No-IMG

كشور هاي شرق ميانه در دام شكارچيان روسيه آمريكا

كشور هاي شرق ميانه در دام شكارچيان اوكرايين، روسيه با پوش سفيد قطبي و آمريكا با  پوش سرخ و سفيد شمالي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

رهبران آمريكا و روسيه بار وبستره  سفربستند و راهي شرق ميانه شدند

يكي در سرزمين بيت المقدس رسيد و بعد راهش را به سرزمين حجاز سرزمين خانه خدا باز مي كند

و ديگرش به سرزمين امان رضا ع پا مي  گذارد و از شراب  عشق حافظ شيرازي و از مكتب ادب  سعدي  توشه بر مي دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- آمريكا:

اسراييل :

١-١  امروز ١٢ ماه ترسايي ٢٠٢٢ ميلادي بايدن رييس جمهور  كهنه سال و جنجالي و يك دنده آمريكا  وارد اسراييل شد.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢او برخلاف ترامپ رييس جمهور يك  دنده تر و اقتصاد محور امريكا ، سفرش را در شرق ميانه از  اسراييل آغاز كرد، ترامپ اول به عربستان سعودي قصد اسراييل كرد و مورد گله ها و شكوه هاي مقامات اسراييل  در آنزمان قرار گرفت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ١بايدن مانند سفرش به شرق آسيا از دادن اطمينان حمايه امريكا از سياست هاي اسراييل  داد سخن زد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ١ رييس جمهور بايدن همانطوريكه از پشتيباني بي پرده امريكا از تايوان در برابر جمهوري مردم چين  سخن زد ، اينبار از پشتيباني  سياست  اسراييل  در مورد ضد اتمي شدن ايران  گفت.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ١ رييس جمهور بايدن  از همه تلاش هاي آمريكا براي جلوگيري از اتمي  شدن ايران حرف زد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ١ اتمي شدن ايران براي اولين بار در زمان رضا شاه پهلوي  مطرح شد ، زمانيكه ايران با اسراييل و امريكا رابطه تنگاتنگ را دارا بودند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧١ بايدن حمله نظامي و استفاده از زور را در صورتيكه راه حل ديگر نباشد رد نكرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- ١. اسراييل يك قدرت منطقوي و دارنده سلاح اتمي   در منطقه است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩- ١ به گفته صدراعظم اسراييل كه ديروز مطرح كرد، براي دستگاه امنيتي اسراييل ( موساد )   هركس در هر كجايي قابل دسترس است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل گپ در اين مورد:

١- اسراييل شريك استراتيژيكي غرب و آمريكاست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- اسراييل راه خود را از يك  كشور  :

الف -قمر غرب و امريكا

ب -  كشور مشوره كننده با غرب در سياست هاي خارجي

ج - به كشور شريك در اهداف شرق ميانه پا گذاشته است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- عربستان سعودي:

١- ٢سعودي ها وسيله بزرگ شكست خلافت عثماني با پشتيباني انگلستان بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٢دولت آل سعود   بر اساس سياست ها و ديپلوماسي دوم دالر تضمين دوام اين خانواده را مانند پادشاهان كسور سعودي از سال ١٩٧١ ميلادي حاصل نموده اند و از همين رو بهار عرب دروازه اينكشور را به صدا در نياورد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٢امريكا هيچگاهي حرف دموكراسي و حقوق بشر را در مورد عربستان سعودي به ميان نمي آورد گوي اينكشور يكي از پايگاه هاي عمده دموكراسي و حقوق بشري است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٢ اينكشور از كشور هاي تاثير گذار در اقتصاد جهاني و كشور هاي اسلامي است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٢ اين كشور همانطوريكه در اضمحلال خلافت عثماني نقش بزرگ بازي كرد، در نقش بر آب كردن سياست ها و نهضت پان عربيزم نيز نقش داشت( جمال عبدالناصر ، حافظ الاسد، قذافي )

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٢ اينكشور در پهلوي عرب در به زير كشيدن صدام حسين   ، قذافي ، كاهش قدرت سازمان فلسطيني الفتح و حماس و دشواري هاي سوريه و مصر رول داشته است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- ٢ عربستان سعودي يكي از رقيب هاي بزرگ ايران مانند مركز شيعان جهان و حمايه كننده شورشيان يمن و جنوب سعودي، حمايه كننده حماس و نهضت بني صدر، حمايه كننده سوريه  مي  باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- ٢. انديشه اتحاد  نظامي (ناتو-عرب )ناشي شده از فكر مشترك امريكا - عربستان سعودي است كه توسط عربستان سعودي بخش عربي آن تشكيل و تمويل خواهد شد( اين مفكوره تا هنوز در حال  مطالعه است)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- اصل گلپ :

١-٣عربستان سعودي مهره بي بديل و استراتيژيك غرب و بخصوص امريكا در شرق ميانه مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٣ غرب در در صدد گسترش  ناتو در ميان كشور هاي عربي است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٣ عربستان سعودي با داشتن قمر هاي عربي و نفوذ ديني و مذهبي بهترين وسيله تحقق اين هدف بوده مي تواند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- روسيه:

ايران:

١- ٤در روز هاي نزديك پوتين رييس جمهور روسيه پوتين سفرش را به ايران آغاز خواهد كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٤. اردوغان رييس جمهوري تركيه نيز به ايران خواهد آمد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ايران كشور صادر كننده انقلاب اسلامي در جهان شناخته شده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٤اينكشور از ديد مذهبي مركز بخش شيعه  اماميه بوده و از يكي از تاثير گذار ترين كشور هاي اسلامي مانند عربستان سعودي است.

٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٤اين كشور  در صدد ساخت سلاح اتومي و تعقيب كننده اتمي سازي ايران كه از زمان شاه ايران مطرح شد مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ايران تحت تحريم جهان قرار دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- ٤ايران بزرگترين رقيب منطقوي اسراييل و عربستان سعودي مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- ٤ايران دروازه جنوب آسيا و حاكم تنگي اورمز است و  يكي از قدرت ها در خليج فارس بشمار مي رود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩- ٤اين كشور با روسيه، چين و هند معاهدات استراتيژيكي دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠- ٤با سفر اردوغان رييس جمهور تركيه  ايران در صدد تقويه خود در منطقه است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١١- ٤در لج بازي هاي سياسي بخصوص در مقابل غرب شهره جهان است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢- ٤ايران در فن آوري  راكتي و هوايي پيشرفت هاي داشته أست بخصوص طيارات بدون سرنشين اين پيشرفت ها قابل لمس بوده ودر  بازار تجارت نظامي شامل شده  و يكي از عرصه كننده گان بشمار مي رود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- اصل گپ در اين مورد:

١- ٥براي روس ها ايران هميشه در طول تاريخ نكته قابل توجه و استراتيژيك بوده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٥رابطه كنوني و گرم ايران روسيه  از رهبري امان خميني رهبر ايران و ميخائيل گرباچف بعد از انقلاب اسلامي آغاز شده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٥ولي ايران تا هنوز بازار خوب براي كالاي كوچك و متوسط روس ها نبوده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""""٠٠٠٠٠٠٠""٠

٤- ٥ايراني ها حمايه روس ها و چيني ها را در تحريم ها هدف قرار داده اند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"

٥٥در جنگ دوم جهاني كنفرانس تهران ميان اتحاد شوروي ، امريكا و انگلستان در تاريخ اهميت ايران را نشان مي دهد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""""٠٠٠٠

٦- ٥ ايران حالا در مقابل توسعه ناتو  و ايجاد نيروي عرب ناتو كه شايد دروازه هاي ايران را بكوبد  قرار مي گيرد، گرچه بيست سال ناتو در افغانستان در سرحدات شرقي ايران لانه داشت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- با اين سفر ها:

١- ٦كشور هاي اسلامي در سه گروه تقسيم مي شوند اينكه بخواهند يا نخواهند ،  وادار به آمدن مي شوند

اكثريت از كشور هاي اسلامي از جانب ارتجاعي  ترين رهبران ارتجاعي رهبري مي شوند و حاضر به هر گونه معامله اند

خواب بودن چنين سرنوشت را براي كشور هاي اسلامي رقم مي زند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٦تعداد كشور هاي عربي در دامن عربستان سعودي در تشكيل  نظامي عرب ناتو لباس رزم را در تن خواهند كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٦پان عربيزم اينبار در لباس ناسيوناليزم عربي با ناتو وارد ميدان مي شوند، در مرحله اول، عربستان سعودي، قطر، عمان، كويت، اردن و  عراق و به امكان اندك لبنان و بعد عرب هاي را كه  مي شناسيم مي آيند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٧ايران از دو دهليز در تلاش مي شود تا مركزيت بخش از مسلمانان را به خود اختصاص دهد

الف- پان ايرانيزم كه با سفر رحمان رييس جمهور تاجيكستان و حركات  ازبيكستاني هاي تاجيك تبار تا اندازه راه باز شده أست

٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٧نمايش قدرت شيعه كه در اين اواخر كاملا مشهود است

ايران ،  تاجيكستان ،  آذربايجان ، جنوب و شما ل ازبيكستان ،سوريه، بخش بزرگ عراق، بخش بزرگ يمن، بخش بزرك عمان و بخش هاي از افغانستان 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- نتيجه:

١- ٧آرايش هاي جنگي تازه  در پيشرو است، اتحاد هاي تازه نظامي  از مراكز سرمايه دار ترين كشور هاي اسلامي رنگ مي گيرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٧ ناتو در لباس عرب با  لسان عرب مي آيد و روس ها و چيني ها و هندي ها به لباس پان ها

اينبار مسلمان  بازهم توسط مسلمان شهيد  و هم غازي مي شوند

ولي مرگ ها كتلوي خواهد بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"

٣- ٧جنگ مذهبي دامن زده مي شود و خون شيعه براي سني و از سني براي شيعه حلال خوانده  خواهد شد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٧عرب و عجم در برابر هم با سلاح ديگران در برابر هم صف خواهند كشيد  و چه خون هاي كه خواهد ريخت و  چه نفرت هاي  كه ايجاد نخواهد شد

ايكاش چنين نشود و رهبران ارتجاعي از قصر هاي طلايي به سفره هاي خالي شهروندان نگاهي داشته باشند

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک