No-IMG

ديوار روسي در مقابل ديوار آمريكايي

١- عكس العمل مردم ايران( در هيچ كشوري تا هنوز مردم تصميم  گير نبوده اند )

١- ١ پوتين رييس جمهوري فيدراتيف روسيه براي پنجمين بار وارد تهران شد و بگرمي از جانب رهبري ايران استقبال گرديد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ١ واكنش هاي مردم ايران نظر به گزارش ماركيت واچ   سه دسته يي بود

- دسته اول از آمدن پوتين مانند يك شريك استراتيژيك  مطمن در برابر حملات احتمالي استقبال كردند

- دسته دوم نگراني هاي فرو رفتن بيشتر ايران در  كشمكش هاي منطقوي را به ضرر مردم ايران دانستند

- دسته  سوم اين سفر را مانند يك سفر  رهبر يك كشور به كشور ديگر تلقي كردند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- چرا ايران از  نظر روسيه:

١- ٢ ايران  مانند عربستان سعودي يكي از بارز ترين كشورهاي  تاثير گذار اسلامي  است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٢ اين كشور مركز شيعه هاي جهان است ( اماميه)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٢ اين كشور مانند عربستان سعودي داراي اقمار و  تعقيب كننده هاي سياسي  خود است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٢ اين كشور مانند عربستان سعودي داراي سرمايه خدا داد است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٢ اين كشور در هر نظام و در هر زمان تعقيب كننده

 تطبيق كننده پان ايرانيزم است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٢ اين كشور  ژاندارم منطقه خليج فارس بشكل اسلامي آن است

اصل ژاندارم منطقه قبل از انقلاب اسلامي توسط شاه ايران با جديت تعقيب ميگرديد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- ٢ اينكشور در صدد  اتمي شدن براي ايجاد سپر مطمن براي رشد اقتصادي اجتماعي و رسيدن به يك موقف برتر سياسي  منطقوي و تاثير گذار جهاني مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- ٢ ايران كنترول كننده تنگي هرمز حساس ترين راه عبور كشتي هاي نفت بر است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩- ٢ ايران مانند عربستان تاثيرات خوب و بد را با همسايه گان دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""

١٠- ٢ ايران شريك روس ها در دشواري هاي سوريه مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١١- ٢ ايران و عربستان سالهاست در برابر هم صف آرايي دارند

٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢- ٢ اين كشور تمويل كننده تمامي جنبش صد اسراييلي را به عهده دارد

ايران در لبنان  حضور مستقيم و غير مستقيم دارد( حزب الله  لبنان)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٣- ٢ ايران دستگاه استخباراتي قوي  را مانند عربستان سعودي و اسراييل  در اختيار دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٤- ٢ ايران در يمن عمان جنوب عربستان سعودي منافع عربستان  و غرب را  به خطر آورده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- هدف سفر:

١- ٣ظاهرا بحث روي دشواري هاي سوريه و نكات مشترك حركات بعدي بوده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ولي

٢- ٣بحث روي چگونگي  يك سپر امنيتي آسياي ( شرق ميانه )مطرح است همانطوريكه آمريكا در صدد ايجاد قوت هاي عرب ناتو است ، روس هاي در پي اتحاد ايران روسيه تركيه و سوريه از ديد امنيتي مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤ - هم زمان با سفر پوتين   سفر پر معني رييس جمهوري تركيه اردوغان  جالب و مرتبط به هدف بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

هدف سفر رييس جمهور تركيه:

هدف اقتصادي:

١- ٤ قرار داد هاي اقتصادي با جمهوري اسلامي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

هدف سياسي:

٢- ٤ كاهش با حد اقل مسكوت گذاشتن مسله كرد ها كه از دير زماني باعث دشواري هاي بزرگ شده أست

تركيه از ناحيه اتحاد كرد هاي سوريه ايران و كرد هاي تركيه كه بسيار انقلابي اند رنج مي برد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٤  تركيه بازي دوگانه تا اندازه متمايل به روسيه ولي با احتياط تمام   بين امريكا و روسيه ، بازي مي كند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥ - سفر رييس جمهوري سوريه:

١- ٥ رييس جمهوري سوريه طرح هاي مشخص داشته است كدام طرح ها روشن نيست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٥ سوريه با تركيه در شمال سوريه دشواري بزرگ دارد و ترك ها تا هنوز چندين بار خود داخل شده اند و نيرو هاي بزرگ دموكرات هاي كرد طرفدار تركيه و غرب را حمايه مي كنند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٥ سوريه اولين كشوريست كه ايران مستقيما  در آن براي حمايه دولت سوريه مي جنگد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٥ اين حركت باعث شده كه ايران پشت دروازه هاي اسراييل آمده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- هدف سفر:

١- ٦ ترغيب رييس جمهور  تركيه از طريق پوتين براي  عدم مداخله و پشتيباني نكردن جدايي طلبان و شورشيان ضد دولت سوري

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧ - قدرت اين گرايش هاي امنيتي  كشور هاي اسلامي به اضافه اسراييل از ديد اقتصادي:

١- ٧ ناتو عرب:

پرقدرت ترين كشور هاي داراي سرمايه هاي خدا داد، ولي عياش و كار، جنگ عربستان و يمن نشان داد كه ارتش سعودي ها در سايه هاي درخت مي توانند خوب  بجنگند و بس

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٧ نكته مثبت

عربستان سعودي، امارات و قطر كاملا يكدست اند و نماينده امريكا و غرب در طول ٨٠ سال اخير

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٧ كشوري اي تي اس و  روسيه( ايران، تركيه، سوريه):

١- ٧پر قدرت ترين كشور هاي اسلامي چون تركيه و ايران

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٧ كشور هاي نيمه صنعتي و در تعداد موارد با فن  آوري هاي بزرگ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٧ داراي دانش مغلق ترين بخش علم دانش هستوي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٧ مبدا دو حركت بزرگ جهيشي پان تركيزم  با ناسيوناليزم ترك تباري و پان ايرانيزم كهن  ايراني نژاد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨ - دشواري ها فرا روي سياست روسيه در اين عرصه:

١- ٨ كشور هاي نا همگون و در تعداد موارد ضديت هاي  آشكار ميان ايران، تركيه و سوريه

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٨ اين تضاد ناشي از تعريف استراتيژيك اين كشور ها از منافع ملي ايشان أست كه تغير آن زمانگير مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٨ ايران و روسيه از فرسنگ دور رحل اقامت در سوريه انداخته اند و ترك ها در همسايگي علاقمند به موجوديت قوت در سوريه نيست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٨ ترك ها با   دولت  اسد سر سازگاري ندارند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٨ از همه مهم تركيه عضو پيمان ناتو است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩-٤ تركيه در درون خود دشواري هاي  مبني بر همكاري هاي با روسيه دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩- اصل گپ:

١- ٩ هم امريكا و هم روس ها براي برد ميداني خود كشور هاي اسلامي را چون مهره هاي كوتاه مدت استفاده مي برند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٩ دست دستگاه اسراييل در عقب اين برنامه جلايش دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٩ سياست  روس  و چين براي تسخير مقدرات اقتصادي از طريق چين  و از ديد كالا هاي گرم با قيمت هاي گزاف   به شرق ميانه از  دهليز روسيه يورش آورده است

( خرس قطبي با زرد هاي سرخ يكجا دست بدست براي بلعيدن مي آيند، شمالي ها و  غربي ها هراسان اند)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٩ ناتو عرب برهبري امريكا براي دوام نظم نوين امنيتي اقتصادي ١٩٩٥ ميلادي سپر مي سازند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٩ قدرت شرق ( روسيه و چين و هند) نظم نوين كه جانشين نظم نوين ١٩٩٥ ميلادي كه هم  اكنون در حال تطبيق است مي باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

كل گپ ها همينقدر بود

استاد مسعود

واشنگتن ستيت

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک