No-IMG

حکمتيار: برای خاتمه جنگ و صلح جز توافق بر حکومت جديدی که برای تمامی اطراف قابل قبول باشد وجود ندارد

خطبه جمعه امير محترم حزب اسلامی افغانستان برادر حکمتيار  14 سنبله 99

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى و بعد: فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

اجازه بدهيد در رابطه به روند كنونى صلح عرائضى داشته باشم:

صلح اولويت ما، خواست قاطبه ملت و ضرورت مبرم كشور و ملت ماست

ما از هر اقدام مثبت و صادقانه در راه تأمين صلح حمايت مى كنيم.

اما در رابطه به روند كنونى صلح كه به وساطت امريكا آغاز گرديده و حكومت كابل هيئتى را براى مذاكرات با طالبان تشكيل داده كه كاملاً هيئت دولتى بوده و از هيچ گروهى كه شامل حكومت كنونى نيست؛ نمايندگى نمى كند، ملاحظاتى به اين شرح داريم:

1.            هيئت در حالتى از سوى دو تيم شامل حكومت ائتلافى ساخته شده كه مرجع تصميمگرى متفق عليه و ممثل تمامى جهتهاى تأثير گزار؛ در مورد صلح و قضاياى مربوط به آن وجود ندارد. حكومت به گونه خودسرانه و يك طرفه؛ طبق دلخواه خود تصميم گرفته؛ بدون هيچ مشوره اى با اطرافى كه در جنگ و صلح؛ تأثير گذار بودند و هستند.

2.            نه تنها تركيب هيئت صلح چنان است كه اكثريت اعضاء آن؛ همواره بر ادامه جنگ تأكيد داشته، در برابر صلح موانع ايجاد كرده و بر ادامه حضور نيروهاى خارجى در افغانستان اصرار و تأكيد دارند، بلكه به همين هيئتى كه تحت هيمنت كامل حكومت قرار دارد؛ نه صلاحيتى داده و نه طرحى واضحى در اختيار آن گذاشته، ترتيبى گرفته شده كه هيئت بدون صلاحيت و از وحدت فكرى و نظرى محروم بوده، قادر به اتخاذ هيچ تصميمى نباشد و حرف آخرى به كسى محول شود كه اين هيئت نامتجانس را تحت هيمنت خود دارد و رئيس آن را نيز خودش تعيين كرده.

حكومت در مذاكرات صلح با طرفى مواجه است كه هيئت و ممثل يك گروه و داراى موضع واحد اند. اما در اين طرف نه اجماع سياسى وجود دارد، نه توحيد مواضع، نه رأى واحد، و نه مديريت قابل قبول براى همه، حكومت خودش ائتلافى و از گروه هاى  متعدد متخاصم تشكيل شده، با اپوزيسيون و احزاب خارج از حكومت نيز هيچ نوع تفاهم و همآهنگى ندارد. هيئتى كه تشكيل گرديده؛ مشتمل بر افراديست كه سايه همديگر را به راكت مى زنند.

3.            هيئت در مجموع بر دو يا دونيم گروه و جناح تقسيم شده، در اين شركت سهامى سهم بيشتر از تيم ارگ است، سهم درجه دو به سپيدار اختصاص يافته، در سهم اين جناح؛ سه تن از يك ولايت، شش تن از يك تنظيم، و براى بقيه گروه هاى اين مجموعه يك يك نماينده پذيرفته شده، اكثريت مطلق اعضاء اين هيئت مشتمل بر افراديست كه يا خواهان ادامه اين وضعيت اند، از نيروهاى خارجي با الحاح و تضرع مى خواهند كه افغانستان را ترك نكنند، خون شهداء شان را هدر نكنند، چند ماه ديگر به آنان فرصت بدهند، و سلاح و تجهيزات در اختيار شان بگذارند.

برخى در همين روزهايى كه بايد مذاكرات آغاز و شرائط مناسب براى آن فراهم گردد؛ لب و لهجه شان را عليه مخالفين مسلح دولت تند و تيز نموده؛ شعار هاى جنگ سر مى دهند، و بر طبل جنگ مى كوبند. از كشورى كه مخالف روند كنونى صلح است؛ براى ادامه جنگ استمداد مى جويند و خواهان سلاح و تجهيزات و تمويل مليشه هاى جديد مى شوند. و اين كشور نيز تمويل و تجهيز هفتاد هزار مليشه را به عهده مى گيرد؛ در قطعات اين مليشه ها جنگجويانى استخدام مى شوند كه رژيم كمونست قبلى؛ زمانى آنان را استخدام كرد كه اردو توان جنگ را از دست داد، و حكومت بديلى ديگر جز ساختن مليشه هاى قومى نداشت، همينها كه در سقوط حكومت نجيب نقش اساسى داشتند؛ و باب سياه جنايات مدهش جنگى را ثبت تاريخ كشور ما نموده اند؛ دوباره استخدام مى شوند!!

4.            مذاكرات در صورتى مى توند نتائج مثبت داشته باشد كه بدون قيد و شرط هاى قبلى آغاز شود و هيچ طرفى خواسته ها و شرائط شخصى؛ بالاتر از منافع ملى؛   وضع نكند و خطوط سرخى ترسيم ننمايد كه براى طرف مقابل به هيچ صورتى پذيرفتنى نيست. حكومت كابل؛ آن هم يك تيم آن؛ جمهوريت، ديموكراسى، قانون اساسى، دستآوردهاى بيست سال دوران اشغال... و امثال آن را شروط اساسى و خطوط سرخ خود گرفته، هدف از وضع اين شروط نيز چيزى جز بقاء و دوام همين حكومت كنونى و ابقاء زمامدارانش بر كرسى قدرت است نه چيزى ديگر!! اما اينها نه خواسته هاى ملت اند و نه براى طرف مقابل پذيرفتنى است.

5.            جز توافق بر حكومت جديدى كه براى تمامى اطراف قابل قبول باشد؛ راهى ديگر براى خاتمه جنگ و رسيدن به صلح وجود ندارد. اما يك تيم اصرار دارد كه چنين حكومتى را هرگز نمى پذيرد.  

6.            در انحصار هيچ جناح و هيچ فرد نباشد، احدى حق ويتو و آخرين حرف در رابطه به صلح و پذيرفتن و نپذيرفتنش را نداشته ياشد.

7.            ما حاضر بوديم در مذاكراتى شركت كنيم كه مطمئن شويم؛ نتائج مثبت بر آن مرتب خواهد شد، اطراف شامل مذاكره متعهد به صلح اند، به آن اولويت مى دهند و شرائطى وضع نمى كنند كه مانع صلح شود. با كسانى به يك راه نمى رويم كه خواهان ادامه وضعيت بد و درد آور كنونى و مخالف صلح اند.

8.            اما نخست بايد مرجع عالى تصميمگرى؛ در رابطه به تمامى قضاياى مهم ملى؛ به شمول صلح؛ تشكيل شود، اين مرجع بايد به عنوان عالى ترين مرجع تصميمگرى در رابطه به تمامى قضاياى مهمى پذيرفته شود كه اجماع سياسى و توحيد مواضع تمامى جناح هاى تأثير گذار را ايجاب مى كند؛ مسائلى كه نبايد در انحصار يك طرف، آن هم طرف متنازع فيه و جنگ طلب باشد، همين مرجع بايد در مورد طرح صلح، چگونگى مديريت روند صلح، هيئت مذاكره كننده، تركيب آن و صلاحيتهايش، تعيين و تثبيت خواسته ها و شرائط اساسى اين طرف، تصميم در باره خواسته هاى جانب مقابل، و تمامى ابعاد ديگر صلح؛ تصميم نهائى اتخاذ نمايد.

ما شامل اين حكومت و جزء آن نيستيم، دليل و توجيهى وجود ندارد كه در هيئت حكومتى شركت كنيم، به عنوان اپوزيسيون مى توانيم يكجا با هيئت حكومتى در مذاكرات شركت كنيم؛ مشروط به اين كه هر تصميم به توافق حكومت و اپوزيسيون باشد، نه در انحصار حكومت.

9.            زمامداران حكومت ائتلافى كابل؛ بر انحصار مطلق روند مذاكرات اصرار ورزيد؛ ما و بقيه احزاب سياسى كه شامل حكومت نيستند؛ بديلى ديگر جز اين نداريم كه به گونه مستقل با مخالفين مسلح دولت مذاكرات مستقيم و مستقل داشته و مشكل خود را با آنان حل كنيم. پيآمد اين كار براى دولت زيانبار و جبران ناپذير خواهد بود.

10.          معتقديم آنان كه قانون اساسى، جمهوريت، ديموكراسى، دستآوردهاى 20 سال گذشته، و امثال آن را خطوط سرخ خود گرفته اند، قصد شان فقط و فقط سبوتاژ روند صلح است؛ نه چيزى ديگر؛ آنان بيش از هر جناحى ديگر قانون اساسى را زيرپا گذاشته اند و هيچ ارزشى به آن قائل نيستند. جمهوريت، ديموكراسى، آزادى بيان، حقوق بشر، حقوق مدنى اتباع كشور، حقوق زنان... شعارهاى دروغينى اند كه براى جلب حمايت نيروهاى خارجى زمزمه مى كنن د؛زير چتر حضور فعال نيروهاى خارجى؛ و در اثناى جنگ تحميلى؛ كه سوق و اداره آن و تمويل و تجهيز نيروهاى امنيتى درگير جنگ؛ به گونه كامل در اختيار نبروهاى خارجى است؛ ادعاء هاى جمهوريت، ديموكراسى و آزادى؛ دروغ هاى محض و ادعاء هاى مضحك و ننگين اند؛ جز انسان بدضمير، منحط و مبلغ مزدور؛ كسى ديگر جسارت يادآورى از آن را نخواهد كرد و مدعى آن نخواهد شد

اين نظام با همه تبعات و گندگى هايش؛ زاده تجاوز بيرونى و مولود جنگ است و از برون تحميل شده، مسوده قانون اساسى اش توسط خارجى ها تهيه شده؛ هم از ناحيه محتوى ناقص است و هم از ناحيه متن ركيك، تغيير در نظام و در متن و محتوى قانون اساسى؛ لابدى و ضرورت مبرم است، اما اين تغيير نبايد وجه معامله گرى هاى سياسى باشد، لازم است مرجع ممثل واقعى ملت؛ در فضاء آزادى كامل؛ در باره آن تصميم بگيرد.

سه كشور با روند فعلى صلح مخالفت مى ورزد: فرانسه، هند و ايران.

فرانسه با صلح حزب اسلامى و حكومت كابل نيز مخالفت مى ورزيد و با صلح طالبان و حكومت كابل نيز مخالف است.

فرانسه تاريخ خيلى بد و خونين استعمارگرى دارد، پس از بريتانيا بدترين و بزرگترين كشور استعمارى دنياست، مساحت مستعمرات فرانسه زمانى در حدود 13 مليون كيلومتر مربع، يعنى بيش از بيست برابر مساحت افغانستان بود. بيش از دو مليون انسان را در اين مستعمرات كشته است. در چند دهه اخير در بيش از چهل كشور دنيا مداخله نموده، حتى نيرو فرستاده، رژيم ها را تغيير، يكى را عوض ديگرى آورده و قيامهاى مردمى را سركوب كرده.

پاريس؛ امروز خواهان تشكيل جبهه متحد جنگ عليه تركيه است، به غرب هوشدار مى دهد كه جلو اردوغان را بگيريد، او در پى اعاده امپراطرى خطرناك عثمانى است، يعنى كه امپراطورى ناپليون قابل ستايش است اما امپراطورى عثمانى خطرناك. فرانسه همواره و در هر كشورى در برابر نهضتهاى آزاديبخش از حكومتهاى مستبد و كودتايى و گروه ها و چهره هاى دين ستيز و دشمن اسلام حمايت كرده، در كشورهاى ديگر نيز و در افغانستان نيز. با وجود ادعاهاى پرطمطراق آزادى و حقوق بشر؛ زنان مسلمان مقيم فرانسه را از پوشيدن حجاب منع نموده و آنان را جريمه مى كند!!

تمامى افغانهاى مؤمن، سربلند، آزادى خواه، دردمند و هدفمند را دعوت مى كنيم كه بياييد دست به هم بدهيم و كشور را از اين وضعيت دردناك نجات دهيم.

سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لااله الا انت نستغفرك و نتوب اليك

دوهمه خطبه

الْحَمْدُ لِلَّهِ نحمده و نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، و نؤمن به و نتوكل عليه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، و سيئات اعمالنا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وحده لاشريك له وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اما بعد: قال سبحانه و تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا * وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا  وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بارك الله لنا و لكم فى القرآن العظيم و نفعني و اياكم بالآيات و الذكر الحكيم واستغفروه انه هوالغفور الرحيم

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟