No-IMG

منطقه در حال بر افروختن آتش است و ما خواب آلوده زده گان زمانيم

كليات:

حرف كل :

امريكا تعريف امريكايي شرق ميانه را از لبيا يا شاه آفريقا تا بنگال  مورد  تطبيق قرار مي دهد.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١آرايش قوت هاي ناتو عرب با بهانه افغانستان تولد شد و بزرگترين  كشور سرمايدار جهان عربستان سعودي گام به پيش گذاشت و آمريكا و ناتو را حمايه كرد و خود جز برنامه شد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- آرايش قوت هاي ( اي ، اس ، آر) ايران ، سوريه، روسيه ديوار سازي كرد باوجوديكه اختلافات دروني زيادي دارند  نمايش قدرت دادند

بزرگترين و مركز مسلمانان شيعه براي حمايه اين قوت ها ايستاد و بهانه اش   سوريه  ولي در پشت پرده نگذاشتن قوت هاي ناتو عرب به حال خودش در افغانستان است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ترك ها با انديشه هاي پان تركيزم پا پيش گذاشت و با وجوديكه در ناتو عضويت دارد هشت موافقتنامه را با ايران بست و حرف هاي آشكارا و پنهان را با روسيه در  تهران داشت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- اصل گپ در اين مورد:

١- پان ايرانيزم اسلامي تيپ جديد پان ايرانيزم  و پان تركيزم سنتي كه مركز ترك تباران  و ناسيوناليزم  تركان جهان را نمايش مي دهد  براي اولين بار با هم شدند، روسيه را با خود دارند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- پان عربيزم خوابيده كه  زاده انديشه هاي جمال عبدالناصر رهبر مصر است  كه حاصل آن همان جمهوري  متحده  عربي كه متشكل از مصر ، سوريه و  لبيا بود كه سازمان  الفتح فلسطين نيز در اجلاس اشتراك ميكرد و گرايش هاي چپ  گرايانه و  ضد غرب را داشت

حالا اين پان عربيزم به رهبري سعودي در قالب نشنليزم عربي به ميدان آمده أست و دروازه هاي پان ايرانيزم را به صدا درآورده است ،  

ترك ها كه بيشتر از ٦٠٠ سال مركز جهان اسلام و تطبيق كننده پان تركيزم مانند يك پديده مقدس بوده اند حالا خواب خلافت را مي بينند و حركات به پيش را موفقانه انجام مي دهند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- چين از دهليز پاكستان به بهانه كمك افغانستان در درون كشور  افغانستان سياست مي كارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- هند با احتياط اوضاع را تعقيب مي كند و در تلاش أست از  چالش هاي منطقه را به نفع خودش مديريت كرده و آنرا به فرصت ها تبديل نمايد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- در اين مورد آسياي ميانه با روسيه يكجا مطالعه مي شود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-كشور هاي رانده شده به حاشيه در اين بازي:

١- افغانستان:

اولين كشوريكه با شدت به حاشيه كشيده شده خود افغانستان است ، اين كشور تا هنوز حق بازي براي سرنوشت خود در ميدان خود ندارد

بازيگران سياسي ما يكي از ناكام ترين و بي انديشه ترين سياستمداران جهان شناخته شده اند كه با فرصت هاي جهاني نتوانسته اند كاري كنند و كشور راه  به گودال نابودي سوق كردند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢پاكستان:

دومين كشور به حاشيه رفته با پاكستان است كه تا هنوز در هيچ إرايش نظامي جديد منطقوي شامل نيست، اين كشور با سرمايه گذاري صد ها مليارد دالر و با داشتن ٤٠ سال مديريت بحران افغانستان به حاشيه رفته و يكي از خطر هاي بزرگ براي آرايش هاي منطقوي مي تواند باشد

اينكشور مي تواند در درون افغانستان  يكي را در عليه ديگري ترغيب نمايد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- شرق ميانه   بر اساس تعريف آمريكا در آتش ميرود

ليبيا، مصر، عربستان، اردن ، لبنان، اسراييل ، عراق، بمن، أفغانستان، پاكستان  مزه هاي جنگ را خواهد چشيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- هند با سرمايه گذاري چهار مليارد دالر ي در جنگ نيابتي افغانستان ، بيچاره مي شود و  جبرا در انتظار قرار ميگيرد تا بريكس كارش چگونه مي شود

هند شعار هم غربي و هم شرقي را سر مي دهد و مصروف تهيه فلم مغول اعطم  با هنرمندي مودي خواهد شد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"

٤- سرزمين جنگ و آتش:

١- اروپا و آمريكا  را دور از آتش نگهميدارند  اوكرايين دودش به آسمان ها خواهد رفت  و كمدين به عقل رو سوي تياتر امريكا خواهد نمود تا در فلم كمدي چارلي چاپلين  بازي كند

تنها از آفريقا شاخ  افريقا وارد محركه تقسيم گرم  سوم جهان خواهد شد

مصر، لبيا در آتش مي روند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- جنگ از گوشه غربي شرق ميانه از سواحل مديترانه   از  سرزمين بيت المقدس سر بيرون مي آورد و يكي پي ديگر  در ديگ هاي ساخته شده بخار آمريكا و روس و چين و هند  پخته خواهند شد تا اژدهاي هفت سر و سه سر و ده سر در مهماني تقسيم سوم جهان راضي شوند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- روسيه  و چين در  تلاش مي شود امريكا لاتين را براي امريكا گرم كند

كيوبا، نيكاراگوا، ونزيويلا  شامل آتش مي شود و برازيل عضوٍ برجسته بريكس خاموشي محتاطانه اختيار مي كند

كانادا نمي جنكد بل در اكمالات قوت ها ياري خواهد كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- كورياي جنوبي، جاپان مورد تهديد كورياي شمالي قرار ميگيرد و آمريكا نيز نگران راكت هاي اتمي قاره پيماي اين زرد سرخ  كوچك كيم ايل سونگ خواهد بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- استراليا  و كشوري آسيان را  اژدهاي زرد هاي سرخ مي بلعد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- هند دست پدري را براي حمايه اقمارش بنگله ديش، بوتان، مالديف، نيپال،سريلانكا  پهن خواهد كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-افغانستان:

١- افغانستان بازهم اجازه بازي در ميدان خودش را ندارد، ديگران در اين ميدان با هم  با سرباز گيري شهروندان افغانستان خواهند جنگيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- در اين  گرمايش عقل هاي گرم  افغانستان   ميدان انتقام كشي  هاي اوكرايين خواهد بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-افغانستان بدون انديشه كه  در جهان  چه ميگذرد  به حكم بيگانه خواهد خوابيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٤- جالب اينجاست همه جهان در صدد ايجاد سپر ها در صورت احتمال آغاز جنگ براي خود اند ولي افغانستان  مصروف باز كردن حسابات مسدود و  تماشاي غارت معادن خودش است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل گپ در مورد افغانستان:

پهلوان زنده خوش است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

استاد مسعود

واشنگتن ستيت

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک