمترين اين سنگ ها بشمار ميرفت ، در موزيم سنپيترزبورگ بزرگترين سنگ لاجور. جهان قرار دارد كه از كشور ما به آنجا رسيده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""٠٠٠

٣-٢ ظروف شيشه ي ( كاسه ، غوري ، چاينك هاي گوردنر) و تكه باب و پاپوش هاي روسي و اسلحه روسي از وسايل بود كه تجار در آن زمان وارد كشور مي كردند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤-٢ اين روابط بر اساس معاهده ١٨٩٤ ميلادي با دولت انگليس كه افغانستان يك منطقه حايل بين دو امپراطوي شناخته مي  شد  با احتياط تمام تعقيب مي  گرديد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-٢ اين روابط در زمان امير شير علي خان   اوج خود را مي پيمود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- روابط تجاري كشور بعد از  آزادي افغانستان شكل بسيار تنگاتنگ  را بخود گرفت. از ١٩١٩- ١٩٧٨ ميلادي

( شاه امان الله ، محمد نادرشاه ، محمد طاهرشاه. محمد داود خان، )

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١-٢  روابط تجاري روسيه شوروي و افغانستان آزاد و روابط دولتين به رهبري ولادمير ايليچ لنين و شاه امان الله پادشاه افغانستان  با هم بسيار نزديك شد و دولت افغانستان در همين كمك هاي غذايي خود را به شوروي ارسال كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٢  شوروي ها با  بريدن امان الله خان از خط مدرنيزه اتاترك رهبر تركيه، رضاشاه پهلوي رهبر ايران عملا در حمايه شوروي سياست كرد و مركز جنبش آزاديخواهان هندي را در كابل اقامت داد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-٢ روس ها در ساخت اكثريت از زير بناهاي افغانستان در اين مدت نقش بازي كرد و در پهلوي هزاران موسسات زيربنايي تثبيت ١٤٠٠ معدن در كشور نيز از كار هاي روس هاست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٤-٢. روس ها اردوي افغانستان را تجهيز كرد كه  مي توان  آنرا در چوكات  تجارت نظامي روس ها بحث نمود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-٢ نقش بزرگ روس ها در برنامه هاي پنج ساله اول و دوم و سوم بسيار برازنده بود و اساس و قاعده رشد اقتصادي را بنيان گذاشت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠

٦-٢ تجارت بارتري در همين زمان با افغانستان شكل داده شد و براي تسهيلات تجاري با كشور هاي ديگر تجارت بارتري مثلثي را رويدست گرفت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- روابط تجاري افغانستان  در زمان حاكميت حزب دموكراتيك خلق( اپريل ١٩٧٨- ١٩٩٢ ميلادي):

( نورمحمد تره كي، حفيظ الله امين، ببرك كارمل، داكتر نجيب الله)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١-٣ اين روابط از نزديك روابط تجاري كشور با روسيه كه  در درون اتحاد شوروي قرار داشت به حساب مي آيد

٢-٣ اين نزديكي آنقدر پيشرفته بود كه از همبستگي اقتصادي تجاري به وابستگي مبدل شد و در بسياري موارد رايگان دادن كالا ها مطرح شد

ولي گاز افغانستان نيز از اينسو تقريبا رايگان  آنسو مي رفت

بازار برژنف كابل مملؤ از كالا هاي روسي و ماشين حالات بخصوص موتر روسي بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤ - روابط تجاري بعد از انقلاب اسلامي:

( ، حضرت صبغت الله مجددي ، استاد برهان الدين رباني، حاكميت اول طالبان، حامد كرزي، داكتر اشرف غني)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١-٤-در اين دوره روابط تجاري نظر به دوره هاي ديگر كاهش فاحش يافت و كالا هاي روسي به كالا هاي كشور هاي ديگر جا خالي كرد و حتا در بسيار موارد اجازه ورود كالا هاي روسي مطابق قرار داد هاي تجاري داده نشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٤-دوره جمهوريت را مي توان يك پروسه روسي زدايي توصيف كرد بر علاوه تجارت  تمامي موسسات كه بر اساس كار روس ها بنا يافته بود يا متوقف شد و يا در ترميم و باز سازي آن كاري  آنچنان بايد و شايدبه پيش برده نشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-بيست و پنجمين نشست اقتصادي پيترز بورگ ، روزنه تجارتي روس ها به افغانستان:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- ٥ اين نشست در شرايط دشوار افغانستان يك گام بشمار مي رود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٥براي روس ها زمينه خوب  برگشت را ساخته است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-٥ روس ها با علاقمندي تجار كشور ما را مبني بر تجارت بر گاز ونفت  و مواد  غذايي به خوشي استقبال نمود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٥ راه رسيدن به بازار هاي روسيه يكي از آسان و مصون ترين ها بشمار مي رود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٥ راه لاجورد از طريق تركمنستان و بحيره كسپين به روسيه وصل مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٥ براي اولين بار بعد از سالها روسيه با افغانستان از طريق راه تاريخي لاجورد وصل مي گردد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- روسيه الترناتيف خوب تجاري بشمار مي رود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦-اصل گپ:

١- بازار هاي روسيه چه از ديد تهيه مواد و چه از ديد بازار براي كالا هاي ما بسيار مهم است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ولي؛

٢-بدون مديريت اين فرصت نمي توان به مقصد رسيد و تجارت را ميان دو كشور به نفع كشور چرخاند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- روسيه با چين ، قاعده سازمان بريكس و شانگهاي است در صورت مديريت معقول بر اساس منافع ملي مي توان حتا در منطقه بازي كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧-هشدار:

١-٧ اوضاع جهاني و تقابل بي پرده آمريكا و روسيه ما را هشدار مي دهد كه نبايد از چنگ يك قدرت گريخت و به دامن ديگرش خوابيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٧. منافع ملي و عدم وابستگي  و مديريت رقابت ايندو قدرت بر اساس منافع ملي ما مي تواند توانايي ما را دوچندان افزايش دهد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-٧  در غير آن آنچه را كه چهل سال تجربه كرديم بازهم به سراغ ما مي آيد

نگذاريد اقتصاد ما مانند سياست ما خونين شود

٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

استاد مسعود

كنت- واشنكتن ستيت

چهارشنبه

٢٧ جوزا

ساعت ٩:٣٣

راه  لاجورد بحيره كسپين

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک