No-IMG

منشي ناتو و حرف هاي از آماده گي هاي جنگ

١- مستقر شدن بيش از صد هزار سرباز ناتو در كشور هاي شرقي اين سازمان در شرق نزديك به سرحدات غربي روسيه

٢- خطر جدي امنيتي براي روسيه

٣- خاموشي روسيه براي سازمان ناتو آزار دهنده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- جهان از خط سبز( زنده گي مسالمت آميز ) به خط خاكستري ( خط ميان سبز و سرخ ) وارد شده است، خطر داخل شدن به خط سرخ ( جنگ ) روز تا روز نزديك تر مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- روسيه و آسيا:

٢ - ١ پوتين رييس جمهور روسيه به شرق روسيه آمد و ديواربندي هاي امنيتي را به بهانه اجلاس ها از ديد استخباراتي سنجش كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- او اولين سياستمدار است كه نه تنها تصاميم خود را بر اساس داده هاي استخبارات استوار مي كند بل تاكتيك هاي استخباراتي را در سياست بكار مي گيرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ١ سياست هاي روسيه بخصوص سياست خارجي روسيه ، روي قاعده ها و تاكتيك هاي استخبارات استوار است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- امريكا و آسيا:

١- ٢ بايدن رييس جمهور آمريكا به آسيا سفر كرد

٠٠٠٠٠٠

٢- ٢ از كورياي جنوبي، جاپان، ديدن كرد

٠٠٠٠٠٠""

٣-٢ در جاپان با يران كشور هاي هند و جاپان و كورياي جنوبي اجلاس داشت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٢ تاكيد به حفظ و انكشاف روابط اقتصادي و نظامي با اين كشور ها را يكبار ديگر به تكرار گفت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٢ از حمايه امريكا از تايوان در صورت حمله جمهوري مردم چين سخن گفت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٢ چين را بايدن رييس جمهور آمريكا و وزير خارجه اين كشور عامل بي ثباتي خواند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-انگلستان و آسيا:

١-٣ صدراعظم انگلستان به هندوستان سفر كودو از روابط دوستانه ( ؟) ديرينه سخن گفت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٣ تاكيد به كمك هاي انگلستان به اوكرايين كرد و روسيه را متجاوز خواند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٣ تلاش كرد موقف فعلي هند را ستايش كند و هند را در مسله اوكرايين فعال سازد تا اگر با ناتو نمي آيد با روسيه نيز نباشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٣ هند در اين مورد هوشيارانه گام مي زند،

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٣ هند در سازمان بريكس با روسيه و چين، برازيل و آفريقاي جنوبي هم پيمان است، گرچه اين سازمان پيمان نظامي نيست ولي نكته وصل اينكشور ها را تا اندازه زيادي بزآورده كرده( هند و چين اختلافات ارضي دارند)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤-المان و اروپا:

١-٤ وزير خارجه المان تمامي كشور هاي همسايه المان را مي بيند، مصاب به كرونا مي شود و در مي گردد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢ - ٤ محور گفتگو ها امنيت اروپا است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٥- جي هفت و ديوار سازي در برابر چين و روسيه:

١- ٥ جي هفت تصاميم اين كشور ها را در برابر روسيه مي ستايد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٥روسيه تهديد امنيتي و عامل قيمتي اقتصادي و ٨،٥ فيصد انفلاسيون اروپا دانسته مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٥چين را حريف بزرگ و تسخير كننده تمامي دنيا بصورت غير مستقيم تاييد مي كنند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٥ براي جلوگيري از نفوذ چين و كم حلوه دادن بانك توسعوي زيربنايي بريكس كه چين و روس محور است ، تصويب ٦٠٠ مليارد دالر براي ساختن زيرساخت هاي كشور هاي روبه انكشاف را مي كنند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦-روسيه و آسيا:

١- ٦ روسيه از دير زمان بيشتر از ٢٠٠ سال است كه دامن خود را بر جزيره جهاني ( يوروشيا) پهن كرده است و حاضر نيست حريف در سرزمين داشته باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٦ رييس جمهور پوتين به تاجيكستان سفر مي كند، پشت در هاي بسته محرمانه ترين حرف ها گفته مي شود

نيرو هاي روسي در تاجيكستان مستقر اند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٦ به بهانه اجلاس كشور هاي حوزه بحيره كسپين( خزر) با:

١- ملاقات ها:

- رييس جمهور تركمنستان پسر ارشد رييس جمهور سابق كه تازه چند ماه مي شود بر قدرت تكبه زده است

٠٠٠

- رييس جمهور ايران كه حريف و رقيب امريكا در منطقه است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

- رييس جمهور قزاقستان كه ، تازه از بحران بي ثباتي به كمك كشور هاي مشترك المنافع بيرون آمد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

- رييس جمهور آذربايجان كه در جنگ با ازمنستان از جانب روسيه با قناعت دادن ارمنستان كمك شد ملاقات نمايد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤ - ٦ مطرح كردن وضع امنيتي و تاكيد بر ثبات امنيتي سياسي:

اين مسله كاملا در ملاقات هاي محرمانه صورت خواهد گرفت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- چين و آسيا:

١- ٧ وزير خارجه چين تايوان را جز خاك اصلي چين مي داند و ملحق شدن را به خاك اصلي حتمي؛ ولي اينكه چه وقت خاموشي اختيار مي كند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٧ چين دومين قدرت بزرگ اقتصادي جهان تهديد بزرگ اقتصادي براي غرب است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٧ از ٥٤ شركت چند مليتي ٣٤ شركت بزرگ چند مليتي تنها در چين فعاليت دارند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٧ سرمايه غرب در چين فرو رفته و بازار هاي صنايع خفيفه و متوسط غرب و جهان بدست چين افتيده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٧ چهل و دو فيصد بازار هاي صنايع خفيفه و متوسط جهان در اختيار چين است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- حالا:

١- ٨ ناتو به گفته منشي اين سازمان تعداد سرباز ها. خود را در امتداد ساحه هاي غربي حياتي روسيه از ٢٠٠٠٠ بيست هزار به بالاتر از ١٠٠٠٠٠ صد هزار بلند مي برد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٨ روسيه سلاح هستوي جديد و سلاح لايزري ضد طيارات بدون پيلوت را به نمايش گذاشت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٨ روسيه حمله اولي را بر لندن نشاني كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠

٤- ٨ ايران آماده دفاع از هرگونه حمله و پاسخ گرديد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٨ تركيه با عضويت ناتو متردد شده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٨ كورياي شمالي راكت بالستيكي قاره پيام را آزمايش كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- ٨ روسيه راكت هاي كه قدرت حمل سلاح هستوي را دارند در كشور بيلاروسيه مستقر كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

تعريف براي جنگ را چنين فكر مي كنم:

جنگ عبارت از انتهاي شهامت و شجاعت است ولي تفاله بربريت و و حشت

استاد مسعود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

چه خوب بود اگر هيچ جنگ نباشد ، من باشم و تو و ما و هستي زيباي خدايمان

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

استاد مسعود

پنشنبه

٩ سرطان ١٤٠١ خورشيدي

ساعت: ٢:٠٨ بعد از چاشت

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک