No-IMG

انجنير صديق شخصيت دانشمند، با وقار و با احساس بود

جوانان غیوروبادرک این سرزمین درس تلاش درراه آزادگی ومبارزه برای فهم درست ازحقیقت خلقت آدمی و آزاد زیستن وبندگی خاص برای خالق یکتای بی همتا را ازهمچوشخصیتهای ناب وارزشمندی بیاموزند وحیات پرخم وپیچ زندگی ایشان را برای خویش الگو بسازند که هرلحظه یی زندگی ازآنان درس های مهم وروشنگر وتعلیم وتعلم صحیح ازایمان واخلاص آزادگی است .

اگرچه همچوانسانهای فرهیخته ، دانشمند ، باوقاروبااحساس چون مولوی صاحب محمدصدیق مسلم ( انجنیرصدیق ) درهنگام حیات شان کمترافراد جامعه به حیثیت وجایگاه مقام علمی وشخصیتی اوشان متوجه میشوند وبه حدی که دردهای جامعه آنان را میفشارد ورنج بیشترمیدهد ولی وقتیکه ایشان جهان فانی را پدرود گفته وبه ملکوت اعلی پیوستند سپس اکثراً متوجه به توانمندی های علمی دانش ، تجربه وعلوم وتقوای مثال گونه آنان میشوند البته درحالیکه دیگراو در قید حیات نیست یعنی باوجودیکه مسئولیتهای ایمانی ووجدانی خویش را درقبال دین ومردم وکشور به انجام رسانیده اما ملت وجامعه اش را تنها گذاشته ورفته اند .

  به هرحال درشرایط ناگواریکه مردم زجرکشیده ودردمند ماقراردارند یعنی جنگ وناامنی های تباهکن ومرض مهلک وایروسی کرونا وبای فراگیر وحاکم بودن فساد گسترده درنظام کنونی که هرانسان باوجدان وآزاده را رنج میدهد وهمه گیر زندگی پرمشقت مردم شده است بااین باتاسف هرروزخبرمیشویم که این وبای فراگیر درضمن دردهمگانی خانه خانه شخصیت های نخبه این کشوررا دق الباب نموده و چهره های ممتاز وشخصیت های بزرگ علمی واکادیمیک مارا ازماگرفته وباخود میبرد بایدگفت اگرچه فراراز مرگ ناممکن بوده وچون هرنفسی ازلذت مرگ چشیدنی است ولی رویهمرفته رفتن علماء ودانشمندان وانسانهای باوجاهت علمی که مانند آفتاب درجامعه درخشش دارند وآنهم به شکل یکبارگی خیلی برمردم کشورما سنگین تمام شده وهمه را به ماتم مینشاند که توان تحمل آن خیلی هامشکل است ولی به هرصورت دربرابراین همه جزتسلیمی به قضاوقدرالهی دیگرچاره یی نداریم .

یعنی باابرازتسلیت به بازماندگان وفامیل وخانواده مرحومی وملت مجاهد کشورازخالق منان ومتعال میخواهیم که قبر اوشان راپرنورگشتانده و علودرجات درجنات برین نصیبش بگرداند .

روحش شاد ، یادش گرامی و راهش پررهروباد .

حقیرالی الله

ابوشبیرسعادت

۲۰ جوزای ۱۳۹۹ ه ش

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟